21 augustus 2015

Broosheid van het bestaan en een nieuw begin.

Genesis 6,7: 7 En de Heer zei: ‘Ik ga de mens die Ik geschapen heb, van de aardbodem broze bestaan,relativeren van bezit en beschaving,mens is afhankelijk van de natuur,mens afhankelijk van eigen natuur,"yester",de negatieve druk van vroeger vergeten,beginnen met nieuwe lei,negatieve gedachte uitwissen,zegen met lnd is verantwoordelijkheid krijgen om land te bewerke,reiniging door water en vuurwegvagen, zowel de mens als het vee, en de kruipende dieren en de vogels in de lucht, want het spijt Mij dat Ik ze gemaakt heb.’ Het verhaal van zo’n zondvloed relativeert ook alle bezit en alle beschaving. Alles kanineens weggevaagd worden. Te vaak vergeet de mens dat al de mogelijkheden die de wereld hem biedt en zijn eigen basismogelijkheden allemaal “pro Deo” gekregen zijn. Te vaak vergeet de mens ook dat hij helemaal afhankelijk is van de natuur die hij nog niet volledig kan doorgronden en daardoor ook niet goed kan manipuleren.Ook de menselijke natuur heeft ook zijn beperkingen en wordt plots weggevaagd. Weg bezit en beschaving. Een totale onteigening

Het weggeven in het Hebreeuws “machah” komt maar twee keer voor in de Bijbel. De tweede keer lezen we “machah” in een minder drastische toepassing in Exodus 17,14: 14 Daarop gaf de Heer aan Mozes de opdracht: ‘Stel dit ter gedachtenis op schrift en prent het Jozua in: Ik ga de herinnering aan Amalek van de aarde wegvagen.’ Samen met het “yester” van vers 5, elke verbeelding, kan het wegvegen van de mens als levend wezen in vers 7 bekeken worden als het wissen van de herinnering aan die vroegere mens, zoals ook bedoeld was voor de herinneringen aan Amalek. Zo kan de mens beginnen met een nieuwe lei, zonder rekening te houden met wat voorbij is en strijdig was met de wetten van de Heer. Over Amalek lezen we in Deuteronomium 25,17-19: 17 Blijf denken aan wat de Amalekieten u op uw tocht uit Egypte hebben aangedaan: 18 hoe zij onderweg op u afkwamen en, toen u doodop was van vermoeienis, zonder enige vrees voor God alle zwakken die waren broze bestaan,relativeren van bezit en beschaving,mens is afhankelijk van de natuur,mens afhankelijk van eigen natuur,"yester",de negatieve druk van vroeger vergeten,beginnen met nieuwe lei,negatieve gedachte uitwissen,zegen met lnd is verantwoordelijkheid krijgen om land te bewerke,reiniging door water en vuurachtergebleven neermaaiden. 19 Als de Heer uw God u in het land dat Hij u in eigendom geeft, rust heeft verleend van alle vijanden in uw omgeving, dan moet u de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvagen. Vergeet dat nooit. Dus elke gedachte aan die Amalek, die symbool staat voor overweldigende macht waarmee de zwakke meedogenloos onderdrukt, uitgebuit of afgeperst wordt, moet uitgewist worden. Psalm 62,11: 11 Stel geen vertrouwen in tirannie, vergooi je niet aan stelen en roven. En als je rijkdom tot overmaat groeit, verpand daaraan dan nooit je hart.

Na die zondvloed die alle kwaad uitgewist en zelfs uitgeroeid heeft, kan alles opnieuw ontdekt worden zonder vrees voor de schrijnende wanverhoudingen uit de vroegere samenleving. Opnieuw zal de schepping een zegen kunnen zijn die door de mensen kan geconsolideerd worden. Als de mensheid gezegend wordt met land1 en men wil vruchten van dat land om goed te kunnen leven, moet dat land kundig bewerken bewerkt worden rekening houdend met de medemens en met de volgende generaties waarover je ook verantwoordelijkheid kreeg. Deze evidentie werd reeds meegegeven in het eerste scheppingsverhaal.

Maar wantoestanden door de mensen veroorzaakt door hun gebrek aan inzet voor het “goede leven” zullen nog vaker moeten weggespoeld worden. 2 Koningen 21,13: 13 Ik leg het meetlint van Samaria en het schietlood van het huis van Achab over Jeruzalem. Ik ga Jbroze bestaan,relativeren van bezit en beschaving,mens is afhankelijk van de natuur,mens afhankelijk van eigen natuur,"yester",de negatieve druk van vroeger vergeten,beginnen met nieuwe lei,negatieve gedachte uitwissen,zegen met lnd is verantwoordelijkheid krijgen om land te bewerke,reiniging door water en vuureruzalem afwassen zoals men een schotel afwast; men wast hem af en keert hem ondersteboven. Ook Jesaja moet Israël vermanen en symboliseert de verbrokkeling van een goede maatschappelijke structuur. Jesaja 30,12-14: 12 Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat u mijn woorden minacht en op afpersing en bedrog vertrouwt en daarin uw steun zoekt, 13 daarom wordt u door uw zonde een loszittend stuk aan een hoge vestingmuur, dat plotseling en onverwachts omlaag valt 14 en in stukken breekt als een aarden kruik, die zo meedogenloos verbrijzeld wordt, dat geen van de scherven groot genoeg is om vuur uit de haard te nemen of om water uit een plas te scheppen.’ Sefanja vindt het nodig dreigend te vermanen met een nieuwe allesomvattende catastrofe. Sefanja 1,18: 18 Hun zilver en hun goud kunnen hen niet redden op de dag van de toorn van de Heer. Door het vuur van zijn jaloezie wordt heel de aarde verslonden, want Hij zal vernietiging brengen, en spoedig een einde maken aan alle bewoners van de aarde.

De commentaren zijn gesloten.