07 november 2017

Juda oordeelt over zichzelf en bepaalt ook zijn eigen straf.

Tamar werd gevonnist zonder dat Juda haar had gezien en nu wordt ze ook buiten zijn zicht weggebracht naar het vuur. Genesis 38,25-26: 25 Terwijl men haar wegbracht liet zij echter tegen haar schoonvader zeggen: "Van de man aan wie deze dingen behoren, ben ik zwanger." En zij voegde eraan toe: "Ga eens na van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn." 26 Juda herkende ze en zei: "Zij staat tegenover mij in haar recht, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven." Verder heeft Juda geen gemeenschap meer met haar gehad. Haar beulen luisterden gelukkig wel naar haar en ze kregen een staf en een zegelring aan een koord toegestopt door Tamar. Samen met de uitleg van Tamar werden deze stukken naar Juda gebracht. Bij het zien van deze statussymbolen was er voldoende reden om Juda te laten beslissen de uitvoering van het vonnis te schrappen. Vooral omdat Tamar beweerde zwanger te zijn van de eigenaar van die stukken, die normaal toebehoorden aan zeer belangrijke mensen. In de Joodse geschriften wordt Tamar geprezen omdat ze de naam van de vader niet uitspreekt en op die manier het oordeel aan Juda laat.

Juda erkent dat hij een fout was als hij zijn staf en zijn zegelring en het koordjeTamar veroordeeld,zegel met snoer,staf,vonnis schrappen,Sela,kleinkinderen voor Juda,kinderen bij schoondochter,kinderloze weduwe,herboren,moeder van de stam Juda,fout komt goed uit, herkent. Hij formuleert zelf wat zijn overtreding was. Hij had immers Sela niet gedwongen te huwen met Tamar om haar kinderloos weduwschap van haar eerste twee mannen op te heffen. In tegenstelling tot veel commentaren menen we dat zijn uitschuiver met een prostituee in die tijd niet als fout kan bestempeld worden. Daarenboven wordt Tamar ook geen enkele fout aangerekend. Ook niet voor de valstrik die ze gespannen heeft voor haar schoonvader. Als eisende partij heeft ze de middelen aangewend waarover ze beschikte om zwanger te worden binnen het gezin van Juda. Juda had haar eigenlijk uitgekozen om kleinkinderen te krijgen door een huwelijk met zijn zoon, Er. Hij verplichtte Onan het zwagerhuwelijk aan te gaan om te voorzien in nageslacht na het wegvallen van zijn oudste zoon. Dit was een van de bedoelingen van het verbond met de Ene. Hij geeft echter Tamar de mogelijkheid niet te huwen met zijn derde zoon als ze ook na dit tweede huwelijk achterblijft als kinderloze weduwe. Dit was tegen de plaatselijke gebruiken en was een oneerlijke behandeling van een kinderloze weduwe. Een weduwe moest een zoon krijgen van een van de broers van de overleden echtgenoot die geen zoon had. Het was die zoon die de zorg voor zijn moeder moest opnemen en die uiteindelijk erfgenaam werd in de plaats van zijn overleden vader.

Juda heeft onbewust dan zelf gezorgd voor zijn nageslacht nadat zijn zonen van de Kananitische vrouw zijn nageslacht met de erfenis niet konden waarmaken. Tamar werd opeens zeer vruchtbaar voor het verbond in de ogen van de Ene omdat ze moreel hoogstaand was en omdat de Ene de ellende van de verstoten kinderloze weduwe zonder toekomst wil wegnemen. Tamar ontloopt de dood door verbranding omdat zij opnieuw opgenomen werd in de bescherming van haar schoonvader. Ze wordt herboren en dat werd eigenlijk al duidelijk weergegeven door het Hebreeuwse basiswoord "yatsa" uit vers 24 dat vertaald werd door breng haar weg. Dat wegbrengen was haar "uit brengen" uit de stam van haar vader waar ze na de verstoting door Juda naar verbannen was. Na het schrappen van het vonnis krijgt Tamar een nieuwe plaats als moeder van de volgende generatie van de stam van Juda. Ze wordt herboren omdat haar leven nu opnieuw toekomst heeft. Hij legt zich een straf op en onthoudt zich van alle verdere seksuele omgang met haar. Hij had respect voor de vrouw die hem niet rechtstreeks aanwijst als vader en hij die eigenlijk gekozen was als schoondochter. Hij had haar als vrouw genomen die zich aanbood met een sluier. Zijn vader had ook al zo'n vergissing begaan toen hij pas na de huwelijksnacht ontdekte dat hij het huwelijk voltrokken had met Lea en niet met Rachel zoals hij dacht. Ook daar was de onbezonnen drift een sluier1.

 

1 Genesis 29,25.

Post een commentaar