08 september 2017

Nog verdere details over de Chorieten.

Niet alleen de stammen met de stamhoofden krijgen een vermelding maar ook de families in die stammen zijn belangrijk voor Israël. De Bijbelse schrijver zou zich anders de moeite niet getroosten om deze verder op te sommen en zelfs nog bijkomende informatie meegeven voor zijn publiek.

Genesis 36,22-23: 22 Zonen van Lotan zijn Chori en Hemam; Timna is Lotans zuster. 23 Zonen van Sobal zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. De afstammelingen van de zonen van Seïr zijn nu aan de beurt. Heel op volgorde van vers 20 en 21 komen Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser en Disan aan de beurt met hun zonen. De zonen van Lotan zijn Chori1, de holbewoner, en Hemam2 is afgeleid van hetzelfde werkwoord dat verslaan betekent. Terloops verduidelijkt de gewijde schrijver dat Timna een zusters is van Lotan. Dezelfde naam duikt op als bijvrouw van Elifaz waaruit een zoon Amalek geboren werd. Het is onduidelijk waarom deze naam hier aan bod komt. Is het omwille van de betekenis van haar naam, de afhoudende of weifelende, of omwille van de negatieve gevoelswaarde verbonden aan de naam van haar zoon Amalek dat Timna hier geciteerd wordt? De Amalekieten waren gekend bij de Hebreeuwen als niet geliefde en rovende rondtrekkende nomaden. Die zonen van Lotan krijgen als agressieve holbewoners zo ook geen al te beste reputatie aangesmeerd als ze dan nog eens vergeleken worden met de Amalekieten. Timna, die een nicht is van Oholibama, kan ook een van de schakels zijn tussen de stam van Esau en deze van Seïr door haar huwelijk als bijvrouw met Elifaz. Deze vermenging van de stammen brengt in de ogen van de schrijver geen heil. Er wordt in de verdere uitwerking van de geslachtlijst gebruiknamen die later belangrijk zullen zijn,lotan,chori,hemam,timna,soba,alwan,manachat,ebal,sefo,onam,ana,dison,eser,disan,slechte reputatie,negatieve bijklank,vallen buiten verbond gemaakt van namen die een negatieve bijklank hebben voor zij die de weg van Israël gekozen hebben. Zo wordt in dit stamboomverhaal de vervreemding van de stam van Esau, die dan toch via twee geslachtlijnen verbonden is met de volken die uit Abraham ontstonden, van het ideeëngoed van de Hebreeuwse aartsvaders aangetoond. Zij vallen buiten het verbond van Israël met de Ene.

De tweede zoon van Seir is Sobal en ook hij heeft ook enkele zonen. Hun namen zijn Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. Opnieuw niet erg schitterend als we de betekenissen van de namen van naderbij bekijken. Alwah staat voor onrechtvaardigheid en Manachat betekent rust of het zich kritiekloos neerleggen bij een verbond van stammen. Ebal is kaal zonder begroeiing en dat is zowat de tegenpool van "seir" en dit wijst op onvruchtbaarheid. Sefo betekent net zoals Sefi3 van het Hebreeuws "shephi" wachttoren of uitstekende persoon, letterlijk een grote mens maar dan afgeleid van "shapha". Onam wordt vertaald met sterk en machtig gebaseerd op het Hebreeuwse stamwoord "on" familie van "aven" dat neigend naar het kwade en valsheid betekent. Ook deze eigenschappen klinken niet goed in de oren van de besnedenen van hart, die vruchtbaar zijn in de ogen van de Ene omdat ze niet naar macht of heerschappij streven maar omdat ze verkiezen te leven in solidariteit.

 

1 zie bijdrage: De andere bewoners van het Seïrgebergte.

2 noemt Homam wat verwoesting en vernieling betekent in 1 Kronieken 1,39.

3 1 Kronieken 1,40a.

Post een commentaar