12 juni 2017

Boven de zelfzucht uitstijgen.

De manke Jakob was uit het dal geraakt met de steun van de Ene. Een kreupele man kan nooit uit zijn diepe dal opklauteren zonder steun. Na zijn gevecht had hij zich verzekerd van de steun van El Shadday. Hij leerde de Ene1 maar ook zichzelf beter kennen en veranderde daardoor. Wie we zijn, wat onze identiteit is, ontstaat uit ontmoeting, uit gesprek of confrontatie. Onze natuur wordt ook sociaal en spiritueel bepaald en niet alleen door begeerte. Jakob werd sterk door zijn zwakheid te erkennen. Genesis 33,1-2: 1 Toen Jakob opkeek, zag hij Esau met vierhonderd man op zich afkomen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea en Rachel en de twee slavinnen. Eens uit het dal kon hij Esau in zijn richting zien komen. Ook de indrukwekkende groep van vierhonderd man kwam op hem af. Zonder veel uitleg aan zijn vrouwen over wat er in de nacht gebeurd was, neemt Jakob onmiddellijk initiatief. Van zodra de zon opgekomen was, had hij zijn familie weer vervoegd. Dat is weer Jakob ten voeten uit. Hij zal ook deze keer het risico spreiden zoals hij al eerder deed bij het opsplitsen van zijn kudden. In zijn achterhoofd klinkt nog steeds de waarschuwing van zijn moeder Rachel dat Esau belust was op wraak van zodra vader Isaak zou sterven2. Je weet maar nooit dat in dat geval opeens de erfeniskwestie losbarst. Maar vader Isaak leeft nu nog maar wie weet hoelang. Dus liever geen onnodige risico’s nemen.

Nadat we gemerkt hebben dat Jakob honderden dieren gaf aan Esau om hem goed te stemmen, hadden we het vermoeden dat dit een hemels advies was dat hem ingefluisterd werd door de hemelse heirscharen. Nog voor zijn nachtelijke worstelpartij had Jakob deze verzoeningsactie ondernomen. Deze milde geschenken zouden Esau moeten leren dat Jakob afstand kan doen van materieel bezit en dat hij niet zozeer uitkeek naar de stoffelijke erfenis van Isaak. Jakob kan gedacht hebben dat in weerwil van zijn werkkracht en list zijn verworvenheden toch heel onzeker bleven.

ontwijkt broedertwist,reactie van esau,esau en vierhonderd man,jakob neemt geen risico,opslitsing in twee kampen,zoekt geen militaire confrontatie,bereid om als ondergeschikte te fungeren,risicospreiding,

Hij beseft in de eerste plaats dat hij al zijn bezit te danken heeft aan de zegen van de Ene. Daar verwijst hij naartoe in zijn nederig gebed3 waarin hij zich zijn enige bezit van zijn herdersstaf maar ook de goddelijke belofte herinnert. Hij zou behoeden terugkeren naar het land van zijn voorouders en zijn familie. Jakob weet ook heel goed dat hijzelf, zijn gezin en al zijn bezit, hoewel hij alles gedaan heeft wat in zijn mogelijkheden om de risico’s te minimaliseren, van de kaart kunnen geveegd worden door een gewapende vijandige stam. Zij kunnen hem tegenhouden naar het beloofde land te trekken en zo zijn gezegende zending teniet te doen.

Om het risico te spreiden en om de belangrijkste personen die de zending na het nachtelijk gevecht tot het uiterste te beschermen deelt hij zijn gezin op onder zijn vrouwen en de slavinnen. Lea met haar zonen waaronder Juda en de wellicht zwangere Rachel met haar zoon Jozef behoren tot de ene groep. De slavin Zilpa met haar zonen Gad en Asher en de slavin Bilha met haar zonen maken deel uit van de andere groep

 

1 Genesis 32,31.

2 Genesis 27,41-42.

3 Genesis 32,11.

De commentaren zijn gesloten.