27 februari 2018

Door de tussenkomst van Elohim zal er de volgende vijf jaar geen honger geleden worden.

Jozef legt voor zijn broers uit dat het einde van de hongersnood nog niet in zicht is. Uit de door Elohim ingegeven verklaring van de droom van farao weet hij dat er nog vijf jaar volgen dat de landbouw ook in de Nijlvallei onvoldoende vruchten zal leveren om te overleven. Genesis 45,6-8: 6 Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land en er volgen nog vijf jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. 7 God heeft mij vooruit gezonden, om jullie voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden. De uitleg die Jozef aan zijn broers geeft, verwijst heel sterk naar de Ene. De naam die voor god staat is Elohim omdat deze godsnaam in de Bijbel gebruikt wordt voor de universele god. Eigenlijk zou het zeer gerechtvaardigd zijn als de Hebreeërs in hun onderling gesprek hier de naam El Shadday zouden gebruiken. Het is de naam die de aartsvaders gebruikten dank zij hun ervaringen met de Ene, die hen op een liefdevolle manier verdedigde in alle omstandigheden. De “El” die staat voor een sterke god geeft ons de mogelijkheid om de Ene als de Onstuitbare te beschrijven. Jozef getuigt hier van een geloof dat een even grote diepgang kent als dat van de meeste van zijn voorvaders. Soms krijgen we de indruk dat deze benadering van god de mensen buitenspel zet. In het verhaal over Jozef is dat echter niet zo. De mensen spelen een belangrijke rol in het geven van de nodige wendingen aan het verhaal. De Ene stuurt enkele op een bovennatuurlijke manier. Hier is dat door inzicht te geven in de betekenis van dromen. De rest is mensenwerk dat weliswaar berust op de mogelijkhedenonvruchtbaarheid,elohim,el shadday,el,geloof met diepgang,mensen spelen een hoofdrol,inzicht in dromen,hongerdood voor het volk van god,proviand voor een vol jaar,weidegrond,levens redden,dienstbaarheid die gegeven zijn. De verkoop van Jozef aan de Midjanieten was noodzakelijk omdat Jozef in Egypte zou geraken. Deze slechte daad keert ten goede omdat Jozef, die door zijn vader opgevoed was als een besnedene van hart, dienstbaar was in Egypte. Zonder onder andere de afgunst en de angst van de broers, die niet wensten dat Jozef heerser van hun stam zou worden, zonder hun beslissing om hem dan maar liever niet te doden en hem te verkopen als slaaf en zonder de dienstbaarheid van Jozef in Egypte stonden we nergens. De nakomelingen van Abraham zouden een stille hongerdood gestorven zijn. De zaken die niet tot het menselijke optreden behoorden waren de opeenvolging van de zeven vette en de zeven magere jaren en het inzicht daarin.

Ondertussen zitten we in het tweede jaar van de hongersnood, het tweede jaar van de klimaatsverandering in Afrika waardoor de Nijl minder debiet kreeg en waardoor de schrale woestijnwinden aantrokken2. Dit tweede jaar laat ons vermoeden dat de zonen van Jakob die nu voor de tweede keer naar Egypte gekomen zijn, de eerste keer1 een proviand voor een heel jaar meekregen. Anderzijds kunnen we ook vermoeden dat de weidegronden, die matig beregend worden door de verdamping uit de Middellandse Zee, ook te lijden hadden van de droogte door die woestijnwinden. Daardoor moest de stam van Jakob steeds verder op zoek naar graasbare weidegronden en kwamen ze wellicht in conflict met de plaatselijke bevolking. Het herdersvolk had ongetwijfeld een minderopbrengst van hun schapen en bokken. Er was weinig melk, kaas en de vruchtbaarheid bij de dieren liep ook sterk terug. Maar Jozef werd gezegend door Elohim om vele levens te kunnen redden.

 

1 Genesis 42,1-3.

2 Genesis 41,6.

Post een commentaar