02 maart 2018

Het voorstel is Gosen dicht bij het paleis van Jozef.

Jozef stelt Gosen voor als nieuwe woonplaats voor zijn familiestam. Genesis 45,10: 10 U kunt zich in Gosen vestigen; dan zult u dicht bij mij wonen, samen met uw kinderen en kleinkinderen, uw schapen en runderen en uw hele bezit. Om zijn vader te overtuigen geeft Jozef de opdracht aan zijn broers om hem te vertellen dat heel de stam in zijn nabijheid zou kunnen wonen.

Gosen of “Goshen” in het Hebreeuws, ligt aan de oostkant van de Nijl en ten zuiden van de Middellandse Zee. In het oosten ligt nu het Suezkanaal en het Arabisch schiereiland. Dit is de streek van Egypte die het dichtst bij Kanaän ligt. Een deel van dit gebied wordt een paar hoofdstukken verder1 ook het gebied van Ramses genoemd. Het was een gebied dat gunstig was voor de veeteelt omwille van de uitgestrekte weiden2. In dit gebied regent het voldoende onder de invloed van de Middellandse Zee en bevindt er zich een subtropisch graslandschap. Er is ook sprake van bevloeiing door een zijtak van de Nijl die een uitgedroogde bedding is geworden. Dit is een ideaal gebied voor de nomadische herdersstam van Abraham, die via de Zeeroute3 in dat gebied kon binnentrekken.

De door Jozef voorgestelde regio van Gosen geeft aanleiding tot een speculatie dat er een verband zou zijn met de Hyksos van wie geweten is dat ze een tijdlang4 regeerden in Egypte. Uit de namen van Hyksos leidde men af dat ze Semitische talen gebruikten en uit hun gebruiken en gedragingen besloot men dat deze bevolkingsgroepen uit Kanaän kwamen. Dat het een volk was van herderkoningen wordt omwille van het laat en zelden voorkomen van deze naam in geschriften in twijfel getrokken. Door het verder binnendringen van de Indo-Europese stammen van de Hethieten in Klein-Azië en meer bepaald in Kanaän vluchtten sommige bevolkingsgroepen richting Egypte. De Hethieten waren een machtig en krijgshaftig volk dat aanvankelijk in het centrale gedeelte van het tegenwoordige Turkije hun koninkrijk hadden. Zij breidden hun rijk ook uit in Kanaän en door hun beweging naar het zuiden verdreven ze andere stammen die dezelfde richting uitgeduwd werden. Bij de grote brandcatastrofe5 was de beweging naar het zuiden massaal. Die stammen drongen Egypte binnen uit het oosten met een nieuw soort boog en strijdwagens getrokken door paarden. Deze manier van bewapening6 met wagens kenden de Egyptenaren nog niet voor 1720 v. Chr.

gosen,goshen,jozef,nijl,ramses,hyksos,semitische talen,kanaän,hethieten,egypte,habiru,pierre montet,san el hagar,zelfkant van de maatschappij,chebiroeEen ander speculatie leunt aan tegen de bewering dat de stam van Jakob niet ver van het paleis van Jozef zou wonen. De Franse archeoloog Pierre Montet identificeerde San el Hagar als het Ramses van de Bijbel dat in een later periode aan bod zou komen. Dat was een van twee7 voorraadsteden door de Habiru voor farao gebouwd. De Habiru was een verzamelnaam voor verschillende kleinere ongeregelde groepen die via de handelskaravanen in Egypte terecht kwamen nog voor er sprake was van de Hyksos. Die Habiru waren geen etnische groep maar randgroepen die in veel gevallen de banden met hun gemeenschap verbroken hadden of verstoten waren8. Deze zonderlinge lui die aan de zelfkant van de gevestigde maatschappij leefden kwamen met de handelskaravanen en via de slavenhandelaars in Egypte terecht. Ze werden ingezet om die voorraadsteden te bouwen. De Habiru moeten eerder gezien worden als een inferieure sociale klasse die aan de bak kon in Egypte. We denken hier aan de verwijten van de vrouw van Potifar in Genesis 39. In deze benadering zitten wel enkele vergelijkingspunten met Jozef en de naam “Habiru” licht dicht bij Hebreeuwen. Verschillende bronnen omschrijven ze als weinig constructieve en eerder als storende opschudding verwekkende elementen in en rond de gevestigde samenleving. Ze werden nomaden of semi-nomaden, rebellen, vogelvrij verklaarden, roversbenden, huurlingen, dienstvolk of slaven, zich verplaatsende werklieden genoemd. Die omschrijvingen vinden hun oorsprong onder andere in de gekleurde beschrijvingen van stadsbewoners en in officiële documenten9.

Bij de ontdekking van de Amarna-brieven aan het begin van de twintigste eeuw dachten geschiedschrijvers dat de Habiru of de “Chebiroe” de voorouders van de Bijbelse Hebreeën waren en gebruikten zij de term “Hebreeën” om de nakomelingen van de Bijbelse aartsvaders tot aan de verovering van Kanaän aan te duiden. Naarmate meer teksten werden ontdekt, bleek dat de Habiru een zeer groot verspreidingsgebied hadden. De Hebreeuwse stammen waren Habiru, maar niet alle Habiru waren Hebreeën. Zo kan Abraham een Habiru zijn als voorvader van vele volken.

Het is niet uit te sluiten dat het Bijbelse verhaal over Jozef inspiratie gevonden heeft in verhalen rond de aanwezigheid van de Hebreeuwse en Kananitische stammen in Egypte van rond deze archeologische bevestigde historische periodes. De Bijbel, die geen geschiedschrijving is, echter geeft geen details over de periode waarin de Jozef en zijn familie in Egypte waren en onder welke farao Jozef actief was als onderkoning.

 

1 Genesis 47,4-6 en 11.

2 Genesis 46,32-34.

3 zie bijdrage: Abraham verhuist.

4 van 1720 tot 1580 v. Chr.

5 Kurt Bittel (1907 – 1991): Duits prehistoricus, archeoloog en voorzitter van het Duitse Archeologische Instituut. Van 1931 tot 1977 was Bittel de leider van de opgravingen in de Hettitische hoofdstad, Hattusa en vermoedde hij een brandcatastrofe waardoor het grote rijk een einde nam.

6 muurschilderingen in het graf van Chnoemhotep II in Beni Hassan.

7 Exodus 1,11.

8 Carol Redmount, universitair hoofddocent Egyptische archeologie bij het Departement van Near Eastern Studies aan UC Berkeley.

9 Amarna-brieven.

Post een commentaar