26 februari 2018

Jozef begrijpt de roeping tot dienstbaarheid voor wie nood heeft.

Te midden van verraad, onrecht en onderdrukking ontdekte Jozef, door dienstbaar te zijn, de hand van Ene die hem naar een nog grotere dienstbaarheid leidde. De aanwezigheid van de Ene werd niet ontkend door Jozef maar was ook niet te ontkennen door zijn broers die goedheid ondervonden. De rentmeester had hen laten begrijpen dat de schat, die de Ene losweekte bij Egypte, uit dankbaarheid gegeven was voor wat farao en de bewoners van Egypte ontvangen hadden door de gezegende tussenkomst van Jozef. De goedheid van Elohim hadden ze onvoorwaardelijk gekregen door de mogelijkheden die mensen kregen gedurende de eerste zeven jaar dat de natuur zeer vruchtbaar was. Door de gezegende mogelijkheden die Jozef zelf in zeer moeilijke omstandigheden1 kreeg, kwam er inzicht en kon hij een zegen zijn voor het volk van Egypte. De dienstbaar,aanwezigheid van de ene,schat van de ene,onvoorwaardelijke goedheid,gaven van de natuur,talent,groeikracht,herverdeling,wangedrag,redding,angst,vergelding,doemdenken,hoopoverweldigende gaven van de natuur zijn een zegen die gedeeld kan worden met hen die minder begenadigd zijn door de natuur. Alle gaven van de schepping zowel de talenten als de groeikracht zijn geen persoonlijk bezit. Jozef illustreert dit door vrijgevig te zijn voor de Hebreeërs. Hij volgt daarin het spoor van zijn voorvader Abraham die zijn weerbare manschappen inzet om de buit die de vijanden op Sodom en de andere volken hadden gemaakt te heroveren en opnieuw uit de delen aan zij die beroofd waren2. Deze eerlijke herverdeling wordt vaak over het hoofd gezien omdat de mens denkt dat alles de vrucht is van eigen prestaties en genie.

Als een grootmoedige en zachtmoedige meester roept Jozef zijn broers op niet te treuren noch boos te zijn. De Ene had immers hun niet goed te praten wangedrag gebruikt om hun eigen redding en de redding van veel mensen in de hand te werken. Deze redding is niet te danken aan de broers van Jozef, die wel boos op zichzelf mogen zijn voor hun wandaad. Hun schuldig zijn werd na hun driedaagse gevangenschap verwoord door Ruben in een angst voor een bovennatuurlijke vergelding. Dit is de manier waarop de schuldige broers denken en hoe ze alle onverklaarbare zaken op hun pad interpreteren. De angst houdt hen gevangen in hun doemdenken en maakt hen niet gelukkig. Jozef probeert zijn broers te bevrijden uit het gevoel dat er geen hoop meer is op een goede toekomst door te verwijzen naar de Ene. Hij zegt hen dat de Ene hem vooruitgestuurd3 heeft en de mogelijkheden gegeven heeft om zijn familiestam te redden van een zekere hongerdood. Daardoor wordt ook het project waarmee Abraham begon, het verbond met de Ene, niet afgebroken. Het kleine volk van vader Israël met zijn twaalf zonen overleeft en kan opnieuw verder uitgroeien tot een groot volk. Er is toekomst voor het volk van Israël, de strijders van de Ene.

 

1 Jeremia 10,23.

2 Genesis 14,16-24.

3 Psalm 105,17.

23 februari 2018

Jozef zorgt voor de ommekeer.

Met moeite durven de elf broers hun pas herontdekte broer in de ogen kijken. Ze wenden zich af in schaamte en vrezen voor een reeks wraakmaatregelen. De lezer die al de hele tijd Jozef volgt in wat hij doet, kan vermoeden dat Jozef zich niet zal wreken. Jozef weet al langer dat de mannen die voor hem staan zijn broers zijn. Alle straffen of beproevingen die hij al oplegde waren bedoeld om zijn broers te testen en om hen tot inzicht te brengen. Jozef is zich ook al lange tijd bewust dat hij begeesterd is door de Ene. Zijn broers merken dat niet maar de Egyptische omstaanders hebben dat reeds ervaren1. Genesis 45,4-5: 4 Jozef echter zei tegen zijn broers: ‘Kom toch dichterbij.’ Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij: ‘Ik ben Jozef, de broer die jullie aan Egypte verkocht hebben. 5 Je hoeft niet zo terneergeslagen te zijn en jezelf niet meer te verwijten dat jullie mij hiernaartoe verkocht hebben, want God heeft mij voor jullie uit gezonden om jullie in leven te houden. Alsof Jozef denkt dat het niet doorgedrongen is tot zijn broers of dat ze hun oren niet kunnen geloven, herhaalt hij nog een keer dat hij hun broer is. Kom toch dichterbij, kom in mijn levenssfeer, begrijp hoe ik denk en voel. Jullie schaamte,vrees voor wraak,broers testen,dichterbij komen,midjan,slaaf,egypte,niet verbolgen,fijngevoelig,in leven blijvenhoeven niet bang te zijn. Hij herinnert zijn broers dat hij die broer is die ze verkocht hebben aan de Midjanitische handelaars op weg naar Egypte. Jozef is dat uiteraard niet vergeten en brengt het zijn broers nog eens voor de geest. Dit was niet de aanloop tot een reeks verwijten maar het begin van een uitleg van de bovennatuurlijke logica. Dit moet duidelijk maken dat Jozef in Egypte kwam door die verkoop als slaaf aan die mensenhandelaars. Het is dus geen toeval dat Jozef in Egypte is en zijn broers weten dat ook.

Door dichter bij elkaar te staan neemt Jozef hun angst weg maar hij vraagt hen ook niet boos te zijn van het Hebreeuwse werkwoord “atsab” dat vertaalbaar is in rouwen, jezelf pijn bezorgen of ergeren. En ook niet “charah” ontstemd zijn, jezelf bang maken, branden. Dit verwijst naar het nabije werkwoord “charar” dat gloeien van woede en afgunst betekent. We zouden kunnen zeggen wees niet verbolgen dat jullie mij aan Egypte verkocht hebben. Dit hoeven de Egyptenaren niet te horen en daarom had de fijngevoelige Jozef hen al eerder weggestuurd en daarom spreekt hij over de verkoop als slaaf als zij broers dicht bij hem staan. Zo brengt hij zijn broers niet in verlegenheid bij de Egyptenaren. De kennis over deze listige samenzwering blijft binnen de familiestam en mag geen invloed hebben op anderen.

Jozef legt zijn boers uit dat alles ten goede komt want het is nu net die verkoop als slaaf die geleid heeft tot dit een oplossing voor hen om in leven te blijven. Het hier gebruikte Hebreeuwse “michyah” betekent zowel het behoud van het leven, levensonderhoud als voedsel.

 

1 Genesis 41,38.

22 februari 2018

De stilte van de broers.

De broers van Jozef konden geen woord meer uitbrengen. Maar in hun gedachten flitsen de beelden uit het verleden. Het komt de broers heel klaar voor de geest hoe ze meer dan twintig jaar geleden hun broer lieten verdwijnen omdat ze bang waren dat hij hen zou domineren. Als Jozef dan nog eens naar zijn vader vraagt, beseffen ze dat de pijn die zij hun vader in de tijd hebben aangedaan gebaseerd was op de grote leugen met het bloed op dat kleed.

Hoe dwaas ze geweest waren kwam al aan bod na hun drie dagen gevangenistijd die het beeld opriep van de angst die hun broer had doorstaan bij hun onterechte beslissing hem te doden of te verkopen als slaaf1. In hun angst voor een bovennatuurlijke straf zagen ze omwille van hun onrustig hart, in al wat hen onverklaarbaar leek, een afrekening. Hun onzekerheid was ook te lezen bij de vondst van het zilvergeld bij hun eerste terugkeer2. De rentmeester van Jozef legde hen uit dat het een schat was van Elohim. Die onzekerheid stak opnieuw de kop op toen ze bang waren om binnen te gaan in het paleis van de onderkoning Safenat-Paneach3. Het begin van de verdediging die Juda uitsprak bij hun terugkeer voor de onderkoning gaf ook al geen zekere indruk4.

stilte,beelden uit het verleden,waren dwaas,angst voor bovennatuurlijke straf,schat van elohim,onzekerheid,bedrog is dwaasheid,ervaren dat misdaad niet loont,meester van egypte,broer jozef,jozef leeftOok Jakob had geleerd dat bedrog een dwaasheid is en dat hij om te kunnen terugkeren onder de ogen van zijn broer Esau een groot deel van zijn bezit moest prijsgeven. Al dat vee, dat hij afhandig gemaakt had van Laban, gaf hij als geschenk aan Esau omdat hij zijn vader Isaak had bedrogen en daardoor het eerstgeboorterecht had afgenomen had van zijn broer.

Het zijn al die ervaringen uit het leven die er voor zorgen dat de broers aanvoelen dat het misloopt met hen. Ze waren met de bedoeling opnieuw voedsel op te halen naar Egypte gekomen en hadden alles goed voorbereid. Jakob had hen geleerd dat ze de onderkoning van Egypte gunstig moesten stemmen met enkele geschenken en dat hadden ze ook gedaan. Maar niemand kon voorzien dat de zilveren beker van de meester van Egypte zou te vinden zijn in een van de tassen van Benjamin. Ze waren al tevreden op weg naar huis toen in hun ogen opnieuw het noodlot toesloeg. Het werd nog erger toen de meester van Egypte Benjamin opeiste als slaaf. Omdat ze Benjamin absoluut terug naar hun vader wilden brengen, stonden ze met de rug tegen de muur. Nu ze weten dat de meester van Egypte hun broer Jozef is wordt het alleen maar erger want het vroegere bedrog met de bebloede mantel die ze hun vader voorhielden zal nu ook uitkomen. Dan vraagt Jozef nadat hij hen gezegd heeft wie hij was nog naar hun vader, de man die treurde door het verdriet van het verlies van zijn zoon Jozef in wie hij zijn hoop gesteld had. Maar Jozef leeft! Daar staan dan de elf broers met open mond, verstomd, angstig en zich vertwijfeld afvragen hoe het nu verder moest.

 

1 Genesis 42,21-22.

2 Genesis 42,28.

3 Genesis 43,18.

4 Genesis 44,16.