08 april 2011

2 Samuël 18-20

David stelde zijn troepen samen en verdeelde het leger in drie delen. Joab, zijn broer Abisaï en Ittai waren de bevelvoerders. Zij raden David aan omwille van zijn grote waarde voor hen om niet deel te nemen aan de gevechten. Hij vroeg niet te hard te zijn voor zijn zoon Absalon. Absalon geraakt omsingeld en toen hij met zijn ezel onder een boom passeerde bleef hij hangen met zijn haar in de takken en zijn muildier liep verder. Joab vroeg aan de soldaten waarom ze Absalon niet meteen gedood hebben. Ze verwezen naar de wens van David. Joab ging ter plaatse en met zijn mannen sloeg hij Absalon dood m10018009 FST - 2 Samuel 18 9 - Death of Absalom[1].jpget stokken. Ze begroeven hem onder wat stenen in een diep gat en bliezen de strijd af op de ramshoorns. David rouwt over zijn zoon Absalon en de overwinningsroes van het leger sloeg om in rouwbeklag. Het volk Israël vroeg nu aan David om terug te komen want Absalon, die door het volk tot koning werd gezalfd is dood. Ook de oudsten van Juda vroegen de terugkomst van David met al zijn aanhangers, bevestigd in een bericht.

Bij zijn oversteek van de Jordaan kwamen ze hem al tegemoet ook de bespotters en zij die valse informatie doorgaven. David vergeeft allen. Vreemde geschiedenis, die van Mefiboset en zijn knecht Siba. Wie spreekt de waarheid (zie 16,3)? Tijd voor een onderzoek is er niet. Vertrouwt Davids Mefibosets verhaal toch niet helemaal? Het land van Mefiboset dat hij eerst in zijn geheel aan Siba had gegeven, moet nu tussen het twee gedeeld worden. De eenheid in het Israël onder David is een fijn bovenlaagje. Er is weinig nodig om broeders van hetzelfde volk tegen elkaar op te zetten! De rivaliteit tussen Israël en Juda blijft een vast gegeven. En de Israëliet Seba wijst op het verschil en laat David in de steek met zijn Judeeërs, die naar Jeruzalem trokken. Amasa werd door David aangesteld om Seba te achtervolgen. Ook Joab en de anderen achtervolgden Seba. En Joab vermoorde Amasa toen ze zijn troepen inhaalden. Dit is dan een rivaliteit in het zelfde kamp tussen bevelvoerders. David had Joab links laten liggen als legeraanvoerder ten gunste van Amasa. Te begrijpen na die moord op Absalon. Joab weet Seba te overwinnen door het belegeren van de stad Abel. Ze gaven hun belegering op in ruil voor het hoofd van Seba, dat hen door een wijze vrouw beloofd werd om de stad te sparen. Bij de opsomming van de medewerkers van koning David staat Joab (20,23) weer in de lijst.

07 april 2011

2 Samuël 15-17

Absalon probeert zoveel mogelijk mensen op zijn kant te krijgen. David slaat op de vlucht voor de overmacht van Absalon. David adviseert zelfs een Filistijns vreemdelingenlegioen om de kant van de nieuwe koning te kiezen, daar ligt een betere toekomst. David s2 Sam 16 Absalom_the_rebel__C-712[1].jpgtuurt de Ark weer naar Jeruzalem. Hij zegt dat de Heer zijn keuze (15,26) zal maken wie Jeruzalem mag betrekken als koning. De priesters Sadok [rechtvaardige] en Abjatar [de Heer schenkt overvloed] bleven bij de Ark. Hij vlucht en organiseert het verzet. David krijgt ezels en voedselhulp van Siba. Hij maakt David wijs dat zijn meester Mefiboset, de kleinzoon van Saul, de kroon grijpt in Jeruzalem. David doorziet niet dat het gedrag van Siba leugenachtig eigenbelang is (zie 19: 24-30) ten koste van Mefiboset. Het vervolg plaatst deze vergissing van David in het juiste perspectief. Nog steeds zijn er lieden die het niet kunnen uitstaan dat David koning is geworden ten koste van het huis van Saul en ze beschimpen onderweg. David geeft ook de vervloekingen van Simi in Gods hand en verklaar deze door zijn zondig gedrag. In Jeruzalem neemt Absalom op grove wijze de plaats van zijn vader in. De scherpzinnige maar goddeloze Achitofel was de raadgever voor Absalon. Zijn raad werd evengoed als een godspraak aanvaard. Nu komt ook Chusai zijn diensten aanbieden. Absalon neemt openbaar bezit van de bijvrouwen van zijn vader David omdat heel de bevolking het zou zien op aanraden van Achitofel. Hij raad ook aan onmiddellijk toe te slaan, David te doden en zijn leger te onderwerpen aan Absalon. Chusai raadt dit af en zaait angst voor David en zijn mannen. Overwinningsroes omwille van het bezetten van Jeruzalem moet het onderspit delven voor bedachtzaamheid. Men kent David. En het is waar dat diegenen die met David mee zijn getrokken voor het grootste deel geharde beroepsmilitairen zijn. De keurtroepen van Israël. David kwam via de priesters van de Ark en een netwerk (17,17-21) van informanten te weet welke plannen Absalon had. David werd aangeraden de Jordaan over te steken en de volgende morgen stonden ze allen aan de overkant. Achitofel verhing zich omdat zijn raad niet meer gevolgd werd. David kreeg voedsel en logistieke steun uit de bezette gebieden05 april 2011

2 Samuël 8-12

David boekte de ene overwinning na de andere. Hij onderwierp de Filistijnen en de Moabieten. Hij versloeg Koning Hadadezer [Hadad is hulp] en de Arameeërs, die hem bijstonden, uit de buurt van Damascus en bij zijn teugkeer onderwierp hij ook nog eens de Edomieten. Hij was een briljant strateeg maar ook een geoefende militair. Zijn eigen volk behandelde hij goed en rechtvaardig. Zo zien we ook dat David zijn beloften aan Jonatan houdt, ondanks zijn persoonlijke moeite met het gehandicapte leven (2 Samuël 5,8). Hij helpt Mefiboset [die schande verbreidt] en geeft hem alle grond van de familie Saul terug en legt zijn dienaren op de grond te bewerken en de vruchten af te geven aan de kleinzoon van Saul. Mefiboset kwam aan het hof van David en werd er behandeld als een zoon.

Bij de dood van koning Ammon stuurt David gezanten om zijn deelnemingen te betuigen. De raadsheren van Chanun, de zoon van Ammon, beweren dat het spionnen zijn en ze scheren de helft van hun baard af en knippen het onderste van hun kleed af zodat ze in hun bloot achterwerk rondliepen. David liet die mannen in Jericho tot hun baard weer gegroeid was. De Ammonieten konden al raden dat David daar niet mee opgezet was en richten al een huurlingenleger op ook met de gevreesde Arameeërs. Joab, de veldheer van David, neemt het tegen deze op en zijn broer Abisaï zet hij met het zwakkere leger in tegen de Ammonieten omdat de legers ook in afzonderlijke slagorde stonden. De Arameeërs konden niet op tegen de divisie van Joab en er kwamen extra troepen uit het gebied van de Eufraat. Dan kwam David tussen beide met alle troepen van Israël en verslaat ze.

Wat krijgen we nu David, die overspel pleegt met Betseba [dochter van de eed;2 Sam 11david_uria_brief_grt[1].jpg weelderige]. Toevallig wordt ze zwanger en David laat dan haar man Uria [de Heer is licht] zo opstellen in de strijd door zijn bevelhebber Joab, dat hij niet beschermd is zelfs bij het minste gevaar. Intrige, leugens, de perfecte moord en een dosis schijnheiligheid en ontferming over de weduwe van Uria. Natan komt nu weer op de voorgrond want dat was een brug (zelfs meer dan een) te ver! Natan vertelt een verhaaltje van een rijke man die het lammetje neemt van een arme man, om het op te eten. Dit terwijl hij zelf meer dan voldoende lammeren had. David reageert en eist meteen de doodstraf en een viervoudige vergoeding van het lam. Maar Natan maakt hem duidelijk dat het om een vergelijking gaat! En spreekt in godsnaam dat David die alles van de Heer heeft gekregen en dan op die manier zijn geboden met de voeten treed de oorzaak zal zijn van moord en doodslag in zijn koningshuis. God belooft wel Davids leven te sparen. Bij de thuiskomst van David begint de ellende al met de dodelijke ziekte van het pasgeboren kind van Betseba. De gebeden van David baten niet meer.

Ammon werd versalgen in Raba na een belegering van Joab, die de watertoevoer van de stad afsloot, bracht David heel het leger op de been en werd de stad ingenomen. De koning van de Ammonieten deed zijn kroon met goud en edelstenen af en dit werd de kroon van David. Verder was er nog een grote buit en de onderworpen burgers werden tewerk gesteld in de steen groeven en steenbakkerijen.