14 juni 2017

Geen confrontatie in hoogmoed.

De boden met de kudden als geschenk getuigden op bevel van Jakob tot driemaal toe van de nederige dienstbaarheid van Jakob voor de machthebber Esau. Deze keer gaat Jakob zelf voor zijn gezin uit. Genesis 33,3-4: 3 Zelf ging hij voor hen uit en hij boog zevenmaal tot op de grond, tot hij bij zijn broer kwam. 4 Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem, en zij werden beiden tot tranen toe bewogen. De boodschappers die de kudden vergezelden die vooruitgestuurd werden om Esau goed te stemmen, hadden al drie keer laten weten aan Esau dat Jakob hem als een dienaar geschenken stuurde1. Het geven van geschenken om de goedgunstigheid van een hogergeplaatste te verkrijgen was een gebruik en Jakob had daar al aan voldaan. Diezelfde boden hadden ook aangekondigd dat dienaar Jakob achter hen zou komen.

Die ondergeschiktheid aan zijn oudere broer benadrukt Jakob nu door te buigen. De vertaling laat ons denken dat Jakob buigt tot op de grond zoals Abraham boog voor de Ene. Eigenlijk buigt Jakob richting grond en niet tot op de grond. Dit buigen gebeurt terwijl de onderdanige in de richting van de heerser stapt, terwijl hij de rechterhand op het hart houdt. Zo maakt Jakob duidelijk dat hij zich onderwerpt aan zijn oudere broer Esau. Dit betoon van respect was zeer gebruikelijk als familieleden elkaar een bezoek brachten.

Uit de voorzorgsmaatregelen die Jakob nam, kunnen we afleiden dat deze ontmoeting in zijn ogen een risico inhield. Daarom getuigt het ook van moed dat hij als eerste het vermoedelijke gevaar tegemoet gaat. Hij was immers in de tijd ook verantwoordelijk voor de gespannen sfeer tussen hem en zijn broer omwille van het listige bedrog om de zegen van de eerstgeborenen te krijgen. Na al die geschenken en die nederigheid zou Esau kunnen vermoeden dat Jakob niet meer aast op de erfenis van vader Isaak.nederigheid,geschenken voor machthebbers,Jakob loopt voorop,goedgunstigheid afdwingen,risicovolle ontmoeting,Esau bevestigd in zijn waardigheid,kus,omhelzing,vierhonderd man,

De sfeer was niet gespannen omdat Esau zich in zijn waardigheid bevestigd zag door zijn jongere broer. Of hij overtuigd werd door de geschenken en de betoonde nederigheid dan wel of hij de bedriegerijen van Jakob vergeten was of onbelangrijk vond, weten we niet. Zelf was Esau in de voorbije twintig niet bij de pakken blijven zitten. Hij had heel wat bezit weten te vergaren in zijn veroveringstochten. Hij manifesteert zich immers als machthebber met een delegatie van vierhonderd man terwijl Jakob hen tegemoet trekt met zijn vrouwen en zijn kinderen. De machtsverhouding was overduidelijk. Misschien kwam hij zelfs zijn jongere broer verdedigen tegen de gevaren van rovers omdat hij de woorden van zijn vader herinnerde dat hij zijn broers zou dienen2. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt voor kus, omhelzing, is “nashaq”. Dit staat in verband met het werkwoord, “chazaq” dat zowel kussen als omgorden met bewapening kan betekenen.

Het werd een hartelijk weerzien en na al die jaren was de tweeling eindelijk weer verenigd. Esau nam als oudste het initiatief, omarmde zijn broer en kuste hem. Het terugzien was een ontroerend moment. Ze kregen de tranen in hun ogen.

 

1 Genesis 32,14-22.

2 Genesis 27,40.

De commentaren zijn gesloten.