08 maart 2018

Transport voor heel de stam.

Farao geeft bevelen aan onderkoning Jozef en bevestigt daarmee dat het opperste gezag1 van Egypte volledig akkoord gaat met de vestiging van heel de familie van Jozef in Egypte. Ze zijn er welkom. Meer dan eens was er een verhuis van de nomadenstam omwille van gebrek of conflict en werden ze aanvankelijk buiten Kanaän gastvrij ontvangen2. Het duurt nog enige tijd voor ze in de lijn van de goddelijke belofte Kanaän in bezit kunnen nemen. Genesis 17,8: 8 ‘Geheel Kanaän, het land waar gij nu als vreemdeling verblijft, zal Ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten, en Ik zal hun God zijn.' Het gastland Egypte kijkt nu uit naar de komst van de herdersstam uit Kanaän. Ze worden niet gedwongen te komen maar worden als het ware uitgenodigd om zich te vestigen in Egypte. Daarom moesten de families van de zonen van Jakob uit verschillende nederzetting vertrekken richting Egypte en dat was een hele onderneming. Farao wil het hen zo gemakkelijk mogelijk maken om iedereen mee te nemen naar zijn land. Genesis 45,19-20: 19 Dring bij hen ook op het volgende aan: Neem uit Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen; u moet er ook uw vader mee vervoeren en hierheen komen. 20 Maak u geen zorgen om uw huisraad, want het beste van heel Egypte staat tot uw beschikking.’ Farao geeft ook wagens, “agalah” in het Hebreeuws, vrij om mee te nemen om de vrouwen, de kinderen en de ouderen mee te brengen naar Egypte. Dit transportmiddel werd meestal gebruikt voor het vervoer van landbouwproducten. Hij bedoelt beslist niet de strijdwagens, “rekeb” in het Hebreeuws, met twee wielen getrokken door paarden die we kennen van de afbeeldingen. Deze bieden immers geen ruimte om mensen te vervoeren. Het is ook de vraag of deze voertuigen die door de Hethieten gebruikt werden toen al in Egypte gekend waren. Op die wagens is er dus plaats om de, “taph” in het Hebreeuws, hele families te vervoeren. Farao heeft speciale aandacht vestiging van de stam,nomadenstam,jakob,jozef,egypte,gastland,grasland,wagens met ossen,jakob in een wagen,productief herdersvolk,gastvrije uitnodigingvoor het familiehoofd. De vader van Jozef moet opgetild worden, afgeleid van de ruime betekenis van “nasa” of “nasah”, en vervoerd worden in zo’n een wagen door ossen getrokken. Vader Jakob moet zeker een goede plaats krijgen. Jozef is onderkoning met een bepaalde opdracht maar farao staat boven de wet en kan toelaten om de transportkarren van Egypte te gebruiken. Het gebruik van die grote wagens buiten de grenzen van het land was wellicht verboden omdat op die manier teveel voedsel ineens uit de voorraden van Egypte zou kunnen verdwijnen. De aangelegde reserves waren in de eerste plaats bedoeld om de eigen bevolking te voeden. Farao had echter de bedoeling een productief herdersvolk, dat een zegen kon betekenen voor Egypte, op te halen en daarom was het inzetten van dit grote transport verantwoord. Deze ossenwagens waren voldoende sterk gebouwd om te kunnen rijden buiten de geëffende wegen. Farao wist ook dat deze wagens niet het meest geschikte transportmiddel waren om breekbare aarden schotels, vaatwerk en bekers te verhuizen. Daarom verwittigt hij de familie van Jozef die dit soort tansport niet kennen dat er voldoende huisraad ter beschikking is in Egypte. Hij zegt hen geen “chus” spijt, medelijden te hebben of geen traan te laten om hun goederen. Laat deze maar achter in Kanaän. Zo is er ruimte om tenten en ander niet breekbaar materiaal vast te binden op de ezels. Heel gastvrij verklaart hij daarom ook dat het beste materiaal van Egypte ter beschikking staat voor hen. Sommige interpreteren dat farao een mogelijke terugkeer van de stam naar Kanaän niet uitsluit en dat hij daarom het achterlaten van meubels en huisraad aanbeveelt. De familie van Jakob komt dus naar Egypte op gastvrije uitnodiging, als vrije en onafhankelijke stam. Omdat ze vrij waren om te komen of niet, waren ze ook vrij om te blijven of te vertrekken. De dwingende verhuis gedreven door de hongersnood komt dus helemaal niet aan bod.

 

1 Genesis 41,40.

2 Genesis 20,15.

Post een commentaar