06 maart 2018

De verzoening van alle zonen van Jakob

Voor Jozef kan de redding van zijn eigen volk niet snel genoeg gaan. Omdat de hongersnood nog maar twee jaar had geduurd heeft de stam nog niet veel schade geleden. Voor de kudden hadden de herders hier en daar nog wat groen gevonden en ook alle dienaars en hun vrouwen hadden het overleefd. Lang mocht die hongersnood niet meer duren want dan zouden er slachtoffers vallen. Omdat Jozef wist dat er nog vijf magere jaren in het verschiet lagen, dacht hij dat de beste oplossing was zijn familie naar het grote land van Gosen te laten komen om hun vee voldoende grasland te geven. Nu kon de stamvader Jakob nog met een grote stam en met veel vee vertrekken om als semi-nomaden naar Egypte te verhuizen. Het vee was nog niet uitgeput en er waren nog vele handen om tenten en materialen in te pakken en te laden. Ze hadden nu ook nog de nodige energie om de zware tocht tot een goed einde te brengen. Dergelijke trektochten werden vroeger ook al gehouden om aan de hongerdood te ontvluchten1. Genesis 45,14-15: 14 Hij viel zijn broer Benjamin wenend om de hals, en ook zijn broer Benjamin weende terwijl hij hem omhelsde. 15 Hij kuste zijn andere broers en weende toen hij ze omhelsde. Toen pas durfden zijn broers met hem te spreken. De oproep van Jozef klonk als een reeks bevelen van een meester. Na de richtlijnen die hij aan zijn broers gaf, nam de druk af en wil Jozef zijn liefde tonen voor zijn broers. Het wordt eindelijk een emotioneel erkennen van elkaar als solidaire broers van een vader. jozef,jakob,slachtoffers van de honger,stam,vee,jozef de redder,ommekeer van gevoelens,verzoening,eenheid van de zonen van een vaderEr zijn geen twee tegenovergestelde kampen maar er is opnieuw eenheid in het gezin. Het is maar in die eenheid dat het nu nog kleine volk van de Ene perspectief heeft op toekomst. Alle broers zien nu in Jozef de redder van het volk. De broer die gehaat en uitgesloten werd omwille van zijn gedrag, zijn morele gehalte en zijn dromen, wordt nu opeens gewaardeerd en gekoesterd. Wat deze ommekeer van gevoelens voor ieder afzonderlijk teweeg brengt is niet te beschrijven. In het vloeien van tranen worden ze één met hun verschillend aanvoelen. Heel subtiel geeft de schrijver ons een verschil in houding aan bij het wenen. Jozef weent bij Benjamin terwijl hij hem rond de hals, nekken staat er in het Hebreeuws, vliegt en hem omhelst. Benjamin is ook ontroerd en kan zijn tranen niet bedwingen. Jozef weent echter over zijn andere broers die wellicht deze keer berouwvol maar ook dankbaar buigen voor hem. Daarna, als ze weer rechtstonden, omarmde hij hen liefdevol en kuste hij hen allen, de een na de andere. Door deze acties maakt Jozef zonder woorden duidelijk dat hij zeer vergevingsgezind is. De broers die schuldig waren aan zijn verdwijning voelen aan dat er een verzoening is en durven weer praten met Jozef. Hun verstomming, na het moment dat Jozef zich bekend maakte aan hen, maakt plaats voor een bevrijding uit hun angst voor wraak. Ook voor hun oude gevoelens van afgunst is er geen ruimte meer omdat ze met zijn allen weten dat ze gered worden door hun gedreven en begenadigde broer Jozef. Hun gevoel van eenheid als zonen van een vader hersteld is. Ze praten nu met zijn allen over hoe het er nu aan toe gaat in Kanaän, over hun vader, over de grotere stam van Juda2 die uitgeweken was naar een andere woonplaats en over de manier waarop zij heel de stam zullen verhuizen.

 

1 Genesis 12,10; Genesis 26,1.

2 Genesis 38.

05 maart 2018

Voorstel om naar Egypte te komen omwille van de aanhoudende hongersnood.

Dicht bij de onderkoning van Egypte wonen heeft voor de familiestam van Jakob wel wat voordelen. Dat haalt Jozef aan als reden omdat vader Jakob zijn aanbod niet zou af te slaan. Het is geweten dat de hoofdstad van het Hyksos-rijk Tanis was, Zoan in het Hebreeuws, en dat dit dichtbij Gosen was1. Het is weinig waarschijnlijk dat Jozef zijn paleis had in de stad van zijn vrouw want On2 ligt een stuk meer naar het zuiden dicht tegen de Nijl net voor de delta. Maar de Bijbel is ook geen aardrijkskundige map. Genesis 45,11-13: 11 Ik zal zorgen dat u daar niets tekort komt, want er komen nog vijf jaren van hongersnood; dan zult u niet tot armoede vervallen, noch uw familie of iemand van de uwen.” 12 Jullie hier en mijn broer Benjamin zien zelf dat ik in eigen persoon tot jullie spreek. 13 Ga dus mijn vader vertellen hoe groot het aanzien is dat ik in Egypte geniet, en wat jullie allemaal is overkomen. Breng hem dan zo snel mogelijk hier.’ Jozef waarschuwt dat er nog vijf jaar van honger volgen en dat heel zijn familieclan, eens ze in Gosen zijn, niets zullen tekort komen. Ze zullen zelfs niets van hun bezit moeten inruilen om voedsel te krijgen. Net als de vorige keren toen ze voedsel kwamen kopen in Egypte zullen ze het zilver in hun geldbuidel kunnen behouden. Jozef bevestigt dat wat zij zien en horen waarachtig is. Benjamin zijn volle broer met wie hij als zoon van Rachel vaak bij Jakob samen was, neemt hij als bevoorrechte en eerlijke getuige. Zoals Jozef kent hij zijn vader op een andere manier dan de anderen zonen. Jakob was Israël geworden toen Jozef nog erg jong was en toen Benjamin nog niet eens geboren was. Ze hadden beiden als zonen van Rachel een speciale plaats in het hart van Jakob, kregen dezelfde opvoeding en hadden gelijklopende visies over het leven. Benjamin is helemaal anders dan zijn onbetrouwbare broers en treft als kind geen schuld in de verkoop van Jozef aan de Midjanieten.

hongersnood,onderkoning egypte,on,gosen,bevoorrechte getuige,israël,onbetrouwbare broers,goedheid,dienstbaarheidJozef vraagt aan zijn broers om aan zijn vader uit te leggen wie hij geworden was in Egypte. Dit zal anders klinken dan hun vorige verslag over die norse meester die hen het leven moeilijk maakte. Het moet vader Jakob duidelijk worden dat zijn zoon Jozef zijn andere zonen nooit slecht heeft behandeld. Eigenlijk kon hij al vermoeden dat het geen leugen was dat Jozef hen zou begunstigen. Ze hadden immers al het zilver terug meegekregen naar huis. Dit was geen vergissing maar een bewijs van de goedheid van de Egyptische meester die dan nog blijkt zijn eigen zoon te zijn. Jozef vraagt hun verhaal over hun ontvangst in Egypte deze keer op een andere manier te brengen aan hun vader. Hij vraagt hen te vertellen over zijn “kabowd” in het Hebreeuws. Dit woord voor de grootheid van zijn aanzien, zijn uitstraling komt van het werkwoord “kabad” dat te maken heeft met gewicht. Jozef is een gewichtig persoon in Egypte. Hij weegt op de grote beslissingen in het land. Ze hebben nu alles gehoord uit zijn eigen mond en in hun eigen taal zonder dat er een tolk aan te pas kwam zoals de vorige keer. Jozef dringt er bij zijn broers nog eens aan om zijn vader en heel de stam zo snel mogelijk naar Egypte te brengen.

 

1 Psalm 78,12 en 43.

2 Genesis 41,45.

02 maart 2018

Het voorstel is Gosen dicht bij het paleis van Jozef.

Jozef stelt Gosen voor als nieuwe woonplaats voor zijn familiestam. Genesis 45,10: 10 U kunt zich in Gosen vestigen; dan zult u dicht bij mij wonen, samen met uw kinderen en kleinkinderen, uw schapen en runderen en uw hele bezit. Om zijn vader te overtuigen geeft Jozef de opdracht aan zijn broers om hem te vertellen dat heel de stam in zijn nabijheid zou kunnen wonen.

Gosen of “Goshen” in het Hebreeuws, ligt aan de oostkant van de Nijl en ten zuiden van de Middellandse Zee. In het oosten ligt nu het Suezkanaal en het Arabisch schiereiland. Dit is de streek van Egypte die het dichtst bij Kanaän ligt. Een deel van dit gebied wordt een paar hoofdstukken verder1 ook het gebied van Ramses genoemd. Het was een gebied dat gunstig was voor de veeteelt omwille van de uitgestrekte weiden2. In dit gebied regent het voldoende onder de invloed van de Middellandse Zee en bevindt er zich een subtropisch graslandschap. Er is ook sprake van bevloeiing door een zijtak van de Nijl die een uitgedroogde bedding is geworden. Dit is een ideaal gebied voor de nomadische herdersstam van Abraham, die via de Zeeroute3 in dat gebied kon binnentrekken.

De door Jozef voorgestelde regio van Gosen geeft aanleiding tot een speculatie dat er een verband zou zijn met de Hyksos van wie geweten is dat ze een tijdlang4 regeerden in Egypte. Uit de namen van Hyksos leidde men af dat ze Semitische talen gebruikten en uit hun gebruiken en gedragingen besloot men dat deze bevolkingsgroepen uit Kanaän kwamen. Dat het een volk was van herderkoningen wordt omwille van het laat en zelden voorkomen van deze naam in geschriften in twijfel getrokken. Door het verder binnendringen van de Indo-Europese stammen van de Hethieten in Klein-Azië en meer bepaald in Kanaän vluchtten sommige bevolkingsgroepen richting Egypte. De Hethieten waren een machtig en krijgshaftig volk dat aanvankelijk in het centrale gedeelte van het tegenwoordige Turkije hun koninkrijk hadden. Zij breidden hun rijk ook uit in Kanaän en door hun beweging naar het zuiden verdreven ze andere stammen die dezelfde richting uitgeduwd werden. Bij de grote brandcatastrofe5 was de beweging naar het zuiden massaal. Die stammen drongen Egypte binnen uit het oosten met een nieuw soort boog en strijdwagens getrokken door paarden. Deze manier van bewapening6 met wagens kenden de Egyptenaren nog niet voor 1720 v. Chr.

gosen,goshen,jozef,nijl,ramses,hyksos,semitische talen,kanaän,hethieten,egypte,habiru,pierre montet,san el hagar,zelfkant van de maatschappij,chebiroeEen ander speculatie leunt aan tegen de bewering dat de stam van Jakob niet ver van het paleis van Jozef zou wonen. De Franse archeoloog Pierre Montet identificeerde San el Hagar als het Ramses van de Bijbel dat in een later periode aan bod zou komen. Dat was een van twee7 voorraadsteden door de Habiru voor farao gebouwd. De Habiru was een verzamelnaam voor verschillende kleinere ongeregelde groepen die via de handelskaravanen in Egypte terecht kwamen nog voor er sprake was van de Hyksos. Die Habiru waren geen etnische groep maar randgroepen die in veel gevallen de banden met hun gemeenschap verbroken hadden of verstoten waren8. Deze zonderlinge lui die aan de zelfkant van de gevestigde maatschappij leefden kwamen met de handelskaravanen en via de slavenhandelaars in Egypte terecht. Ze werden ingezet om die voorraadsteden te bouwen. De Habiru moeten eerder gezien worden als een inferieure sociale klasse die aan de bak kon in Egypte. We denken hier aan de verwijten van de vrouw van Potifar in Genesis 39. In deze benadering zitten wel enkele vergelijkingspunten met Jozef en de naam “Habiru” licht dicht bij Hebreeuwen. Verschillende bronnen omschrijven ze als weinig constructieve en eerder als storende opschudding verwekkende elementen in en rond de gevestigde samenleving. Ze werden nomaden of semi-nomaden, rebellen, vogelvrij verklaarden, roversbenden, huurlingen, dienstvolk of slaven, zich verplaatsende werklieden genoemd. Die omschrijvingen vinden hun oorsprong onder andere in de gekleurde beschrijvingen van stadsbewoners en in officiële documenten9.

Bij de ontdekking van de Amarna-brieven aan het begin van de twintigste eeuw dachten geschiedschrijvers dat de Habiru of de “Chebiroe” de voorouders van de Bijbelse Hebreeën waren en gebruikten zij de term “Hebreeën” om de nakomelingen van de Bijbelse aartsvaders tot aan de verovering van Kanaän aan te duiden. Naarmate meer teksten werden ontdekt, bleek dat de Habiru een zeer groot verspreidingsgebied hadden. De Hebreeuwse stammen waren Habiru, maar niet alle Habiru waren Hebreeën. Zo kan Abraham een Habiru zijn als voorvader van vele volken.

Het is niet uit te sluiten dat het Bijbelse verhaal over Jozef inspiratie gevonden heeft in verhalen rond de aanwezigheid van de Hebreeuwse en Kananitische stammen in Egypte van rond deze archeologische bevestigde historische periodes. De Bijbel, die geen geschiedschrijving is, echter geeft geen details over de periode waarin de Jozef en zijn familie in Egypte waren en onder welke farao Jozef actief was als onderkoning.

 

1 Genesis 47,4-6 en 11.

2 Genesis 46,32-34.

3 zie bijdrage: Abraham verhuist.

4 van 1720 tot 1580 v. Chr.

5 Kurt Bittel (1907 – 1991): Duits prehistoricus, archeoloog en voorzitter van het Duitse Archeologische Instituut. Van 1931 tot 1977 was Bittel de leider van de opgravingen in de Hettitische hoofdstad, Hattusa en vermoedde hij een brandcatastrofe waardoor het grote rijk een einde nam.

6 muurschilderingen in het graf van Chnoemhotep II in Beni Hassan.

7 Exodus 1,11.

8 Carol Redmount, universitair hoofddocent Egyptische archeologie bij het Departement van Near Eastern Studies aan UC Berkeley.

9 Amarna-brieven.