22 september 2017

Jozef is buitensporig en valt buiten de normen van zijn broers.

De oudere zonen hebben in de tijd van hun vorming en opvoeding hun vader Jakob niet als Israël gekend maar gewoon als de Jakob van Haran die volop bezig was om vrouwen, slavinnen en bezittingen te verwerven. Daarom was Jozef een zonderling voor zijn broers en hadden ze geen zicht op wat hem zo speciaal maakte. Zij stonden niet stil bij de lessen van de geschiedenis van het Hebreeuwse volk maar werden opgevoed in het verwerven van bezit. Ze hadden ook niet anders gezien in hun jeugd. Deze onbekende achtergrond maakte hen achterdochtig. Ze waren afgunstig dat zij die inzichten niet hadden en dat hun vader hen niet op dezelfde manier had groot gebracht. Genesis 37, 4 De broers merkten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen, en zij gingen hem zo haten dat ze geen goed woord meer voor hem over hadden. Zijn broers merkten op dat zijn kleed veel mooier en kleurrijker was en zelfs koninklijke1 allures had. Zijn broers moesten het doen met de effen korte werkkleren zonder lange mouwen die door hun eigen moeders waren gemaakt in de tijd van Haran. Bij het zien van dat mooie kleed dat besteld werd door Jakob, leek het hen dat Jozef voorgetrokken werd. Het wekte afgunst en ze dachten dat hun vader meer hield van Jozef. De afgunst leidde tot "sane", haat. Ze hadden geen goed woord meer voor Jozef. Ze konden hem geen "shalom" zeggen staat er op het einde van het vers. Ze leefden in een andere denkwereld en Jakob zweeg voor hen. Jakob dacht bij de buitenmaatse vergelding in Sichem dat het geen zin meer had om in discussie te gaan met zijn oudste zonen, Simon en Levi. Zij hadden de verdediging van hun zus Dina op zich genomen en betoonden geen beetje respect voor het andere volk van Sichem. Ze moorden alle mannen uit na de list met de besnijdenis. Opnieuw moest nu de hele familie van Jakob wegvluchten om weerwraak te ontlopen. Hun vlucht ging naar Betel, de plaats waar hemel en aarde in contact stonden met elkaar, de plaats van Elohiem. Daar kreeg Jakob bescherming voor zijn verblijf in Haran en werd hem een andere opvoeding,bezit verwerven,achterdocht,mooie kleed,afgunst,sane,haat,geen verbetering van inzichten van oudere broers,jakob zwijgt,sichem,offer teken van het verbond,verbond en levenswijze,goden en drijfveren buiten het verbond,shalom,buitensporigbehouden thuiskomst in Kanaän beloofd door de Ene. In Betel wordt de hele familie geconfronteerd met het offer dat een teken is van het verbond tussen Jahweh en zijn volk Israël. Toch zijn er nog velen die niet beseffen wat het verbond met de Ene tot gevolg heeft op de levenswijze van het uitverkoren volk. Hun hart is te hard bezig met hun zaakjes en wordt niet besneden. Ze hebben goden en drijfveren die niet binnen de weg van de Ene vallen. Daarom kan Rachel in deze nieuwe toestand niet overleven en begaat Ruben de grote fout de schuchtere slavin van zijn vader te nemen. Jakob zwijgt ook hier en ziet in dat ook deze zoon niet geschikt is om het ideeëngoed uit te dragen van de eerstgeborene.

Nu lezen we zelfs dat alle zonen van Jakob, zowel deze van zijn vrouwen als van zijn slavinnen, zich verzetten tegen Jozef. Ze zijn een andere mening toegedaan en kiezen dan ook een andere manier van leven. Dat deze manier van leven in tegenstelling staat tot deze van Jozef wordt weergegeven door hun weigering hem een vredevol leven toe te wensen. Ze weigeren hem "shalom" te wensen staat er in het Hebreeuws. Geen voorspoed, geen goede gezondheid, geen goed leven. Ze hadden geen vriendelijk woord voor hem. Jozef is een vreemdeling voor zijn broers. Hij is ongewoon en buitensporig in hun visie want hij volgt een andere weg.

 

1 2 Samuël 13,18.

Post een commentaar