14 maart 2018

De laatste stopplaats in Kanaän voor heel de stam Egypte binnentrekt.

De volksverhuizingen met de hele familiestam richting Egypte verliet Kanaän. Jakob vertrok met enkele stammen uit Hebron en alle andere stammen voegden zich samen bij hem en trokken naar het zuiden. Ze daalden af richting Egypte. Genesis 46,1-4: 1 Toen ging Israël op weg met iedereen die bij hem hoorde. Hij kwam in Berseba en droeg daar slachtoffers op, aan de God van zijn vader Isaak. Israël en zijn hele stam die vertrokken waren uit hun woonplaatsen in Kanaän hielden halt in Berseba. Dit was een plaats in het uiterste zuiden van Kanaän dicht bij de karavaanroute naar Egypte. Dit was geen ongekende plaats voor de Hebreeuwen. Aan de grens met de woestijn hadden ze er een nederzettingen bij die zeven bronnen die hen toegezegd was door Abimelek. Op geregelde tijdstippen lezen we dat er leden van de stam wonen. Zowel Abraham als Isaak hadden in die streek gewoond en hadden er de Ene aanroepen. Abraham plantte er een boom1 en Isaak richtte er een altaar op2. Het is wellicht op dit altaar dat ook Isaak en de leden vanvolsverhuizing,kanaän,egypte,hebron,berseba,altaar van isaak,ene,lea,rachel,een met het verbond,zegen van de ene,vierhonderd jaar,hongersnood de stam die daar woonden offerden en maaltijd hielden. Daarom wordt er verwezen dat het offer dat Jakob nu brengt aan de God van Isaak is. Het is immers Isaak die daar het altaar had opgericht. Het is echter de god van alle aartsvaders, de god van het verbond3. Ook Jakob kende dit altaar omdat hij er ook woonde in zijn jeugd samen met zijn broer Esau voor hij vertrok naar Haran4 om daar te huwen met Lea en Rachel, de dochters van zijn oom Laban.

Jakob offerde aan dit familiealtaar dat hij zich herinnerde uit zijn jeugd. Hij offerde in een gevoel van vrede en eenheid in het verbond met de Ene. Hij voelt zich weer helemaal Israël. Hij offerde om zijn dankbarheid uit te drukken dat Jozef nog leefde en om een goede reis naar Egypte af te smeken. Dit offer werd zoals gebruikelijk door de hele stam bezegeld en iedereen at en dronk mee. Het was de laatste plaats in Kanaän waar zich nog mensen van de stam bij de karavaan voegden. Nog een bedoeling van Jakob was de zegen van de Ene af te smeken voor het verblijf van heel de stam in Egypte. Israël wil als verantwoordelijk stamhoofd zijn volk niet naar een land brengen waar ze vierhonderd jaar lang zouden onderdrukt worden5. Deze passage behoorde tot het erfgoed van het verbond met Abraham en was gekend door alle nakomelingen van Abraham. Dit land van onderdrukking zou wel eens Egypte kunnen zijn omdat de Ene Abraham al had teruggehaald uit dat land en omdat de Ene Isaak afraadde6 om dit land binnen te trekken. Jakob wil alle twijfels wegnemen en weten of dit wel een goede beslissing is om in te gaan op de uitnodiging van Jozef en van farao. De drang om zijn zoon terug te zien was zeer groot. Ook de druk van de hongersnood was zeer groot. Al deze gedachten flitsen hem door het hoofd en zouden wel eens zijn beslissing als verantwoordelijke stamoverste kunnen beïnvloeden.

 

1 Genesis 21,33-34.

2 Genesis 26,24-25.

3 Genesis 28,13a.

4 Genesis 28,10.

5 Genesis 15,13.

6 Genesis 12,17-20 en Genesis 26,2.

13 maart 2018

Vader Jakob wordt opnieuw meer Israël.

De karavaan met de broers, de begeleidende ruiters, met de beladen ezels en de ossenwagens is vertrokken langs de Zeeweg richting Hebron in Kanaän. Genesis 45,25-28: 25 Zij vertrokken uit Egypte en kwamen in Kanaän bij hun vader Jakob. 26 Toen zij hem vertelden: ‘Jozef leeft nog, en hij is heerser over heel Egypte’, bleef hij bij dat nieuws onbewogen; hij kon het niet geloven. 27 Toen zij hem echter meedeelden wat Jozef hun gezegd had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem naar Egypte te brengen, leefde de geest van hun vader Jakob weer op. 28 En Israël sprak: ‘Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog: ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga!’ Alle broers met inbegrip van Benjamin en Simeon vertellen aan hun vader wat Jozef hen bevolen heeft te zeggen. Ze laten uiteraard Jakob eerst begrijpen dat Jozef nog leeft. Van zodra Jakob hoort dat Jozef nog leeft, was hij verbluft en stond hij onbewogen. Dit is een zwakke vertaling van het Hebreeuwse stamwoorden “pug” en “lebab”, vertaald “zijn hart stond stil”. Hij houdt op te leven omdat hij hen niet gelooft en omdat hij herinnerd wordt aan het verlies van zijn geliefde zoon Jozef. Eigenlijk leefde karavaan,verhuis,ossenwagens,zeeweg,hebron,kanaän,jozef leeft,hartstilstand,het zien overtuigt,israël,volk zal niet stervenJakob niet meer als Israël sedert hij zijn zoon Jozef had verloren. Hij probeerde doorheen Benjamin nog wat zin te geven aan zijn leven en aan het verbond met de Ene maar zijn hoop stond op een zeer laag pitje. Nu stopt alles wat met het verbond te maken heeft bij dat bericht, omdat hij zijn oren niet kan geloven. Ze moeten van Jozef geen verklaring geven van hoe Jozef in Egypte beland is. Jozef had hen enkel gevraagd te waarschuwen voor de vijf jaar hongersnood die nog zouden komen. Jozef vroeg om te zeggen zonder uitstel naar hem toe te komen. Heel de stam zou dan niets tekort komen en zou een gebied toegewezen krijgen1. Toen lieten ze hun vader ook verstaan dat Jozef zeer hoog in aanzien stond in Egypte en wat ze allemaal meegemaakt hadden in zijn paleis op deze tweede reis2. Maar nu Jakob al die wagens ziet, begint het te dagen en leeft zijn geest weer op. Hij begon opnieuw te ademen, met de woorden “chayah” en “ruah” in het Hebreeuws3. Pas als Jakob verteld wordt over de oproep van Jozef en als hij al die wagens ziet, kan hij zijn ogen geloven. Het is nu duidelijk geen verhaaltje dat zijn zonen hem deze keer vertellen. “Dit alles overtuigt” zei Israël. Het is opmerkelijk dat ook hier nu de naam van Israël weer opduikt waar de aartsvader in de vorige passages meestal Jakob noemde. Hij staat hier immers op het punt een belangrijke beslissing te nemen voor de toekomst van zijn volk dat kadert in het door de Ene afgesproken verbond. Het volk zal niet sterven maar krijgt opnieuw kansen uit te breiden. Israël herleeft. Het hart dat stilstond krijgt weer levenskracht door de adem die herneemt. De hoop flakkert op maar er is nog wat meer nodig omdat de vlam van het verbond opnieuw iedereen zou kunnen verlichten. Jakob wil het echte bewijs dat Jozef nog in leven is en zijn vurigste wens is hem nog eens te zien voor hij sterft.

 

1 Genesis 45,9-11.

2 Genesis 45,13.

3 Jesaja 57,15.

12 maart 2018

Geschenken voor de stamvader en een vermaning van Jozef voor de broers.

Jozef had heel wat waardevolle geschenken gekregen van zijn broers toen ze zich voor de tweede keer aanboden om voedsel te halen. Het was hun vader die hen het advies gegeven had om die hooggeplaatste Egyptische meester goed te stemmen met geschenken1. Het was een gebruik in die streken dat de onderdanen geschenken gaven aan hogergeplaatste personen. Genesis 45,23-24: 23 Aan zijn vader stuurde hij eveneens geschenken: tien ezels, beladen met de beste gaven van Egypte, en tien ezelinnen, beladen met graan, brood en spijzen, als proviand voor zijn vader. 24 Zo liet hij dan zijn broers vertrekken en bij het afscheid zei hij tegen hen: ‘Maak je onderweg geen zorgen.’ Jozef waardeert op een wellevende manier op zijn beurt zijn vader als een voorname leider door hem na alle andere dingen voor de stam nu ook persoonlijk geschenken te sturen. Deze keer is het dus Jozef die zich opstelt als een dienaar1 en als een liefdevol en eerbiedig kind van zijn vader. De eerste tien ezels droegen de beste gaven van Egypte. Deze geschenken voor Jakob waren niet alleen een geschenk ze waren ook bedoeld als een bewijs van de kwaliteit van de producten van Egypte. De Talmoed spreekt ook van oude wijn die gewaardeerd wordt door oude mannen. Dit is weinig waarschijnlijk omdat Egypte geen echt wijnland was. De tien ezelinnen waren beladen met proviand voor onderweg. In de voorbereidingstijd van het vertrek uit Kanaän en gedurende de reis naar Egypte zou Jakob niets tekort komen. Er waren graan, brood en andere levensmiddelen mee. Sommige vertalingen spreken van maïs, brood en vleesproducten.

Zijn broers mochten nu vertrekken en Jozef geeft hen nog een waarschuwing mee. Het Hebreeuwse “ragaz” kan betekenen dat ze geen vrees mogen hebben onderweg. Wees niet bang voor de reis. Deze vertaling lijkt niet vanzelfsprekend als we weten dat er gezadelde paarden mee zijn, die bedoeld zijn om hen te beschermen en omdat de reizende groep nu nog groter is dan gedurende de vorige reizen. Er zijn echter nog heel wat andere mogelijkheden om dat Hebreeuwse jozef,waardevolle geschenken,onderdanigheid,voorname leider,geen vrees onderweg,ruzie onder de broers,verhaal vertellen aan jakob,ene,benjamin,zilverstukkenstamwoord te vertalen. Zorg ervoor dat je onderweg niet vervalt in onenigheid. Ga geen vragen stellen of begin niet onderling te twisten. Dit alles zou de pas bereikte eensgezindheid tussen alle broers kunnen verstoren. Jozef kan zich goed inbeelden dat de broers het moeilijk zullen hebben om het hele verhaal van de verdwijning van hun broer Jozef aan hun vader te vertellen en dat niet iedereen meent evenveel verantwoordelijkheid te dragen in deze wandaad. Jozef had, na hun drie dagen gevangenschap2, al gehoord dat Ruben zijn broers verweet en dat hij hen in de tijd had gewaarschuwd. Misschien zou de bevoorrechte positie die Jozef toebedeeld had aan Benjamin ook een twistpunt kunnen worden. Ofwel zullen de onzekerheid en de angst weer toeslaan hoezeer Jozef ook geprobeerd heeft deze weg te nemen. Hij heeft zijn broers overtuigd dat alles uiteindelijk goed uitdraait dank zij de tussenkomst van de Ene. Benjamin begrijpt dit omdat hij veel meer informatie heeft over het bovennatuurlijke dan zijn broers. Zijn opvoeding door zijn vader en de inlichtingen die Jozef hem gaf, maken hem de geschikte morele leider. Daarom heeft de vertrouweling Benjamin ook de leiding van deze onderneming en heeft hij de beurs mee met driehonderd stukken zilver, “keseph” 3. Dit zal ruim voldoende zijn om alle kosten van kampplaatsen en drenkgelegenheid voor dier en mens voor de heen- en de terugreis te dekken.

 

1 Genesis 43,26-28.

2 Genesis 42,22.

3 zie bijdrage: Op weg met graan naar huis zonder geld gekocht.