31 januari 2018

Het antwoord van de rentmeester.

De rentmeester van Jozef is zeer goed op de hoogte van wat zich voorgedaan heeft maar ook voor het waarom heeft hij een opmerkelijke verklaring. Genesis 43,23: 23 Hij antwoordde: ‘Alles is in orde: wees maar niet bang. Uw God en de God van uw vader heeft een schat in uw zakken verborgen; uw geld heb ik wel degelijk ontvangen.’ Hij bracht Simeon bij hen.

Hij stelt de ongeruste broers meteen op hun gemak. Alles is “shalom” zegt de huisbewaarder. Ze hoeven zich geen zorgen te maken. De rentmeester bevestigt dat hij het zilver van de vorige aankoop van graan wel degelijk had ontvangen en dat de gewichten klopten. Nu weten de negen broers helemaal niet meer wat er dan kan gebeurd zijn. Volgens de rentmeester van Jozef hebben zij geen schulden aan de Egyptische staatskas. Hoe komt het dan dat net het zelfde gewicht aan zilver weer in hun afzonderlijke beurzen per stam zat tussen het proviand en het graan dat ze meevoerden naar huis? Het geld dat je gevonden hebt is een schat van uw god, Elohim, de god, Elohim, van je vader. Het is immers deze wonderbaarlijke Elohim, de god van Jozef die Egypte behoed heeft voor de hongersnood. Jozef liet er inderdaad nooit twijfel over bestaan dat hij bijgestaan werd door de Ene. Jozef vertelde immers aan farao dat hij zelf geen dromen kon verklaren maar dat zijn Elohim, de god van zijn stam hem zou inspireren wat “shalom” was voor de koning van Egypte2. Al het personeel van het huishouden van Jozef en ook heel wat Egyptenaren met inbegrip van de koninklijke hofhouding waren dan ook overtuigd van de weldadigheid van de Machtige God van de Hebreeuwen. Met een sprekend gemak getuigde de rentmeester over de god van de Hebreeuwen hoewel ze in Egypte nog heel wat meer goden. Enkele van deze goden zoals de Nijl, Isis en Osiris hadden hen en hun vertegenwoordiger van de zonnegod Ra, farao, echter tijdelijk in de steek gelaten. Iedereen was de Elohim rentmeester van het huis van Jozef,alles is shalom,betaling is gedaan,zilver is een schat van Elohim,Elohim heeft Egypte gered,Egypte is dankbaar aan Elohim,visie op de Ene vertekend door angst,verbondsgod die zegent,Simeon vrijgelaten,van Jozef en van zijn vaderen dankbaar nu vooral er in tijden van misoogsten toch eten te koop was. De geprezen en gehuldigde3 onderkoning Jozef had op aangeven van zijn Elohim het inzicht gekregen om de juiste maatregelen te nemen. De broers kregen nu een uitleg over hun vraag waarom God zoiets deed met hen1. De Egyptische rentmeester leert de Hebreeuwen hun eigen god op een heel andere manier kennen. De broers dachten eerst dat het voorval, met het zilver dat in hun zakken was terechtgekomen, de aanleiding zou vormen voor bovennatuurlijke straf. Met het beeld voor ogen van een angstige Jozef die ze zelf in een gevangenisput hadden gegooid ervaren ze de angst die gepaard ging met hun driedaagse onterechte gevangenisstraf. Ze hadden daardoor een visie op de Ene opgebouwd, gedreven door de angst dat hen het bloed van Jozef, die ze verkocht hadden als slaaf, zou aangerekend worden4. Hun eigen wandaden maakten hen zo onrustig en vertroebelden het beeld op de Ene. Nu vertelt die Egyptenaar dat die hun Elohim hen een schat heeft bezorgd. Deze benadering van de Ene rijmt met de verbondsgod, El Shadday, van de aartsvaders. De kinderen van Israël worden door dik en dun gesteund, ze worden gezegend, want zijn moeten het volk van de Ene worden en gaan wonen in een beloofd land waar het goed is voor iedereen. Ook als ze, om in dat land te kunnen blijven wonen, voedsel bij de anderen moeten halen. Soms zelfs geestelijk voedsel.

Omdat deze verklaring hun nog niet helemaal had overtuigd, zet de rentmeester deze kracht bij. Hij laat hun broer Simeon halen die zich als vrij man weer bij zijn broers kan voegen. De voorwaarde was voldaan: Benjamin was meegekomen naar Egypte. Ze zijn nu met elf broers samen om het huis van Jozef binnen te gaan.

 

1 Genesis 42,27-28.

2 Genesis 41,16.

3 Genesis 41,43.

4 Genesis 42,22.

Post een commentaar