31 augustus 2016

Prins Mastema lokt de test van Abraham uit.

Het belang dat aan goede en gevallen engelen gegeven wordt in de Bijbel is engelen,boek jubileeën,engelen en gevallen engelen,prins mastema,inleiding job,uitdagen van de goede,niet moeilijk goed te zijn als je het goed hebt,opeens de malak jahweh,rabbi zoekt verklaring voor gruwelijke opdracht van god,offeren van zijn zoongrotendeels afhankelijk van de visies die opgang maakten zowat halverwege de tweede eeuw voor onze jaartelling. In het boek Jubileeën1 vinden we daar een afspiegeling van. Engelen werden zowaar geïntroduceerd in de Bijbelse verhalen waar voorheen de boodschappers van het bovennatuurlijke eerder ongedefinieerd waren. Een ander verschijnsel is de ijver van de joodse rabbi’s om de onduidelijkheden, onbegrepen passages of onvolledigheden in de Schrift toe te lichten met bijkomende verhalen.

Om de twijfels weg te nemen over de reden van de test van Abraham, in dit op het engelen,boek jubileeën,engelen en gevallen engelen,prins mastema,inleiding job,uitdagen van de goede,niet moeilijk goed te zijn als je het goed hebt,opeens de malak jahweh,rabbi zoekt verklaring voor gruwelijke opdracht van god,offeren van zijn zooneerste zicht bizarre verhaal, ontstond een verhaal waarin ook een rol weggelegd werd voor een gevallen engel. Dit is te lezen in het boek Jubileeën hoofdstuk 17. Prins Mastema, een van de boze engelen, was van oordeel dat Abraham maar eens getest moest worden op zijn geloof. Dit lijkt heel sterk op de inleidende intrige in het boek Job die dan wel opgenomen werd in de Bijbel2. Job was een rechtschapen en een man die gezegende was met veel kinderen en rijkdom. Job vreesde God en bracht zelfs preventief brandoffers voor het geval er toch een onzichtbare breuk met de Ene zou geweest zijn. Het Bijbelse verhaal gaat verder en we lezen in de Naardense vertaling in Job 1,6: 6 Het geschiedt op een dag dat de zonen van God zich komen opstellen voor de Ene; onder hen komt ook de satan aan. Andere vertalingen spreken van hemelingen en de stap naar engelen is dan snel gezet. In andere teksten vinden we meer dan eens2 iets over die vergadering van hemelingen die in Genesis 6,2 ook de zonen van God genoemd worden. De satan, vertaald de tegenstander, is de naam voor de gevallen engelen. In de verhalen waar meer aandacht besteedt wordt aan die wezens die rechtstreeks contact hebben met het bovennatuurlijke en die zich ook op aarde manifesteren, worden ze bij naam genoemd. In het verhaal van Job wordt voorgesteld om de man engelen,boek jubileeën,engelen en gevallen engelen,prins mastema,inleiding job,uitdagen van de goede,niet moeilijk goed te zijn als je het goed hebt,opeens de malak jahweh,rabbi zoekt verklaring voor gruwelijke opdracht van god,offeren van zijn zoonte teisteren met allerlei onheil om te zien of zijn vertrouwen in de Ene wel stand zou houden. In Genesis 22 zullen we het verhaal lezen van hoe Elohiem Abraham vraagt zijn enige zoon Isaak te offeren. In het eerste deel van het verhaal is er geen sprake van een engel. Pas in vers 11 grijpt de “malak Jahweh” in. Het boek Jubileeën komt voor de vraag van God een bovennatuurlijke wezen onder de naam van Mastema, als lid met van de hemelse hofhouding, binnen in het verhaal om inspraak op te eisen bij engelen,boek jubileeën,engelen en gevallen engelen,prins mastema,inleiding job,uitdagen van de goede,niet moeilijk goed te zijn als je het goed hebt,opeens de malak jahweh,rabbi zoekt verklaring voor gruwelijke opdracht van god,offeren van zijn zoonde hemelse beslissingen. Hij is zelfs de uitdager die de oorzaak is van de vraag van God aan Abraham. Net als in het verhaal van Job hoopt de “tegenstander” dat de rechtvaardige en godvrezende, hier in dit verhaal Abraham, zijn banden met de Ene verbreekt. Einde van het vertrouwen, einde van het verbond van de Ene met het volk van God. Zo kan het rijk van duisternis en chaos het licht volledig verdrijven. “Tijdens de zevende week, in het eerste jaar in de eerste maand en op de twaalfde van deze maand, in dit jubileum waren er stemmen in de hemel met betrekking tot Abraham, dat hij getrouw in alles was dat Hij hem had verteld. De Heer hield van hem omdat Abraham in elke moeilijkheid trouw was. Toen kwam Prins Mastema en legde het volgende voor aan God: “Abraham houdt van zijn zoon Isaak en vindt hem mooier dan wie ook. Zeg hem zijn zoon te offeren op een altaar. Met deze proef zal je zien of hij dit bevel uitvoert en zal je weten of hij trouw is in alles.”4

 

1 Hervertelling van Genesis tot Exodus 12.

2 Job 1,1-11.

3 Psalm 29,1; 82,1 en 89,7; 1 Koningen 22,19-22; Jesaja 6,1-13; Jeremia 23,18…

4 Vertaling Jubileeën 17,15-22.

30 augustus 2016

De proef voor Abraham.

Genesis 22,1: 1 Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei proef voor abraham,veel uitdagingen toonden hem de geode weg,ervaring leert,nadenken geeft visie en inzicht,moeilijke beslissingen,aanwezigheid van geest,attent voor hemel en aarde,getekend door besnijdenis op negenen negentig jaar,inhoud van het teken van de besnijdenis,besneden zijn van hart,test ook voor isaaktegen hem: ‘Abraham.’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’

Abraham had al heel wat uitdagingen in zijn leven aangegaan en hij deed daarbij heel wat ervaring op om te leven als een “goed mens” binnen de goddelijke orde. Hij wist zich steeds te onderscheiden door de keuze van de goede levensweg. Vaak werd hij geholpen door visioenen en door en ontmoetingen met engelen van mensen die hem de juiste adviezen gaven. Het eerste visioen dat een drastische wijziging in zijn latere leven teweegbracht gaf hem de opdracht zijn woonplaats, zijn familie en al zijn relaties vaarwel te zeggen en te vertrekken naar God weet welk land. We zijn nu een stuk verder in het leven van Abraham. In het vorige hoofdstuk hadden heeft Abraham zijn eerste zoon samen met de slavin Hagar weggestuurd op het dwingende advies van Sarah, gesteund door Jahweh. In de avond van zijn leven toen Abraham in vrede met de nabije volksstam leefde en toen hij vernomen had dat Ismaël zij weg had gevonden leefde hij in rust. Hij zag zijn zoon Isaak opgroeien tot een jonge kerel en de toekomst, voorspeld in de goddelijke beloften, opende zich voor hem en voor heel de stam. Nu alles in de plooi lijkt te vallen en hij eindelijk een zoon heeft die paste in het goddelijke verbond, krijgt hij na zijn honderdste nog geen rust. Elohiem heeft nog een leerrijk avontuur achter de hand voor Abraham.

Abraham werd aangesproken door de Bovennatuurlijke en antwoordt ter stond. Helemaal anders dan de het eerste mensenpaar dat opgespoord moest worden in de tuin van Eden1 geeft Abraham present: “Hier ben ik!” Abraham verstopt zich proef voor abraham,veel uitdagingen toonden hem de geode weg,ervaring leert,nadenken geeft visie en inzicht,moeilijke beslissingen,aanwezigheid van geest,attent voor hemel en aarde,getekend door besnijdenis op negenen negentig jaar,inhoud van het teken van de besnijdenis,besneden zijn van hart,test ook voor isaakniet voor de bovennatuurlijke stem omdat hij de relatie niet verbroken had met de Ene. Hoewel sommige keuzes hem moeilijk vielen, behield hij het vertrouwen in de Ene. Ook na het gedwongen wegsturen van Ismaël wat Abraham met tegenzin2 deed en waarvoor hij over de brug moest getrokken worden met de belofte3 dat Ismaël een mooie toekomst zou tegemoet gaan.

Abraham verwachtte menselijker wijze als “Elohiem” het woord tot hem richt wellicht een hernieuwing van de belofte zoals voorheen4. De schrijver laat ons echter volgens onze vertaling weten dat Abraham op de proef gesteld zou worden. Abraham wordt in een ongewoon moeilijke situatie gebracht. Veel commentatoren beschouwen dit verhaal als een test van het geloof van Abraham. Abraham heeft zijn vertrouwen in Jahweh echter al vaker bewezen. Het ultieme lichamelijke teken proef voor abraham,veel uitdagingen toonden hem de geode weg,ervaring leert,nadenken geeft visie en inzicht,moeilijke beslissingen,aanwezigheid van geest,attent voor hemel en aarde,getekend door besnijdenis op negenen negentig jaar,inhoud van het teken van de besnijdenis,besneden zijn van hart,test ook voor isaakwas zijn besnijdenis op negenennegentig jarige leeftijd. We hebben de evolutie van het verbond tot de opdracht van de Jahweh om alle mannelijke leden van de stam, ongeacht hun herkomst of stand, te besnijden, meegemaakt. Genesis 17,10: 10 Dit is mijn verbond, dat u moet onderhouden, mijn verbond met u en uw nakomelingen: alle mannelijke personen moeten besneden worden. Ook Isaak werd besneden. Maar deze besnijdenis van zijn zoon, Isaak, op de achtste dag na zijn geboorte was uitsluitend gebaseerd op de keuze van Abraham. Isaak zelf was niet in staat op het moment van zijn besnijdenis de inhoud van dat dit teken te begrijpen. Nu is Isaak een jong volwassene en komt het moment aan om te zien of hij wel besneden van hart is. Heeft zijn opvoeding hem de waarden bijgebracht van het volk van God? Dit is niet alleen de test van Abraham als opvoedende vader maar tegelijk ook van Isaak als opgevoede zoon.

 

1 Genesis 3,9.

2 Genesis 21,11.

3 Genesis 21,12.

4 Genesis 15,1 en 17,1.

29 augustus 2016

Vreemdeling Abraham plant een bos.

Genesis 21,32-34: 32 Nadat zij in Berseba een verbond gesloten hadden, keerde abraham bljft een vreemdeling,merkteken is een eik,bos,aanplanting,tamarisk,opeens land van filistijnen,anachronisme,uiterste zuiden van beloofde land,tijd van de koningen,langetermijndenken,jahweh is de god van eeuwigheid,lang verblijf in berseba,land van de stad gerar,ashkelon,ashdod,gaza,ekron en gat,na bloei israël filistijnen buiten de stadstatenAbimelek met zijn legeroverste Pikol naar het land van de Filistijnen terug. 33 Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep daar de naam aan van de Heer, de God van eeuwigheid. 34 En Abraham verbleef geruime tijd in het land van de Filistijnen. We verwachten dat de schrijver zou zeggen dat Abimelek en zijn legeroverste terug naar de stad Gerar zouden gaan. Waarom de schrijver hier “het land van de Filistijnen” aanhaalt heeft wellicht te maken met de afbakening van de latere grenzen van Israël. Het is de eerste keer dat de Filistijnen vernoemd worden in de verhalen van Abraham. Die volksstammen werden wel al eerder vernoemd in de stamboom van het nageslacht van Noach als een later nageslacht van de Kaftorieten1. Toen de Abrahamverhalen opgeschreven werden waren de Filistijnen de bewoners van het kustgebied aan de Middellandse Zee dat niet ingenomen werd door de Hebreeuwen. Berseba is anderzijds een belangrijk geografisch referentiepunt voor het later Israël. Het is het uiterste zuiden van het beloofde land. We lezen in de Bijbel nogal eens2 “ van Dan tot Berseba” en daarmee wordt heel Israël bedoeld van noord tot zuid in de periode dat er nog geen opsplitsing was van het beloofde land tussen de noordelijke en zuidelijke stammen. Zoals in Hebron wordt er ook een aanplanting voorzien en wordt de Heer aanbeden. Dit laatste wijst op een rituele plaats. Abraham zorgt als stamvader opnieuw voor een plaats in het beloofde land met een merkteken. In Genesis 12 hadden we Sichem en Ai als referentiepunten en in Genesis 13 werd Hebron toegevoegd. Op deze plaatsen werd er telkens een altaar gebouwd voor de Heer. Nu plantte Abraham enkel een tamarisk en riep er Jahweh, de persoonlijke God abraham bljft een vreemdeling,merkteken is een eik,bos,aanplanting,tamarisk,opeens land van filistijnen,anachronisme,uiterste zuiden van beloofde land,tijd van de koningen,langetermijndenken,jahweh is de god van eeuwigheid,lang verblijf in berseba,land van de stad gerar,ashkelon,ashdod,gaza,ekron en gat,na bloei israël filistijnen buiten de stadstatenvan Abraham en Sara, aan als God van de eeuwigheid.

“Eshel” wordt vertaald door tamarisk maar de betekenissen bos, plantage, boomgaard en een eik zijn ook vertalingen van hetzelfde Hebreeuwse woord. Het lijkt ons meer aanvaardbaar dat het om een meervoudige aanplanting gaat. Het mag niet verbazen dat de plaats bij de pas gebouwde waterput van Berseba vrij vruchtbaar was. Uit archeologische beschrijvingen3 kunnen we halen dat er vroeger in de regio waterlopen aanwezig waren die nu nog te zien zijn als rivierdalen met droge beddingen.

Nieuwe aanplantingen worden niet gedaan als een volksstam zinnens is weg te trekken. Aangeplante bomen hebben ook wat tijd nodig om groot genoeg te worden om in hun schaduw te kunnen zitten. Het gaat over langetermijndenken en dat weerspiegelt zich ook in het aanroepen van Jahweh, de God van eeuwigheid die ook de God van het Hebreeuwse zal volk blijven. Dit is de eerste keer in de Schrift dat de omschrijving van eeuwigheid bij Jahweh gevoegd wordt. Het geeft ons een perspectief tot op vandaag voor het volk van God.

We lezen dat Abraham geruime tijd verbleef in het land van de Filistijnen, hoewel Berseba vaak vernoemd werd als zuidgrens van Israël dicht bij het land van de abraham bljft een vreemdeling,merkteken is een eik,bos,aanplanting,tamarisk,opeens land van filistijnen,anachronisme,uiterste zuiden van beloofde land,tijd van de koningen,langetermijndenken,jahweh is de god van eeuwigheid,lang verblijf in berseba,land van de stad gerar,ashkelon,ashdod,gaza,ekron en gat,na bloei israël filistijnen buiten de stadstatenFilistijnen. Opnieuw moeten we hier dit anachronisme toeschrijven aan een latere toestand in het begin van de 12e eeuw v. Chr. (ca. 1200-1175 v. Chr.). De Filistijnen waren moeilijk te verslaan omdat ze een coalitie van de vijf stadstaten Ashkelon, Ashdod, Gaza, Ekron en Gat vormden. Door de zwakke weerstand van Israël breidden de Filistijnen hun gebied uit buiten die vijf steden. In de tiende eeuw was er echter meer druk van het koninkrijk Israël en werden de meest noordelijke strook van hun gebieden veroverd door Israël. Op dat moment was ook Berseba weer in handen van Israël. Na de bloeiperiode van Israël en Judea kwamen weer grote delen onder Palestijns beheer. Het verblijf in een vreemd gebied rijmt dan anderzijds met “het leven als een vreemdeling” waar Abraham ook komt. Abraham woonde geruime tijd als vreemdeling in het land van de Filistijnen.

 

1 Genesis 10,14.

2 Rechters 20,1; 1 Samuël 3,20; 2 Samuël 3,10; 1 Koningen 5,5.

3 Wady Jurf el Gerr en Wady es Seba.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende