22 maart 2018

Het nageslacht van Levi en Juda, ook zonen van Lea, zijn ook in de stamboom ingelast.

Ruben en Simeon waren de oudste zonen van Jakob bij Lea. De kleinzonen van Jakob die met hem Egypte binnentrokken samen met heel de stam stonden bovenaan de stamboom. Nu volgen zijn kleinzonen van de ander zonen van Lea. Levi de derde zoon van Jakob bij Lea is nu aan de beurt. Genesis 46,11-27: 11 Zonen van Levi waren Gerson, Kehat en Merari.12 Zonen van Juda waren Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. Er en Onan waren in Kanaän gestorven. Zonen van Peres waren Chesron en Chamul.

De namen van de zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari, komen voor in alle geslachtslijsten. Alleen lezen we Gershom wat vreemdeling betekent in plaats van Gers(h)on. Zij zijn de voorvaders van de priester van Israël1, die belast waren met alles wat het heiligdom aanbelangde. De betekenis van hun namen zijn respectievelijk verdrijving of verbanning, vergadering of verzameling en bitter. In het Egyptisch betekende de laatste naam, Merari, welbeminde en in het Arabisch is het lichaamskracht.

De zonen van Juda worden allen opgesomd. Het zijn Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. We weten echter dat zowel Er als Onan overleden waren2 en dus niet samen met Jakob naar Egypte konden trekken. Het is ook mogelijk dat ze als zonen van de Kananitische vrouw dood waren in de ogen van de Ene omdat ze geen kinderen verlangden bij Tamar maar dat ze nog wel leefden en dat ze ook naar Egypte trokken met de stam van Juda. Sela ging immers ook mee. De zonen van Juda bij Tamar, Peres en Zerach maken vanzelfsprekend ook de oversteek naarlea,levi,juda,er,onan,peres,zerach,priesters van israël,dood in de ogen van de ene,kleinkinderen,achterkleinkinderen,jakob,namen voor latere stammen Egypte. Peres zou ook al twee zonen hebben in die tijd want ze zijn ook opgenomen in de lijst van namen van hen die meegingen met Jakob. De namen van de twee zijn Chesron en Chamul. Dit zijn de enige achterkleinzonen van Jakob die tot nu opgenomen werden in de lijst. Sommigen denken dat deze erbij gevoegd werden bij een later bewerking van de tekst omdat het eindtotaal zou kloppen na de tekstcorrectie over Er en Onan, die in Kanaän gestorven waren. In vers 7 is er daarenboven maar enkel sprake van zonen en kleinzonen. Dus geen sprake van achterkleinkinderen bovendien zou Peres zelfs nog geen puber geweest zijn3 bij de volksverhuizing naar Egypte. De betekenis van de naam Chesron is omheind, beschermd of omsloten en deze van Chamul is gespaard of beschermd. Sommigen opperen dat zij de enige achterkleinkinderen waren die geboren zijn toen Jakob in Egypte was en dat hij ze daarom speciaal beschermd werden en als toekomstige stamhoofden opgenomen werden in het volk van Israël. Dit is te vergelijken met de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, die ook zullen opgenomen worden als stamoversten maar weliswaar kleinkinderen en geen achterkleinkinderen van Jakob zijn. In 1 Kronieken 4,1 zien de namen van de zonen van Juda er anders uit. Daar heeft hij ook vijf zonen van wie de meesten echter anders noemen: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. Dit is nogal verwarrend. Dan volgt Numeri 26,19-21 veel beter de namen die behoren tot het nageslacht van Juda. Alleen Sela wordt hier niet vernoemd en dat mag ons niet verbazen gezien hem ook een zoon is van de Kananitische Sua zoals Er en Onan4.

 

1 Numeri 3,23-37.

2 Genesis 38,7.

3 Genesis 47 zal ons toelaten de leeftijd van Juda te bepalen bij de aankomst in Egypte. Dat is ongeveer 43 jaar. Hij heeft voordien 3 zonen gehad bij Sua en is pas vader geworden van Peres als zijn derde zoon de huwbare leeftijd had bereikt.

4 Genesis 38,2-5.

21 maart 2018

De stamboom van iedereen die Egypte binnentrok wordt per zoon van Jakob volledig uitgelicht.

Voor Israël was het heel belangrijk te weten wie tot de nakomelingen van Jakob behoorde toen ze Egypte binnentrokken. Zij behoorden tot het volk en niemand anders hoorde daarbij. Dit zijn de mensen van de stam aan wie beloofd was dat ze zouden teruggebracht worden naar Kanaän. Dit is een bewijs van de rechten op het land dat beloofd werd in het verbond. Nu de stam met alle slaven en dienaren iets groter geworden was diende er niet meer gezocht naar vrouwen uit de Hebreeuwse familiestammen van Abraham. Israël kon op zichzelf bestaan hoewel nog enkele uitzonderingen van gemengde huwelijken voorkomen in die eerste stamboom. Alle namen van de zonen van Jakob worden per vrouw en per leeftijd vermeld, aangevuld met hun mannelijke afstammelingen. Ook de achterkleinkinderen worden soms opgenomen in deze stamlijst. Deze geslachtslijst vertoont veel gelijkenis met wat te lezen is in Numeri 26 en in 1 Kronieken 4-7. Genesis 46,8-10: 8 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte vertrokken, Jakob en zijn zonen. Jakobs oudste zoon was Ruben. 9 Rubens zonen waren Chanok, Pallu, Chesron en Karmi. 10 Zonen van Simeon waren Jemuël, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de zoon van een Kananitische vrouw.

De stamboom begint bij de zonen die Jakob had bij Lea. Ruben was de oudste zoon en zijn vier zonen zijn ook opgenomen bij de nakomelingen van Jakob die Egypteisraël,egypte,stamboom,terug naar kanaän,geslachtslijst,lea,ruben,simeon,dina,el,kleinkinderen van jakob binnen trekken. Het zijn Chanok, Pallu, Chesron en Karmi. De naam Chanok, die eigenlijk dezelfde naam is als Henoch en die betekent ingewijd of toegewijd. Pallu is vertaalbaar in wonder. Chesron betekent omheind, beschermd of omsloten en Karmi is druivensnoeier of wijnbouwer of ruim bekeken tuinman. Al deze namen van de zonen van Ruben werden letterlijk overgenomen in de andere stambomen en worden ook vermeld in Exodus 6,14.

De tweede zoon die Jakob bij Lea had noemt Simeon. Hij had zes zonen. Hun namen zijn Jemuël, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul. In de andere geslachtslijsten van Numeri 26,12 en 1 Kronieken 4,24 zijn er wel enkele afwijkingen in de schrijfwijze van de namen maar ze klinken bijna hetzelfde. We lezen er Nemuël, Jarib en Zerah. Opvallend is dat de derde Ohad niet meer voorkomt en dat zou te verklaren zijn doordat hij kinderloos stierf. Een buitenbeentje bij de zes zonen van Simeon is Saul. Gezien hij de laatste in de lijst staat denkt men dat Simeon na de dood van zijn vrouw huwde met een Kananitische vrouw. Het zou echter evengoed een zoon van een dienstmaagd van zijn vrouw of een bijvrouw kunnen geweest zijn. Sommige joodse schrijvers1 denken dat dit een zoon van Dina, de dochter van Jakob, zou geweest zijn. Nog even de betekenis van sommige namen. Jemuël betekent “de dag van El”, de Heer terwijl Nemuël “besneden door El” beduidt. Jamin wil “rechts” of “rechterhand” zeggen maar de variante van die naam Jarib staat voor “hij spreekt recht”. De naam van Ohad, de wellicht kinderloze zoon van Simeon, bekent machtig of gezamenlijk. De naam Jakin drukt uit dat de Ene grondvest of sticht. Sochar doet denken aan blinkend wit of bleek. En Saul is gevraagd of geleend.

 

1 Jarchi in Bereshit Rabba; Shalshalet Hakabala.

20 maart 2018

Het is een grote volksverhuizing.

De verhuis was van de gehele stam en al hun bezittingen. Het belangrijkste bezit van een herdersvolk zijn hun kudden. Verder moeten ook nog hun dienaars met hun gezinnen, de tenten en alle andere waardevolle bezittingen mee naar Egypte. Het is een lange karavaan die op het ritme van de dieren afzakt naar Egypte. Genesis 46,6-7: 6 Ook hun veestapel en hun bezittingen namen ze mee, alles wat ze in Kanaän verworven hadden. Zo trok Jakob met al zijn nakomelingen naar Egypte. 7 Zijn zonen en kleinzonen, zijn dochters en kleindochters, al zijn nakomelingen nam hij mee naar Egypte. Het zijn niet alleen de zonen van Jakob, hun vrouwen en hun kinderen die naar Egypte trekken. Ook het vee en hun bezittingen die ze verworven hadden in Kanaän worden meegenomen op hun trektocht. De herders en de bewakers die als dienaars bij de stam hoorden en hun families trokken ook vanzelfsprekend ook mee. De stam verbleef al geruime tijd in Kanaän en had daar al heel wat kudden en vee geteeld. We weten dat alle broers van Jozef – wellicht met uitzondering van Benjamin - zelfs naar Dotan moesten uitwijken om hun kudden te laten grazen1. Het gebied rond Sichem dat hen vroeger werd toegezegd2 was wellicht al afgegraasd. Doordat ze zo ver weg waren van Hebron toont dit aan dat heel wat land afgegraasd was en dat er heel wat schapen waren want alle broers waren meegetrokken om de schapen te hoeden. Jakob had zich ook verrijkt in Paddan-Aram maar daar kwam zijn rijkdom niet vandaan. Hij heeft veel van zijn winst aan vee moeten schenken aan zijn broer Esau om het bedrog, dat hij gepleegd had, goed te maken3. De slaven, die hij volksverhuizing,vee en bezitingen,have,dienaars,benjamin,dotan,grasland,schapen uit paddan-aram,slaven,vrouwen van sichem,hebron,groep dienaren,semitische stammen,egyptekocht in Haran, maakten wellicht nog deel uit van zijn clan. De vrouwen, kinderen, de dieren en de bezittingen uit Sichem4 hoorden dan wel nog bij zijn vermogen net als alles wat Isaak had in Kanaän waartoe ook de niet te versmaden nalatenschap van Abraham behoorde. Abraham die niet met lege handen vertrok uit zijn geboorteplaats Ur en in Haran zijn rijkdom verder opbouwde, vermeerderde zijn bezittingen nog in Egypte. Dit alles vormde de basis voor de verdere uitbouw van zijn vermogen eens hij in Hebron was gevestigd. Dit alles behoorde na verloop van tijd tot het familiebezit in Kanaän.

Samen met zijn zonen, kleinzonen, dochters en kleindochters, nam Jakob al zijn nakomelingen mee naar Egypte. “Zera” hier vertaald als nakomelingen is afgeleid van het stamwerkwoord “zara” dat kweken, zaaien betekent en dit zal eerder verwijzen naar de groep van dienaren en hun families, die zich in de jaren uitgebreid hebben. Zijn eigen nakomelingen waren immers al opgesomd. Als er dochters in het meervoud staat kan dit een uitdrukking zijn om al zijn rechtstreekse kinderen aan te duiden maar kunnen dat ook zijn schoondochters zijn, de vrouwen van zijn zonen. Wij hebben maar alleen weet van Dina als enige echte dochter van Jakob. In deze grote omvang zakt heel die karavaan stapvoets af naar Egypte.

Het binnentrekken van Semitische stammen staat afgebeeld op de wandschilderingen van het graf van Khnumhotep II in Beni Hasan. De beroemde Aamu-groep toont dat er offers gebracht werden aan de farao en daaronder zijn mannen met baarden afgebeeld terwijl ze met hun beladen ezels en ezels met vrouwen en kinderen Egypte binnenkomen. Dit is beslist geen afbeelding die bedoeld was om de intocht van Jakob en zijn familiestam weer te geven. Toch is het een weergave van Semitische stammen die naar Egypte trokken. Dit moet een belangrijk feit geweest zijn dat het zijn een neerslag vond in de weergave van de levensgeschiedenis van een farao.

 

1 Genesis 37,17.

2 Genesis 33,18-18.

3 Genesis 32,14-16.

4 Genesis 34,27-29.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende