09 maart 2018

Egypte heeft van alles te bieden.

De broers die al klaar stonden om te vertrekken kregen nog heel wat bijkomende steun van farao en Jozef. Ze troffen de laatste voorbereidingen om te vertrekken voor deze moeilijke onderneming. Genesis 45,21-24: 21 Zo deden de zonen van Israël. Jozef gaf hun op bevel van de farao wagens en proviand voor de reis. 22 Aan ieder van hen gaf hij een stel nieuwe kleren; maar aan Benjamin schonk hij driehonderd zilverstukken en vijf stel nieuwe kleren. Alle zonen van Israël en dus ook Jozef gingen in op de bevestiging van de uitnodiging en de mogelijkheden die farao hen bood om die volksverhuizing aan te vangen. Bij deze belangrijke wending gebruikt de schrijver de naam van vader Israël en niet Jakob om zijn toegewijde zonen allen samen te omschrijven. Ze volgenden de raadgevingen op van farao en het proviand voor de reis werd gepakt. Jozef gaf zijn broers nog kleren mee uit Egypte om zich bij hun terugkomst aanvaardbaar te kunnen maken bij farao en om het thuisfront te overtuigen van de klasse van de producten van Egypte. Benjamin kreeg naast een belangrijke geldsom ook het vijfvoud van de kleren mee. Het is niet toevallig dat Benjamin ook het vijfvoud aan vlees kreeg bij de maaltijd in het paleis van Jozef. Dit was een royale grote portie1. Als we dit eten en de kledij gaan verheffen naar geestelijke kwaliteiten mogen we vermoeden dat in de rand van deze beweringen de opvoeding en de uiterlijke kenmerken die ermee in verband staan bedoeld worden. Benjamin, die net als Jozef meer besneden van hart was dan zijn broers omwille van de liefde Israël, was beter vatbaar voor de Egyptische cultuur. Zijn volle broer Jozef kon Benjamin dan ook uitleggen hoe het verbond met de Ene via Egypte een nieuwe begeestering kon bieden. Benjamin zag ook in hoe farao, heel zijn hofhouding en alle mensen van steun van farao,ophalen stam in kanaän,belangrijke wending voor israël,vijfvoud,opvoeding en uiterlijke kenmerken,kleren,geen vermelding van misdadigheid,wantrouwen,overvloed en onderdrukkingEgypte de Ene zeer dankbaar waren. Egypte kreeg een zegen door toedoen van de dienstbare Jozef en was Israël goedgezind. Op die manier werd Benjamin ingelicht. Ook de broers kregen nieuwe kleren en werden oppervlakkig ingelicht wat Egypte voor hen zou kunnen betekenen. Niemand die de broers zal zien bij hun terugkomst, zal kunnen zeggen dat ze onverzorgd, onbeschaafd of onbetrouwbaar zijn. Hun misdadigheid hield Jozef verborgen voor zijn huispersoneel2 en na het vermoeden dat ze spionnen waren hebben ze binnen de Egyptische rechtsspraak immers ook het bewijs geleverd van hun betrouwbaarheid.

Benjamin is goed voorbereid om zijn vader in te lichten over wat heel de stam in Egypte te wachten staat. Als Jakob terugblikt over Egypte en de ervaringen van de vorige generaties, zal hij toch een wantrouwen hebben. Abraham trok er weg nadat farao dacht dat hij Sarah tot vrouw kon nemen. De ene moest tussenbeide komen om Abraham en Sarah weg te halen uit Egypte3. Toen er opnieuw honger was in Kanaän trok ook Isaak, de zoon van Abraham weg richting Egypte maar hij kreeg in een droom het advies van de Ene niet naar Egypte te gaan4. Nu vragen de zonen van Israël om met heel de stam naar Egypte te verhuizen. Het is goed te begrijpen dat Jakob zich vragen zal stellen over deze volksverhuizing naar Mitsrayim. Voor de aartsvader is het een land met twee gezichten. Een land van overvloed maar ook van onderdrukking. De vriendelijke uitnodiging, de tegemoetkomingen en de waarborgen van farao laten echter helemaal niets vermoeden van onderdrukking.

 

1 Genesis 43,34; Genesis 41,34.

2 Genesis 45,1 en 4.

3 Genesis 12,15-20.

4 Genesis 26,1-2.

08 maart 2018

Transport voor heel de stam.

Farao geeft bevelen aan onderkoning Jozef en bevestigt daarmee dat het opperste gezag1 van Egypte volledig akkoord gaat met de vestiging van heel de familie van Jozef in Egypte. Ze zijn er welkom. Meer dan eens was er een verhuis van de nomadenstam omwille van gebrek of conflict en werden ze aanvankelijk buiten Kanaän gastvrij ontvangen2. Het duurt nog enige tijd voor ze in de lijn van de goddelijke belofte Kanaän in bezit kunnen nemen. Genesis 17,8: 8 ‘Geheel Kanaän, het land waar gij nu als vreemdeling verblijft, zal Ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten, en Ik zal hun God zijn.' Het gastland Egypte kijkt nu uit naar de komst van de herdersstam uit Kanaän. Ze worden niet gedwongen te komen maar worden als het ware uitgenodigd om zich te vestigen in Egypte. Daarom moesten de families van de zonen van Jakob uit verschillende nederzetting vertrekken richting Egypte en dat was een hele onderneming. Farao wil het hen zo gemakkelijk mogelijk maken om iedereen mee te nemen naar zijn land. Genesis 45,19-20: 19 Dring bij hen ook op het volgende aan: Neem uit Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen; u moet er ook uw vader mee vervoeren en hierheen komen. 20 Maak u geen zorgen om uw huisraad, want het beste van heel Egypte staat tot uw beschikking.’ Farao geeft ook wagens, “agalah” in het Hebreeuws, vrij om mee te nemen om de vrouwen, de kinderen en de ouderen mee te brengen naar Egypte. Dit transportmiddel werd meestal gebruikt voor het vervoer van landbouwproducten. Hij bedoelt beslist niet de strijdwagens, “rekeb” in het Hebreeuws, met twee wielen getrokken door paarden die we kennen van de afbeeldingen. Deze bieden immers geen ruimte om mensen te vervoeren. Het is ook de vraag of deze voertuigen die door de Hethieten gebruikt werden toen al in Egypte gekend waren. Op die wagens is er dus plaats om de, “taph” in het Hebreeuws, hele families te vervoeren. Farao heeft speciale aandacht vestiging van de stam,nomadenstam,jakob,jozef,egypte,gastland,grasland,wagens met ossen,jakob in een wagen,productief herdersvolk,gastvrije uitnodigingvoor het familiehoofd. De vader van Jozef moet opgetild worden, afgeleid van de ruime betekenis van “nasa” of “nasah”, en vervoerd worden in zo’n een wagen door ossen getrokken. Vader Jakob moet zeker een goede plaats krijgen. Jozef is onderkoning met een bepaalde opdracht maar farao staat boven de wet en kan toelaten om de transportkarren van Egypte te gebruiken. Het gebruik van die grote wagens buiten de grenzen van het land was wellicht verboden omdat op die manier teveel voedsel ineens uit de voorraden van Egypte zou kunnen verdwijnen. De aangelegde reserves waren in de eerste plaats bedoeld om de eigen bevolking te voeden. Farao had echter de bedoeling een productief herdersvolk, dat een zegen kon betekenen voor Egypte, op te halen en daarom was het inzetten van dit grote transport verantwoord. Deze ossenwagens waren voldoende sterk gebouwd om te kunnen rijden buiten de geëffende wegen. Farao wist ook dat deze wagens niet het meest geschikte transportmiddel waren om breekbare aarden schotels, vaatwerk en bekers te verhuizen. Daarom verwittigt hij de familie van Jozef die dit soort tansport niet kennen dat er voldoende huisraad ter beschikking is in Egypte. Hij zegt hen geen “chus” spijt, medelijden te hebben of geen traan te laten om hun goederen. Laat deze maar achter in Kanaän. Zo is er ruimte om tenten en ander niet breekbaar materiaal vast te binden op de ezels. Heel gastvrij verklaart hij daarom ook dat het beste materiaal van Egypte ter beschikking staat voor hen. Sommige interpreteren dat farao een mogelijke terugkeer van de stam naar Kanaän niet uitsluit en dat hij daarom het achterlaten van meubels en huisraad aanbeveelt. De familie van Jakob komt dus naar Egypte op gastvrije uitnodiging, als vrije en onafhankelijke stam. Omdat ze vrij waren om te komen of niet, waren ze ook vrij om te blijven of te vertrekken. De dwingende verhuis gedreven door de hongersnood komt dus helemaal niet aan bod.

 

1 Genesis 41,40.

2 Genesis 20,15.

07 maart 2018

Farao helpt mee.

De rentmeester en de bedienden van Jozef die buiten gestuurd waren, hoorden toen ze weer binnenkwamen om hun werk te doen dat er sprake was onder de broers van Jozef naar Egypte te komen. De broers die eerst door hun angsten met verstomming ware geslagen, hadden hun stem teruggevonden na de verzoening met Jozef en het was een over en weer gepraat om af te spreken hoe ieder van hen met heel hun familie, mannen, vrouwen en kinderen maar ook heel hun veestapel in Egypte zouden geraken. Dit zou geen plezierreisje worden! De tolken vingen flarden van de gesprekken op en al rap deed het de ronde dat Jozef iets voor had met zijn familie en dat ze naar Egypte zou komen. Dit gerucht kwam al snel in het koninklijk paleis ter ore van farao. Genesis 45,16-18: 16 Toen het nieuws van de komst van Jozefs broers in het paleis van de farao was doorgedrongen, was er grote blijdschap bij hem en bij zijn dienst. 17 En de farao zei tegen Jozef: ‘Geef uw broers de volgende opdracht: Zadel de dieren, ga naar Kanaän 18 om uw vader en uw families te halen, en kom dan naar mij toe. Ik zal u het beste van Egypte schenken, en u zult eten van beste van het land.

Farao en heel zijn hofhouding was zeer tevreden dat die hele stam naar Egypte zoufarao,jozef,rentmeester,moeilijke reis,een zegen voor egypte,definitieve verhuis,paarden of kamelen,voedsel produceren,vet van het land,gosen,egypte komen. Ze zouden net als Jozef een zegen zijn voor heel Egypte. Jozef lichtte de farao in van de afspraak met zijn broers en zijn uitnodiging aan heel zijn familie om naar Egypte te komen naar het land van Gosen. Op zijn beurt geeft farao een aantal instructies aan Jozef die hij moet doorspelen aan zijn broers die op punt staan te vertrekken naar Kanaän. Farao wil dat de verhuis grondig, volledig en snel gaat en hij geeft opdracht om paarden te zadelen om de verhuiskaravaan te vergezellen en te verdedigen. De paarden waren snel en de ruiters konden het overzicht bewaren over de streek en de beste mogelijkheden zoeken om met de andere vervoersmiddelen door te komen. De Zeeroute was op sommige plaatsen een zanderige karavaanroute waar kamelen en ezels normaal de dienst uitmaakten en daarom was de begeleiding door ruiters geen overbodige luxe. Farao had al zijn gedachten bij de aankomst van Jakob en zijn stam. Als jullie toekomen in Egypte meld jullie dan aan als welkome gasten bij mij in het paleis. Daar zal farao hen dan officieel een stuk land toezeggen. Farao wil geen verarming van Egypte en het is ook daarom dat hij de herdersfamilie van Jozef aantrekt om in Egypte te komen om ook te produceren voor het volk van Egypte. Farao belooft het beste land van Egypte te geven zodat ze hun vee doorlopend kunnen laten grazen en zelfs kunnen voorzien in de productie van hun eigen voedsel. Jullie zullen “het vet van het land eten” de beste en meest uitgelezen producten bedoelt de farao. Dit veronderstelt dat de familiestam van Jakob wellicht aan de oevers van een zijarm van de Nijl ook aan landbouw zal kunnen doen voor eigen gebruik in de periode dat er weinig water was in de rivier. Farao kan dit gebied toezeggen omdat de schapenfokkerij en veehouderij niet goed gekend waren in Egypte en dit gebied van Gosen er toch onbenut bij lag.