01 maart 2018

Jozef nodigt zijn vader uit.

De zonen van Jakob zien in dat hun plan om Jozef te laten verdwijnen volledig mislukt was. Nog erger was dat ze plots beseften dat ze meer dan eens diep bogen voor hun broer Jozef. Het is net dat droombeeld van dat buigen dat Jozef hen vertelde dat afgunstige broers aanzette te verhinderen dat hij hun meerdere zou zijn. Jozef droeg toen hij nog bij hen was die speciale veelkleurige mantel die het teken was van zijn moreel waardigheid, waardoor hij ook al meer achting had van zijn vader. Omdat Jozef had begrepen waar het om ging besneden te zijn van hart, zond Jakob hem uit om zijn broers te controleren of ze wel “shalom” waren, of ze goed leefden zoals het een nakomeling van Abraham past.

Jozef had, in de voorbije periode toen zijn broers om voedsel kwamen naar Egypte, hen opnieuw beproefd op hun manier van leven en hun inzichten. Hun ervaringen hebben hen ongetwijfeld laten inzien dat bedrog niet loont en daarom dacht Jozef dat zijn broers nu betrouwbaar waren. Jozef daarentegen was machtig geworden in Egypte dank zij zijn geduldige en doorgezette dienstbaarheid en zijn andere broers hadden in weerwil van al hun werk en strijd niets bereikt. Zij stevenden af op de hongerdood. Maar Jozef wil als goed geaarde Hebreeër heel zijn stam redden en hij gaat verder met praten tot zijn broers. Genesis 45,9: 9 Ga snel naar mijn vader en zeg hem: “Zo spreekt uw zoon Jozef: God heeft mij aangesteld tot heer over heel Egypte; kom zonder uitstel naar mij toe. Jozef spreekt op een gezagvolle manier. Hij geeft verschillende bevelen aan zijn broers. Ga snel jozef,jakob,buigen,veelkleurige mantel,besneden,shalom,bedrog loont niet,diensrbaarheid,macht van elohim gekregen,ruben,%idjanietenomhoog zegt hij en daarmee bedoelt hij dat ze naar Kanaän moeten gaan1. Hun moreel peil zal dus ook hoger moeten zijn. Zijn bevel zet hij kracht bij door te zeggen dat dit de woorden zijn uit zijn mond, “amar” dat vertaald uit het Hebreeuws naast zeggen ook bevelen betekent. Zijn broers moeten nu ook Jakob zeggen dat dit de woorden van zijn zoon Jozef zijn. Dat de broers enige uitleg zullen moeten geven om dit geloofwaardig te laten klinken bij vader Jakob kunnen we niet betwijfelen. In de eerste plaats zullen ze een goede uitleg moeten hebben om aan te tonen dat Jozef nog leeft en hoe hij in Egypte geraakt is. Jozef wil niet dat de leugen over zijn dood die op zijn vader drukt nog langer onopgelost blijft. Deze rechtzetting moet heel snel gebeuren. Er is haast bij om zijn vader te bevrijden van dat terneerdrukkend verdriet. Jozef laat ook niet na te laten zeggen tegen zijn vader hoe “shalom” hij nu is in Egypte door de tussenkomst van Elohim. Zonder het hele verhaal te doen en zijn eigen verdiensten in het daglicht te stellen, schrijft hij zijn macht over heel Egypte toe aan Elohim. Er is geen sprake van farao. Jakob moet immers overtuigd worden dat zijn zoon Jozef, de oudste van zijn geliefde vrouw Rachel, nog leeft en dat Egypte dus veilig is voor hem. Nu kan Jozef zijn oproep doen naar zijn vader om zo snel mogelijk af te dalen naar Egypte. Eerst bekennen zijn zonen dat ze Jozef verkocht hebben als slaaf aan de Midjanieten en dat ze zijn kleed met het bloed van geitenbokje hadden ingewreven voor ze het terugbezorgden aan hun vader. Ze deden dat om de verantwoordelijkheid van Ruben, zijn oudste zoon, weg te nemen2. Het is bijna zeker dat Jakob weinig vertrouwen heeft bij die heel nieuwe ontwikkeling en dat hij zijn zonen die teruggekomen zijn van Egypte zomaar zal geloven.

 

1 zie bijdragen: “De honger slaat ook toe in Kanaän” en “Tien broers gaan om voedsel in Egypte” waarbij stijgen (“alah”) hier het tegengestelde van dalen (“yarad”) is.

2 Genesis 37,27-33.

28 februari 2018

De geest van Elohim vervult Jozef.

De zonen van Jakob zijn door de uitleg van Jozef al wat meer gerustgesteld en ze voelen aan dat hun machtige broer hen niet naar het leven staat. Hij wil integendeel hun leven redden. Jozef wil zijn broers wel wijzen op de realiteit die hij heeft meegemaakt nadat hij verkocht werd als slaaf aan Potifar. Het is niet zonder inzet en genade dat hij de redder geworden is in Egypte. Genesis 45,8: 8 Niet jullie hebben mij hier gebracht, maar God zelf. Hij heeft mij tot een vader voor de farao gemaakt, tot heer over heel zijn huis en tot heerser over heel Egypte. Het is niet te danken aan de onbetrouwbare broers van Jozef dat hij opgeklommen is tot onderkoning die het beheer heeft van het voedsel in Egypte. Het is in weerwil van hun wandaad dat de begenadigde Jozef het vertrouwen gewonnen heeft van farao. Het is de derde keer in evenveel verzen1 dat Jozef zijn aanwezigheid in Egypte toeschrijft aan de Elohim. Die “aanwezigheid” is niet het op een bepaalde plaats zijn maar het innemen van een bepaalde machtspositie. Jozef is “aanwezig” op een positie waar hij op een zachtmoedige manier zijn dienstbaarheid kon betonen. Het is de functie van grootvizier, de unieke vertrouwensman van farao, die hij vervult. Hij is niet alleen de huismeester van de hofhuishouding van farao2 maar beheert ook het dagelijkse bestuur van heel het land3. Hij beheert alles van farao als een goede huisvader.

Jozef is geduldig opgeklommen op de maatschappelijke ladder van Egypte tot tweede grootste en is vertrouwensman van de hoogste in rang: farao. Deze klimde geest van elohim,zachtmoedige macht,grootvizier,goede huisvader,geduld,dienstbare slaaf,potifar,zorg voor gevengen hovelingen,zegen voor alle volken naar zijn huidige positie als onderkoning nam toch wel twintig jaar in beslag en is niet vanzelfsprekend geweest. Potifar merkte hem op als een dienstbare slaaf en in de kortste keren had Jozef zijn vertrouwen gewonnen en werd hij de beheerder van zijn huis. Opnieuw kruiste het onrecht zijn pad en werd hij naar de gevangenis verwezen omdat hij beticht werd dat hij de vrouw van Potifar benaderd had met oneerbare bedoelingen. In de gevangen stelde Jozef zich ook dienstbaar op en kreeg snel het vertrouwen van de gevangenisbewaarder. Hij kreeg de zorg voor de hovelingen die opgesloten waren. Farao had in die periode twee van zijn hoge dienaren in hechtenis laten nemen omdat hij ontevreden was over hun diensten. Die twee hadden op dezelfde nacht elk een bizarre droom waarvoor geen uitleg was. Jozef kon die dromen interpreteren. De opperschenker zou vrijkomen en hersteld worden in zijn functie. De hoofdbakker, de verantwoordelijke van de keuken, zou echter opgehangen worden na drie dagen. Twee jaar later had ook farao twee dromen op één nacht waar niemand een verklaring voor kon geven. De opperschenker herinnert zich Jozef en beveelt hem aan bij farao. Jozef verklaart opnieuw door een bovennatuurlijk inzicht de dromen van farao. Er komen zeven vette jaren die gevolgd zullen worden door zeven magere. Jozef stelt tegelijk een plan op en krijgt van farao het volledige vertrouwen omdat Jozef vervuld is van de geest van Elohim4. Het is Elohim die Jozef de mogelijkheid gegeven heeft om dienstbaar te zijn op een zeer brede schaal. Zo is hij zoals Abraham als gezegende een zegen voor alle volken.

 

1 Genesis 45,5 dan 7 en nu 8.

2 Genesis 41,40.

3 Genesis 41,41.

4 Genesis 41,38.

27 februari 2018

Door de tussenkomst van Elohim zal er de volgende vijf jaar geen honger geleden worden.

Jozef legt voor zijn broers uit dat het einde van de hongersnood nog niet in zicht is. Uit de door Elohim ingegeven verklaring van de droom van farao weet hij dat er nog vijf jaar volgen dat de landbouw ook in de Nijlvallei onvoldoende vruchten zal leveren om te overleven. Genesis 45,6-8: 6 Er heerst nu al twee jaar hongersnood in het land en er volgen nog vijf jaren dat het ploegen geen oogst oplevert. 7 God heeft mij vooruit gezonden, om jullie voortbestaan op aarde te verzekeren en om velen het leven te redden. De uitleg die Jozef aan zijn broers geeft, verwijst heel sterk naar de Ene. De naam die voor god staat is Elohim omdat deze godsnaam in de Bijbel gebruikt wordt voor de universele god. Eigenlijk zou het zeer gerechtvaardigd zijn als de Hebreeërs in hun onderling gesprek hier de naam El Shadday zouden gebruiken. Het is de naam die de aartsvaders gebruikten dank zij hun ervaringen met de Ene, die hen op een liefdevolle manier verdedigde in alle omstandigheden. De “El” die staat voor een sterke god geeft ons de mogelijkheid om de Ene als de Onstuitbare te beschrijven. Jozef getuigt hier van een geloof dat een even grote diepgang kent als dat van de meeste van zijn voorvaders. Soms krijgen we de indruk dat deze benadering van god de mensen buitenspel zet. In het verhaal over Jozef is dat echter niet zo. De mensen spelen een belangrijke rol in het geven van de nodige wendingen aan het verhaal. De Ene stuurt enkele op een bovennatuurlijke manier. Hier is dat door inzicht te geven in de betekenis van dromen. De rest is mensenwerk dat weliswaar berust op de mogelijkhedenonvruchtbaarheid,elohim,el shadday,el,geloof met diepgang,mensen spelen een hoofdrol,inzicht in dromen,hongerdood voor het volk van god,proviand voor een vol jaar,weidegrond,levens redden,dienstbaarheid die gegeven zijn. De verkoop van Jozef aan de Midjanieten was noodzakelijk omdat Jozef in Egypte zou geraken. Deze slechte daad keert ten goede omdat Jozef, die door zijn vader opgevoed was als een besnedene van hart, dienstbaar was in Egypte. Zonder onder andere de afgunst en de angst van de broers, die niet wensten dat Jozef heerser van hun stam zou worden, zonder hun beslissing om hem dan maar liever niet te doden en hem te verkopen als slaaf en zonder de dienstbaarheid van Jozef in Egypte stonden we nergens. De nakomelingen van Abraham zouden een stille hongerdood gestorven zijn. De zaken die niet tot het menselijke optreden behoorden waren de opeenvolging van de zeven vette en de zeven magere jaren en het inzicht daarin.

Ondertussen zitten we in het tweede jaar van de hongersnood, het tweede jaar van de klimaatsverandering in Afrika waardoor de Nijl minder debiet kreeg en waardoor de schrale woestijnwinden aantrokken2. Dit tweede jaar laat ons vermoeden dat de zonen van Jakob die nu voor de tweede keer naar Egypte gekomen zijn, de eerste keer1 een proviand voor een heel jaar meekregen. Anderzijds kunnen we ook vermoeden dat de weidegronden, die matig beregend worden door de verdamping uit de Middellandse Zee, ook te lijden hadden van de droogte door die woestijnwinden. Daardoor moest de stam van Jakob steeds verder op zoek naar graasbare weidegronden en kwamen ze wellicht in conflict met de plaatselijke bevolking. Het herdersvolk had ongetwijfeld een minderopbrengst van hun schapen en bokken. Er was weinig melk, kaas en de vruchtbaarheid bij de dieren liep ook sterk terug. Maar Jozef werd gezegend door Elohim om vele levens te kunnen redden.

 

1 Genesis 42,1-3.

2 Genesis 41,6.