14 november 2017

De begenadigde Jozef wordt zaakvoerder van het huis van Potifar.

De volgens Potifar bekwame Jozef wordt vertrouweling en beheert de huishouding en het bezit van zijn meester. Genesis 39,5-6: 5 Vanaf het ogenblik dat hij hem had aangesteld over zijn huis en over heel zijn bezit, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef, en de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde, in huis en daarbuiten. 6 Zo liet hij heel zijn bezit aan Jozefs zorgen over; nu hij hem had, bemoeide hij zich nergens meer mee dan met zijn eten. Jozef was mooi en welgebouwd. Jozef wordt door Potifar aangesteld als hoofdverantwoordelijke omdat hij al bewees dat wat hij deed "shalom" bracht. Jozef was na zijn promotie een zegen voor de hele samenlevende familie, de dienaren en het gezin van Potifar. Deze zegen wordt bevestigd door de Ene in de goede gezondheid van iedereen, in de goede opbrengst van de landbouwactiviteiten en de veeteelt en in alles wat voorspoed bracht. Alle gaven van de schepping waren op hun best. Er was vriendelijkheid, welgezindheid en vrede binnen het huishouden van Potifar en iedereen leefde er goed en in welvaart. Het verband tussen mensen die leven in het verbond met de Ene en de goed gang van zaken is onweerlegbaar. De zegen die Abraham kreeg wordt ook opnieuw1 duidelijk bij Jozef. Genesis 12,3: 3 'Ik zal zegenen die u zegenen, maar die u versmaadt zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.'

Potifar,Jozef,huishouding,shalom brengen,zegen van de Ene,gaven van de schepping,welvaart,Potifar geniet van de winsten,slaaf,welgebouwde jongeling,Potifar bemoeide zich alleen nog met zijn eten. Deze zin roept vragen op. Dat Jozef het beheer had over alles was ons duidelijk. Hij zou echter niet het beheer hebben over wat Potifar at. Sommige Hebreeuwse bijbeluitleggers menen dat dit alles te maken heeft met de verschillen in de religieuze voedselwetten tussen Egyptenaren en Hebreeuwen. Hoewel de voedselwetten van een latere datum zijn is het niet uitgesloten dat er toen ook al culturele verschillen2 waren. Een ander verklaring is dan eerder een figuurlijke uitleg. Het zou dan alleen Potifar zijn die genoot van de opbrengsten van zijn landerijen en het werk van zijn dienaren. Het graan van het land en het brood dat door zijn knechten gebakken werd. In de zin dat Potifar genoot van de winsten die gerealiseerd werden onder het beheer van Jozef. Letterlijk zou het maar schamel zijn en zeker de goede verstandhouding niet bevorderen als Potifar alleen zou eten. De enige zorg die Potifar had was de winst opstrijken van zijn goed beheerde huishouden en landerijen. Jozef hield zich afzijdig van het profijt en zal niets eisen zoals zijn vader Jakob wel deed toen hij bij Laban voorspoed gaf. Jakob was niet akkoord met het loon dat Laban hem gaf en beroept zich op de Ene om rechtvaardig behandeld te worden. Hij legt dan ook uit aan zijn vrouwen dat de Ene er voor zorgde dat hij zelf een kudde kon vergaren uit de dieren van Laban3. Hoewel beiden, zowel Jakob als Jozef, hun meester voorspoed en zegen brachten, werkte Jakob voor een loon bij zijn oom terwijl Jozef als slaaf tewerk gesteld bij de meester die hem gekocht had.

Jozef was mooi en welgebouwd zouden we ook figuurlijk kunnen uitleggen. Doordat hij bezield en goed gevormd was door zijn opvoeding als besnedene van hart leefde hij goed. Hij was welopgevoed en hij straalde dat uit.

 

1 Genesis 30,27-30.

2 Genesis 43,34.

3 Genesis 31,5-7.

Post een commentaar