14 juli 2017

Sichem wordt overtuigd zich te besnijden.

De grens tussen de persoon Sichem en de bevolking van de regio uit het geslacht van Hemor wordt verlegd bij de oproep tot besnijdenis van alle inwoners. Ze worden opgeroepen hun leider te volgen. Genesis 34,20-22: 20 Hemor en zijn zoon Sichem gingen dus naar de stadspoort en richtten het woord tot de burgers van hun stad. Zij zeiden: 21 ‘Deze mensen zijn ons goed gezind. Zij mogen in het land blijven wonen en er rondtrekken; er is immers ruimte genoeg voor hen in het land. Wij kunnen hun dochters tot vrouw nemen en hun onze dochters geven. 22 Maar slechts op één voorwaarde zijn deze mensen bereid bij ons te blijven en met ons één volk te vormen: al onze mannen moeten zich laten besnijden, want zij zijn zelf sichem is ook het volk,beslissingen kenbaar gemaakt in de stadspoort,besnijdenis zonder uitleg betekenis,el shadday,teken als getuigenis van het inzicht dat de mensen krijgenook besneden. De plaats waar alle beslissingen werden kenbaar gemaakt in de steden in die periode was de stadspoort1. Dit was het centrum van alle communicatie over de besluiten van de overheid. Er werd ook recht gesproken en al dan niet toegang verleend tot de stad. Hemor en Sichem argumenteren er hun beslissing van de besnijdenis van heel het volk. Zij stellen de dwingende eis van de Hebreeuwen om alle mannen te laten besnijden voor als een toegeving van hen om één volk te vormen. De omstreken zijn nog niet erg bevolkt en bieden voldoende ruimte voor de familie van Jakob. Zij kunnen er komen en gaan. Er zou voor het volk van Sichem geen enkel bezwaar meer gemaakt worden door de zonen van Israël tegen gemengde huwelijken mits de mannen besneden worden omdat ook de Hebreeuwen besneden zijn.

Noch in de eis van de zonen van Jakob, noch in het betoog van Hemor en Sichem komt de betekenis van de besnijdenis aan bod. In de traditie van de Hebreeuwen stond het teken van de besnijdenis voor het verbond tussen de Ene en zijn volk. Nergens wordt gewag gemaakt dat nu ook de bewoners van Sichem nu ook zouden behoren tot het volk van God.

Voor de toehoorders van dit verhaal moet het klaar worden dat niet alleen het lichamelijke teken belangrijk is. De symboliek van dit teken heeft meer inhoud en dsichem is ook het volk,beslissingen kenbaar gemaakt in de stadspoort,besnijdenis zonder uitleg betekenis,el shadday,teken als getuigenis van het inzicht dat de mensen krijgenat lezen we in Genesis 17. Bij een verschijning had El Shadday, God almachtig, Abraham opgeroepen de wegen van de Ene ten volle te volgen. Abram zou dan Abraham worden, de vader van een groot volk waarvan de Ene de god zal worden. Kanaän zou hun land worden en in het bezit komen van het Hebreeuwse volk. komen. De godsspraak in de droom van Abraham eindigt dan in Genesis 17,10-11: 10 Dit is mijn verbond, dat gij moet onderhouden, mijn verbond met u en uw nakomelingen: Alle mannelijke personen moeten besneden worden. 11 Uw voorhuid moet gij besnijden: dat zal het teken zijn van mijn verbond met u. De zonen van Jakob geven echter de verklaring niet dat het teken symbool staat voor het gaan in de “schreden” van Jahweh en voor het zich onberispelijk te gedragen in die zin. De wegen van de Ene werden stap voor stap duidelijk gemaakt in de levensverhalen van Abraham en zijn nageslacht. De list van de zonen van Jakob was Sichem en zijn vader niet in te lichten over de grondbeginselen van hun volk. De bewoners van Sichem hadden daar helemaal geen zicht op en baseerden zich op de uiterlijke verschijningsvormen van de stam die een stuk land had gekocht en in hun nabijheid woonde. Zij wisten niet dat dit volk speciaal gezegend was hoewel zij wel de voordelen ondervonden dat het contact met het nageslacht van Abraham meebracht.

 

1 Genesis 19,1; Genesis 22,17 en 23,10.

De commentaren zijn gesloten.