21 oktober 2011

Psalm 37, 38 en 40

Psalm 37

 

psalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,De keuze is duidelijk het gaat in essentie over de rechtvaardige, die steeds vrijgevig is en leent aan wie het vraagt. psalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,Zijn kinderen zijn gezegend het geluk is voor hem. Bezit is geen norm.

Erger je niet, blijf kalm, wind je niet op, wees tevreden met het weinige dat je bezit. En weer wordt de universele ethiek aangevuld met een verwijzing naar de Heer maar dan veel compacter dan in psalm 24. Hier staat alles in twee verzen 27 en 28: Mijd het kwade en doe het goede en je zult voor altijd leven in “het land”1 want de Heer houdt van gerechtigheid en verlaat niet wie hem trouw is

 

 

1 Wij spreken liefst van “het rijk Gods op aarde”

 

Psalm 38psalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,

 

Anders dan Job erkent David in deze psalm zijn zonden en vraagt dat de Heer mild zou zijn in de straf en hem zou helpen en niet verlaten. Hij is al getekend door ellende. Hij gaat gebukt onder de fysische aftakeling en zijn vrienden en verwanten schuwen hem. Ik wordt bedreigd, uitgelachen en gehaat. Heer U bent mijn redding.

 

Psalm 40

 

De Heer redt mij uit het moeras van de vertwijfeling, heeft mij verhoord en geeft mij vaste grond en “nieuwe perspectieven”. Daarvoor moet ik niet offeren maar wel leven naar wat God wil van mij. Diep in mij kan ik jouw droom met de mens ontwaren. Ik ben ook niet bevangen en getuig van uw liefde, goedheid, trouw en hulp. Ik word wel nog door het kwaad bedreigd maar de Heer helpt mij en bevrijdt mij.

Een thema afgeleid uit deze verzen (7-9) is dat de offers niet meer hoeven. In psalm 50,13-15 lezen we over dat onderwerp dat een dankoffer volstaat als je maar je geloften gestand houdt en God eert. Je kunt op Mij rekenen, zegt de Heer, op de dag van benauwdheid. In Psalm 51,16-18 wordt God geloofd maar er worden helemaal geen offers gevraagd. Komt er dan een verandering (Jesaja 1,10-17) in de erg formele Joodse ritten? Hpsalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,et uiterlijke is zeer belangrijk en dat merkten we al bij Mozes als we zien hoeveel aandacht aan de priesterkledij en de rituele handelingen besteed werd. Ook bij het gebed van Hanna werd ze door Eli verweten, dat haar lippen in beweging waren maar dat ze geen klank uitbracht in 2 Samuël 1,13-17.

Doorheen de aangehaalde psalmen wordt echt de nadruk gelegd op de diepere mentaliteit. Zou het te maken hebben met kritiek op de geestelijken (Jesaja 28,7v; Jeremia 23,11-22; Hosea 4,4-10; Micha 2,11 en 3,5-7) door de profeten? Dit wijst eveneens op een niet vastroesten van de bestaande religieuze praktijken en op een “proces van vernieuwing”.

Met vers 18 van Jeremia’s aangehaalde tekst zou de goede houding kunnen samengevat worden zoals in vers 9b van de psalm: diep in mij koester ik uw wet.

19 oktober 2011

Psalm 23, 27, 29, 30 en 33

Psalm 23

 

psalmen,psalm23,psalm 27,psalm 29,psalm 30,psalm 33,lyriek,zekerheid en bescherming,ontmoeting in de tempel,tent van de ontmoeting,david,saul,salomo,seba,filistijnen,offeren,wijs mij niet af,verberguw gelaat niet,vrees voor god,verwoestende kracht,mythologisch gevecht,schrikbewind van god,hulp van god is geen constante,Een lyrisch en gekend gebed van dank. Als ik mezelf toevertrouw aan God biedt hij mij zijn vertrouwen, zekerheid en bescherming. Niet alleen als het goed gaat maar ook in de duisternis en onder het oog van de vijand. Voorspoed en zegen krijg ik alle dagen van mijn leven.

 

 

Psalm 27

 

Het verlangen om de Heer te ontmoeten in de tempel komt aan bod. Sommige verklaren deze tekst door het verlangen ingewijd te worden als priester. Dit zou je kunnen besluiten uit: “Ik wil offers brengen in zijn tent enpsalmen,psalm23,psalm 27,psalm 29,psalm 30,psalm 33,lyriek,zekerheid en bescherming,ontmoeting in de tempel,tent van de ontmoeting,david,saul,salomo,seba,filistijnen,offeren,wijs mij niet af,verberguw gelaat niet,vrees voor god,verwoestende kracht,mythologisch gevecht,schrikbewind van god,hulp van god is geen constante, zingen en spelen”.

Uit verzen 4-6 kunnen we uitmaken dat het offeren in de tent gebeurt zoals in de woestijn. De tempel voor de naam van God was nog niet gebouwd.

Het is een David die al God als zijn licht en heil kan noemen uit ervaring. Dit omdat hij al enkele keren (Saul, Salomo, Seba en de Filistijnen) gered werd door God. Zijn enthousiasme over de daden van de Heer zorgen voor een vertrouwen in God. Hij verlangt Gods beschermende nabijheid in de tempel. David blijft aandringen bij de Heer: wijs me toch niet af, verberg Uw gelaat niet.

Ik wacht dapper en vastberaden op de Heer.

 

Psalm 29

 

psalmen,psalm23,psalm 27,psalm 29,psalm 30,psalm 33,lyriek,zekerheid en bescherming,ontmoeting in de tempel,tent van de ontmoeting,david,saul,salomo,seba,filistijnen,offeren,wijs mij niet af,verberguw gelaat niet,vrees voor god,verwoestende kracht,mythologisch gevecht,schrikbewind van god,hulp van god is geen constante,Deze psalm probeert vrees voor God af te dwingen op basis van zijn verwoestende kracht. Als demonstratie van de macht van God lezen we een mythologisch gevecht van God met de zee zoals in Exodus 15,1-18. Erger nog lezen we verder dat zijn volk die verdelgende macht krijgen. Si vis pacem, para bellum (als je vrede wilt, bereid je dan voor op de oorlog) een Latijns spreekwoord waarvan het strategisch principe ook in deze psalm verwerkt zit. Schrikbewind over heel de lijn.

 

Psalm 30

 

psalmen,psalm23,psalm 27,psalm 29,psalm 30,psalm 33,lyriek,zekerheid en bescherming,ontmoeting in de tempel,tent van de ontmoeting,david,saul,salomo,seba,filistijnen,offeren,wijs mij niet af,verberguw gelaat niet,vrees voor god,verwoestende kracht,mythologisch gevecht,schrikbewind van god,hulp van god is geen constante,De hulp van God is geen constante zelfs niet voor zijn getrouwen. Soms is de Heer afwezig. Hij is en blijft soeverein en kan niet voor onze kar gespannen worden zelfs als wij menen dat dit nodig is.

 

Psalm 33

 

In de lijn van vers 3, vertrekkend van het idee in 1 Tessalonicenzen 5,19-21 dat nieuwe visies getoetst moeten worden en van Matteüs 13,52 dat iemand die de schrift bestudeert een voorraad oud en nieuw moet hebben, kunnen we de nieuwepsalmen,psalm23,psalm 27,psalm 29,psalm 30,psalm 33,lyriek,zekerheid en bescherming,ontmoeting in de tempel,tent van de ontmoeting,david,saul,salomo,seba,filistijnen,offeren,wijs mij niet af,verberguw gelaat niet,vrees voor god,verwoestende kracht,mythologisch gevecht,schrikbewind van god,hulp van god is geen constante, liederen, de nieuwe ideeën, de nieuwe visies niet links laten liggen om een steeds beter beeld van God te krijgen en van zijn droom met ons.

Het geweld en de macht van God is ook hier aanwezig en wordt gebruikt tegen de koningen, krijgsheren en cavalerie. Hij redt zijn getrouwen en is een schild voor hen.

13 oktober 2011

Psalm 3, 4 en 5

Psalm 3

 

psalmen,psalm3,psalm 4,psalm5,absolom,samuël,morgengebed,avondgebed,bescherming tegen belagers,het licht van zijn gelaat,schild,straf de goddeloze,compilatie van wat geschreven staat,bloed en bedrog,achitofel,david,samuël,David op de vlucht voor Absolom (2 Samuël 15) geeft ons een mooie bezinning voor het zoeken en vinden van veiligheid bij de Heer. Een zinvol morgengebed als je geloofstegenstand verwacht in de komende dag.


Psalm 4

 

Als rustgevend avondgebed, dat je niet doet piekeren over de zorgen van morgen of wat je geluk zal brengen in je leven. Machtig en listige belagers (reclame) beloven geluk maar spreken alleen maar leugens om je te onderwerpen. De Heer echter geeft je een vredige bescherming.psalmen,psalm3,psalm 4,psalm5,absolom,samuël,morgengebed,avondgebed,bescherming tegen belagers,het licht van zijn gelaat,schild,straf de goddeloze,compilatie van wat geschreven staat,bloed en bedrog,achitofel,david,samuël,

Vers 7 is zoveel als de zegen vragen van Numeri 6,24-26: “Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

 

Psalm 5

 

psalmen,psalm3,psalm 4,psalm5,absolom,samuël,morgengebed,avondgebed,bescherming tegen belagers,het licht van zijn gelaat,schild,straf de goddeloze,compilatie van wat geschreven staat,bloed en bedrog,achitofel,david,samuël,Een smeekgebed om bescherming tegen de kwade, de misdadiger, de gewetenloze, de onrechtvaardige; de leugenaar, de bedrieger en hij die bloed vergiet 1

Door uw grote liefde voel ik mij beschermd, bevrijd van het kwaad en ben daar ook dankbaar voor. Bescherm mij en maakt het mij niet te moeilijk om u wet te volgen.

Straf die goddelozen omdat ze opstandig zijn tegen U.

U Beschermt de rechtvaardigen met uw schild.

Vers 5,10 c en d samen met de uitdrukkingen uit een reeks psalmen (10, 7a en 14,1c, 2b en 36, 2b en tenslotte 140, 4b) lezen we in de Romeinenbrief 3,10-18 in een compilatie met de titel “wat geschreven staat” over de kenmerken van zondaars. Uitgebreid in psalm

 

1Wie de man van bloed en bedrog (5,7) kan geweest zijn die David bedoelde zou je kunnen afleiden uit 2 Samuël 15,12 tot 17,23. Dan kom je uit op Achitofel.

Soms wordt de uitleg van Davids gebed gezien als een protest tegen de bezetting van het heilig land door moslims.