21 oktober 2016

Abraham zal een belangrijke opdracht geven aan zijn vertrouwde dienaar.

Genesis 24,2: 2 Nu zei Abraham tegen zijn oudste dienaar, die het toezicht had over 10 21 a hand op de heup.jpgheel zijn bezit: ‘Leg je hand onder mijn heup.’ We herinneren ons de naam van de trouwe en betrouwbare dienaar aan wie Abraham zelfs zijn hele stam wou toevertrouwen uit Genesis 15,2-3: 2 Toen zei Abram: ‘Heer God, wat heb ik aan uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en de Damascener Eliëzer zal de bezitter van mijn huis worden.’ 3 Abram zei: ‘U hebt mij geen nakomelingen geschonken, en een ondergeschikte zal mijn erfgenaam zijn.’ Dit was ongeveer zestig jaar geleden en uiteraard komt Eliëzer als oudste dienaar in aanmerking vooral als we ook lezen dat hij toezicht had over heel het bezit van Abraham.

Abraham gaf Eliëzer het bevel de hand onder zijn heup te leggen1. Deze formaliteit moest de woorden, die zouden komen, laten overkomen als een heilige opdracht en de aanvaarding ervan. Er zal een belangrijke overeenkomst gesloten worden tussen de dienaar en de meester. Deze overeenkomst verwijst ook naar de verbondssluiting tussen Jahweh en Abraham en zijn volk dat de besnijdenis tot teken had. De dienaar legde zijn hand op het besneden lichaamsdeel dat symbool was voor de binding met God en tegelijk ook de menselijke verplichting inhield om het beloofde nageslacht te verwekken2. De zegen van een groot volk had immers de fysische menselijke medewerking nodig. Maar zoals het er nu voorstond was er nog geen groot volk in zicht. Abraham had maar één zoon die geschikt bevonden was om te zorgen voor de verder uitbouw van dat volk.10 21  b vertrouwen.jpg

De dienaar wist door dit gebaar dat hij in vertrouwen genomen werd door stamvader Abraham om een zeer belangrijke taak uit te voeren in het teken van het verbond van Jahweh. De opdracht om de hand op het besneden lichaamsdeel te leggen, bevestigt tegelijk de onderdanigheid als dienaar maar maakt tegelijk duidelijk dat de opdracht die hij zal krijgen ook in verband staat met verbond met Jahweh. Nee, Eliëzer wordt niet de opvolger van Abraham, hij blijft zijn dienaar.

Ook Eliëzer was inmiddels besneden en verder onderricht in de gedragslijn van het 10 21 c inspiratie van Jahweh.jpgverbond net als al de stamgenoten van de nomadenstam van Abraham. Van heel dichtbij heeft hij zijn meester gevolgd en hem gediend. Hij kent de dromen van zijn meester en weet hoe zijn meester begeesterd door het leven gaat. Deze inspiratie wordt immers door heel de stam gedragen en het is een eer om nu in alle vertrouwen een belangrijke opdracht te krijgen die kadert in dat verbond. Eliëzer weet dat hij zal bijgestaan worden door Jahweh. Dat weet hij al zijn hele leven lang. Daarom noemt hij ook Eliëzer, mijn Heer is hulp. Na het verlies van Sara heeft Jahweh nog mensen naast Abraham gezet die hem kunnen helpen de juiste weg te vinden. De genadige zegen houdt niet op en vindt Abraham nu doorheen zijn oudste dienaar.

 

1 Genesis 47,29.

2 Genesis 46,26; Exodus 1,5.

20 oktober 2016

Een gezegende oude man.

Genesis 24,1: 1 Abraham was oud en op hoge leeftijd, en de Heer had hem in alles 10 20 a oude Abraham.jpggezegend. In het Hebreeuws staat er dat Abraham oud van dagen was. Het zijn alleen de getelde dagen die hem oud verklaren. Hij beweegt en denkt in ons blikveld op de Bijbel alsof hij niet zo oud is. Het is na hem in de Bijbel alleen maar Isaak gegeven om zelfs nog vijf jaar ouder te worden. Het belangrijkste is dus dat wel de dagen doorwegen maar dat de mogelijkheden niet aftakelden van Abraham. Hij was immers speciaal gezegend in alles. Hij was een gerespecteerd man die op zijn beurt een zegen was voor mensen omdat hij een levend toonbeeld was van een door God geïnspireerde man. Hij paste volledig in de eenheid van het alles dat geschapen is met een bedoeling. Abraham begreep gelouterd door zijn levenservaringen, zijn ontmoetingen en zijn intuïtieve visioenen hoe hij kon leven als Gods prins in een wisselende natuur, op verschillende locaties en met verschillende mensen. Hij begreep de nood aan solidariteit en zijn gezegende mogelijkheden om daar aan te beantwoorden. Hij is een aartsvaderlijke richtsnoer voor “goed leven” en hij laat ons begrijpen en geloven dat dit soort leven ons ook in de genen zit. Hij heeft ons geleerd aan de hand van zijn levensverhaal dat iemand die gelooft nooit hoeft te wanhopen.10 20 b goede voorbeeld.jpg

Nu Sara gestorven was, had hij zijn steeds aanwezige intuïtieve engel verloren naast hem. Zij leidde hem naar de goede beslissing in de keuze naar de ware erfgenaam van het ideeëngoed van het verbond. Niet iedereen wandelde zomaar in de voetsporen van Jahweh. Niet elke besneden dienaar, niet elk familielid, niet elk eigen kind van Abraham kon de tocht aan naar de droom van het beloofde land voor het volk van God. Niet iedereen die volgens de wetten en het denken van de mensen als geschikt bestempeld werd, was een erfgenaam van het verbond tussen God en de mens. Lot, Eliëzer van Damascus, Lot en Ismaël waren daarom geen goede keuzes.

Met de leeftijd van dagen heeft Abraham kunnen ervaren dat de gekozen of opgelegde wegen niet steeds de goede waren. Hij vluchtte uit Haran en kwam terug van Egypte en Gerar naar het beloofde land. Die dubbelslachtige en gesloten systemen lieten geen tocht naar het beloofde land toe want er was onderdrukking en slavernij. Daarom moest Abraham daar weg. Hoe meer hij er over dacht hoe duidelijker het visioen in zijn dromen afgelijnd werd. Om de weg te kunnen gaan in 10 20 c boom met ook dorre takken.jpgde sporen van Jahweh is vrijheid nodig. Obstructies in de intuïtieve ideeënstroom van God werden gedwarsboomd door negatieve invloeden. Vluchten richting beloofde land was de enige optie. De heelheid van de schepping van de Ene legt de mens een verantwoordelijkheid op tegenover al wat geschapen. Een goede omgang met mens en natuur die ons toevertrouwd en gegeven zijn, is het doel van de levensweg van Abraham en van alle mensen. Dit doel wordt Abraham zeer duidelijk gemaakt in visioenen en levenservaringen. De lessen die Abraham kreeg waren zo sterk dat hij zijn volk leerde hoe ze best konden leven. Hij vormde hun hart en besneed hun lichaam als teken van het verbond met Jahweh. Daardoor was hij een zegen, een correcte stamvader, voor zijn Hebreeuwse volk en voor alle volken van goede wil waarmee hij in contact kwam. Meer zelfs, Abraham wordt het voorbeeld voor alle mensen van toen, nu en later die het mysterieuze perspectief van een God met ons, Jahweh, aanvaarden. Deze zegen van Abraham kan niet verjaren want hij gaat uit van de Ene in alle eeuwigheid en in alle universaliteit. Abraham leerde dat deze zegening niet zomaar uit de hemel viel. Abraham stond open voor deze genadige zegen en diende deze uiteindelijk ook op een fijngevoelige manier te bewerkstelligen.

19 oktober 2016

Sara wordt begraven.

10 19 a begrafenis Sara.jpgGenesis 23,19-20: 19 Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaän. 20 Zo werd het stuk grond met de grot door de Hethieten aan Abraham overgedragen en kreeg hij een eigen begraafplaats. Voor alle duidelijkheid wordt nog eens bevestigd dat Sara begraven ligt in Kanaän, het beloofde land. Daarbij wordt nog eens uitgelegd waar de begraafplaats ligt gezien vanuit Mamre waar Abraham en Sara opnieuw wonen. Dat is voor alle duidelijkheid Hebron, herhaalt de schrijver voor de Hebreeuwen die de vroeger plaatsnamen, Kirjat-Arba en Mamre niet kenden. Nu vertelt hij erbij dat Makpela ten oosten van Mamre ligt.

Zoals in het Oosten gebruikelijk is, wellicht omwille van het klimaat, worden de overledenen snel begraven. Het balsemen zoals in Egypte is niet gebruikelijk bij de Hebreeuwen. Omdat de lichamen van de doden ook niet verbrand worden zoals in sommige andere culturen in het Oosten is het minste dat een Hebreeuw aan land in bezit moet hebben een plaats om snel begraven te worden. Het feit dat Abraham deze plek midden in Kanaän kiest als begraafplaats bewijst zijn vertrouwen in de belofte van Jahweh dat zijn erfgenamen hier op termijn zullen komen wonen. Dat Abraham deze plaats dicht bij Hebron uitkiest en Sara niet begraaft in Berseba geeft ons ook te kennen dat hij nu opnieuw aan de eiken van Mamre woont. Als semi-nomade wordt zijn leven bepaald door de behoeften van zijn kudden. Het zijn niet alleen de seizoenen die bepalend zijn voor de trek van de schapen maar ook de beschikbaarheid van wilde en vrije weilanden in de omgeving. Het is mogelijk dat Abraham nog kudden heeft in Berseba en dat deze geweid worden door zijn herders die daar achtergebleven zijn bij de waterput die hem toebehoorde. De streek rond10 19 b Ibrahim moskee .jpg Hebron bood echter meer mogelijkheden aan weidegronden en Abraham zal daarom wellicht teruggekeerd zijn nu het rustiger was in de streek. Gezien de Hethieten die landbouwers en geen herders waren lagen de weiden open voor Abraham. Daarom is hij met een aantal herders en met een deel van schapen en geiten teruggekeerd naar deze vertrouwde streek. In Berseba kan Isaak die niet zo heel ver daarvandaan woonde wellicht nu en dan eens een oogje in het zeil houden. Ook zijn zoon Isaak is uitgeweken met een deel van de kudden naar een andere vruchtbare plaats met een waterput midden in de woestijn ten zuiden van Gerar. Bij het begraven van Sara wordt Isaak helemaal niet vernoemd en dit is wellicht omwille van haar plotse dood met de spoedig daaropvolgende graflegging en de grote afstand waarop hij zich bevindt. We lezen immer dat Abraham onmiddellijk na de aankoop van de grot van Makpela zijn vrouw begraaft. Indien Isaak nog verwittigd moest worden en Abraham nog op hem zou moeten wachten om Sara te begraven zouden een aantal dagen verlopen en dat kon niet. Voor de Hebreeuwen was het belangrijk dat hun doden snel werden begraven en aan het zicht en aan de vraatzucht van wilde en onreine dieren onttrokken werden.

De grot van Makpela, begraafplaats van onder andere Sara, is echter nog niet met 10 19 c sara begraven.jpgzekerheid teruggevonden en er bestaan verschillende veronderstellingen1 voor de locatie. Dit is ook te wijten aan een andere verwijzingen naar de grond die Jakob gekocht heeft in Sichem2. Wat Makpela betreft werden twee plaatsen vermoed door archeologen. Een daarvan is een site ten noorden van Hebron waar fundamenten gevonden zijn van een heidense tempel en een andere, die aannemelijker lijkt, is in een Mohammedaanse moskee die dichterbij in het oosten van Hebron ligt. De naam Makpela van de begraafplaats, dat dubbel betekent, kan ook verwijzen naar de koppels aan voorouders die er zouden begraven zijn: Abraham en Sara, Isaak en Rebekka en Jakob en Lea.

Het laatste vers van dit hoofdstuk rondt dit hele gebeuren af in een korte samenvatting.

 

1 Ramet-el-Kalil en de Mohammedaanse Ibrahim Moskee.

2 Genesis 33,19, Jozua 24,32 en Handelingen 7,15-16.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende