19 maart 2018

Het vertrek naar Egypte is weloverwogen.

Overtuigd door zijn nachtelijk visioen dat Egypte nu toch een goede keuze is vertrekt Jakob uit Berseba. De verantwoordelijke aartsvader zet de beweging van heel zijn volk in gang. Zijn hoge leeftijd liet echter niet meer toe dat hij zelf intensief zou bezig zijn met die grote onderneming maar hij behield het overzicht. Genesis 46,5: 5 Toen verliet Jakob Berseba, Israëls zonen lieten hun vader Jakob, hun kleine kinderen en hun vrouwen reizen op de wagens die de farao daarvoor had meegegeven. De wil van de oude Jakob wordt uitgevoerd door de zonen van Israël. Ze zetten hun vader, de vrouwen en de kinderen op de ossenwagens die farao ter beschikking had gesteld. Zij verlaten de laatste vestigingsplaats waar alle aartsvaders hadden gewoond. Ze laten Kanaän, het land dat hen beloofd werd, achter zich en dalen af richting Egypte. Dit hoort tot wel het verbond met de Ene die hen zal beschermen en terug naar boven zal brengen naar Kanaän. Het voornaamste in deze moeilijke tijden van hongersnood is dat het volk overleeft en groter wordt. Het land dat nu aangewezen wordt door El is Egypte. Daar zal hij een groot volk van de zonen van Israël maken. Dit maakt deel uit van de goddelijke belofte aan Abraham1. In het land dat hen beloofd werd, leefden ze voorlopig nognachtelijk visioen,vertrek naar egypte,berseba,overleven en groter worden,kanaän beloofde land,vreemdeling in egypte,abraham,twaalf zonen,nakomelingen van abraham als vreemdelingen en hun nederzettingen in Hebron, Migdal-eder, Adullam en Berseba waren tijdelijk. Het land behoorde aan andere stammen. Ze waren er te gast zoals ze nu ook in Egypte te gast zullen zijn. Dit alles behoorde tot de inhoud van het verbond dat de Ene kenbaar maakte aan Abram2. Abram had na het offer dat het verbond bezegelde nog niet zijn nieuwe naam Abraham gekregen. Zijn naam werd pas veranderd na de vraag van de Ene om heel het volk te besnijden. De rechtstreekse nakomelingen van Abraham die beantwoorden aan deze eis van het verbond waren in de vierde generatie de twaalf zonen van Israël. Op de wagens, die farao had meegegeven, zaten de zonen van elf van de twaalf zonen van Jakob samen met de vrouwen. De zonen van Jozef waren daar niet bij. Ze waren geboren in Egypte en woonden bij hun vader, die al meer dan twintig jaar dienstbaar is het land dat nu ruimte bood aan de rest van zijn familie. Maar Jozef behoort wel degelijk tot de stam van Jakob in Egypte. Hij werd vooruitgestuurd3 door de Ene om het voortbestaan van de nakomelingen van Abraham te vrijwaren door hen te redden van de hongerdood. Jozef was ook de redder van velen in Egypte door het inzicht dat hij kreeg van Elohim. Daardoor kreeg hij alle tegemoetkomingen voor zijn familie van het Egyptische oppergezag.

 

1 Genesis 12,2.

2 Genesis 15,13-20.

3 Genesis 45,5.

16 maart 2018

Jakob hoort een herkenbare en een geruststellende belofte van El.

Om Jakob helemaal te overtuigen belooft El Shadday dat hij hem zal vergezellen naar Egypte en dat hij Israël ook zal terugbrengen naar Kanaän. Jakob kreeg toen hij Kanaän verliet een gelijkaardige verzekering van El Shadday1 en deze werd ook waarheid. Genesis 46,4: 4 Ikzelf zal u naar Egypte vergezellen en Ik zal u ook weer terugbrengen. Jozef zal uw ogen sluiten.’ De droom die Jakob kreeg in Betel op weg naar Haran vertoont veel gelijkenissen met de omstandigheden die zich nu voordoen. Op weg naar een ander vreemd land en net nog binnen Kanaän wordt Israël nog eens overtuigd om deze ondernemingen verder te zetten. Nu is het een heel volk dat in beweging is. Toen was het alleen Jakob die op weg was met de bedoeling een vrouw te huwen om voor nageslacht te zorgen. Toen slaagde hij zeer goed in deze opdracht en kwam hij terug naar Kanaän met elf zonen van verschillende vrouwen. De twaalfde zoon Benjamin, die geboren werd nabij Bethlehem, de plaats van het brood, was misschien ook al verwekt toen hij nog niet terug was in het land waar hij zou terugkomen. Nu is het verblijf van zijn twaalf zonen in Egypte ook bedoeld om een groter volk te worden. De Ene belooft steeds opnieuw2 zijn volk te vergezellen. De Ene is een universele god, die niet gebonden is aan een bepaalde streek3, en heeft daarom ook de naam Elohim als de nadruk niet ligt op de relatie met de aartsvaders van Israël waar hij El Shadday noemt. Pas later zal god de naam Jahweh krijgen als hij de god wordt van een groot volk dat zijn wetten zal krijgen.

Jozef had zijn vader beloofd de streek van Gosen ter beschikking te stellen voorjakob,el shadday,volk in beweging,groot volk,elohim algemene naam van god,gosen,afdalen naar egypte,bewaren eigenheid,israël heel de stam met alle kinderen en kleinkinderen, met de schapen, de runderen en heel hun bezit. Ze zouden er geen tegenstand ondervinden en de streek geeft veel mogelijkheden voor een herdersvolk. Jozef zelf woont dicht bij en zal zorgen dat het volk van Israël niets tekort komt in de overgangsperiode en in de rest van de moeilijke jaren van de hongersnood.

De Ene belooft aan Jakob dat Jozef zijn ogen zal sluiten. Dit betekent dat Jozef zolang Jakob leeft zorg zal dragen voor zijn vader. Als toegewijde zoon zal hij de ogen van zijn vader sluiten als hij sterft. Jakob zal dus vredig omring door zijn familie sterven in Egypte. Maar “El” belooft eerst dat hij samen met Jakob zal afdalen en dat hij hem met verheven zekerheid opnieuw naar boven zal brengen. Deze laatste bewering vraagt geen inspanning van Jakob omdat hij naar boven zal gebracht worden. Dit kan begrepen worden dat het lichaam van Jakob naar Kanaän zal gebracht worden om het bij te zetten in de spelonk van Makpela4.

Jakob heeft geen reden meer om te twijfelen. Egypte zou meer mogelijkheden bieden dan Kanaän om de zelfstandigheid en eigenheid van heel de stam te bewaren. Zijn nageslacht kan daar een groot volk worden alvorens ze opnieuw naar boven in Kanaän zullen teruggebracht worden.

 

1 Genesis 28,15.

2 Genesis 26,3 en 24; Genesis 31,3; Psalm 23,4; Psalm 139,7-12.

3 Genesis 31,13; Genesis 35,3.

4 Genesis 50,5-14; Genesis 47,29-31.

15 maart 2018

Jakob krijgt een antwoord in een goddelijk visioen.

Voor Jakob was Kanaän zijn thuis en dat beschouwde hij als het land dat hem en zijn nageslacht beloofd werd. Dat had de Ene hem in een visioen kenbaar gemaakt toen hij op het punt stond om Kanaän te verlaten. De Ene maakte zich toen ook bekend aan Jakob als de god van Abraham en Isaak en beloofde dat het land waarop hij lag aan zijn nakomelingen zou gegeven worden1. Nu staat Jakob op het punt om Kanaän te verlaten met zijn nakomelingen om naar Egypte te trekken en stelt hij zich daar vragen over. Genesis 46,2-3: 2 En God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen: ‘Jakob, Jakob!’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ 3 God zei: ‘Ik ben God, de God van uw vader. U moet er niet tegen opzien om naar Egypte te vertrekken; want Ik zal daar een groot volk van u maken. De uitnodiging van Jozef, die naar Egypte gestuurd was door de Ene om het voortbestaan van velen te bewerken2, klinkt door. Maar het is niet duidelijk voor Jakob of daar wel is een volksverhuizing voor noodzakelijk is. De Ene komt daarvoor weer in een nachtelijk visioen naar Israël. Het is een zeer belangrijke boodschap want de Ene roept tweemaal de naam van Jakob. Dat is eerder uitzonderlijk3. Net als toen Abraham geroepen werd door de Ene antwoordt Jakob nu met: “hier ben ik”. Jakob luistert nu heel aandachtig. God maakt zich kenbaar als de “El” van je vader. Dit is de god jakob,kanaän,egypte,ene,visioen,hier ben ik,el shadday,groot volk,sichem,geen huwelijk met plaatselijke bevolking,afkeer van kananitische vrouwenvan de aartsvaders, El Shadday, die bescherming biedt en liefdevol is voor het nageslacht van Abraham omwille van het verbond. Als Jakob dit hoort, voelt hij zich in weerwil van zijn hoge leeftijd gesterkt om verder door te reizen naar Egypte. Zelfs het verbond waarin de Ene beloofde een groot volk te maken van het nageslacht van Abraham klinkt door als de opgegeven reden van de volksverhuizing. De Ene zal een groot volk maken van Jakob en zijn zonen. Dat was niet meer mogelijk in Kanaän omdat daar honger heerste en er geen toekomst was tenzij ze huwden met andere stammen, die andere manieren dan de schaaphouderij kenden om aan voedsel te komen en die niet opgenomen waren in het verbond met de Ene. Met de bevolking van Sichem was dit al mislukt omdat de invloed van de Hebreeuwen alleen invloed had op het uiterlijke teken van de besnijdenis en dat de besnijdenis van het hart niet doordrong. Het huwen met de plaatselijke bevolking van Kanaän zou de stam van Abraham doen uiteenvallen en het verbond zou afbrokkelen. Verschillende voorbeelden van het uiteenvallen van de familie door huwelijken buiten de Hebreeuwse stammen waren gekend, zoals de huwelijken van Lot, Ismaël en Esau. Daarom bestond er al in de tijd van Abraham een grote afkeer van de Kananitische vrouwen. Ook Isaak had zijn zoon Jakob afgeraden te huwen met een meisje uit Kanaän. Het verhaal over Juda was het meest eigentijdse voorbeeld. Zijn huwelijk met Sua waaruit drie zonen geboren werden, kwam niet in aanmerking als nageslacht in de stam van Abraham4.

 

1 Genesis 28,13-14.

2 Genesis 45,7.

3 Genesis 22,11.

4 Genesis 24,3; Genesis 28,1; Genesis 38,1-11.