21 februari 2018

“Ik ben Jozef!”

Gisterenavond zaten ze nog gezellig samen aan tafel. De onderkoning van Egypte en de elf zonen van Jakob. Jozef vroeg hen voor het eten hoe het was met hun oude vader over wie ze de laatste keer verteld hadden. Nadat ze deze morgen teruggestuurd waren naar het paleis van de Egyptische meester kreeg Juda de kans om Benjamin te verdedigen na de vermeende diefstal van de magische beker van Safenat-Paneach, de Egyptische naam die Jozef kreeg van farao. Jozef kan na de inlichtingen die hij kreeg van zijn broer Juda niet langer zijn ware naam verbergen voor zijn broers. Genesis 45,2-3: 2 Hij weende zo luid, dat de Egyptenaren het hoorden; ook in het huis van de farao werd het bekend. 3 Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef. Maakt vader het nog goed?’ Maar zijn broers konden geen woord uitbrengen, zo verschrikt waren zij. Jozef weet wat hij wilde weten en wil zelf niet de oorzaak worden van de dood van zijn vader, de vader van Israël. Hij weent van ontroering en wil het in vreugde uitschreeuwen. Hoewel alle dienaars verdwenen waren hoorden ze in de verte hoe Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. De tolken vertaalden immers het Hebreeuws dat ze hoorden zodat iedereen wist wat Jozef uitriep. Het nieuws dat Jozef broers had en dat deze in het paleis van de onderkoning waren ging al snel door naar farao. Farao weet heel goed dat Safenat-Paneach de man is die Egypte van de hongerdood redt. Deze redding schreef Jozef toe aan zijn Elohim2. Farao had daarom veel achting voor de god van Israël3. Het is een hele eer voor Egypte dat de elf broers van de onderkoning naarfeestmaal,magische beker,safenat-paneach,schreeuwt zijn vreugde uit,elohim,ik ben jozef,hoop op een groot volk leeft,sprakeloos,elf ruwe herders hem toegekomen zijn. Hun Elohim kan immers doorheen die Hebreeërs werken om mensen te redden.

In twee Hebreeuwse woorden bevestigt Jozef krachtig dat hij hun broer is. Ik ben Jozef. De broers staan sprakeloos en kunnen niet meteen antwoorden op de vraag van Jozef naar zijn vader, die onmiddellijk volgt op het kenbaar maken van zijn wezenlijke ik. Dit was voor Jozef het belangrijkste. Jozef informeerde al vroeger naar vader Jakob4 en weet immers dat zijn vader nog in leven is. Deze keer stelt hij de vraag vanuit een ander standpunt. Jozef herinnert zich de goede relatie die had en de opvoeding die hij kreeg van zijn vader Jakob, die ook de naam Israël droeg. Hij wil weten of de hoop op een groot volk en een land, dat beloofd werd door de Ene, nog leeft. De gedachten en het verlangen van Jozef gaan in de eerste plaats naar zijn vader voor wie hij nog veel ontzag toont. Hij wil zijn vader verlossen uit zijn treuren voor een verloren zoon.

De elf broers waren verschrikt, van het Hebreeuwse werkwoord “bahal” dat bang zijn, verbluft zijn en innerlijk opgewonden zijn betekent. Met deze betekenissen krijgen we iets meer zicht op hoe de elf zonen zich voelen. Dit verklaart ook waarom ze sprakeloos geworden zijn. Heel hun slecht verleden was al die tijd gekend door de Egyptische meester. Het eerste gevoel dat hen overkomt, is de angst voor de wraak van Jozef. Nu blijkt die ondoordringbare, strenge heerser hun broer te zijn. Best dat de Egyptische dienaars van Jozef de schrik in hun ogen en hun verwarde reacties niet meer kunnen zien omdat ze de zaal uitgestuurd zijn. Zelf was het huispersoneel van Jozef natuurlijk ook verbaasd dat ze hoorden dat die elf ruwe herders broers waren van de hoogstaande Jozef.

 

1 Genesis 43,27.

2 Genesis 41,16.

3 Genesis 41,38-39.

4 Genesis 43,27.

20 februari 2018

Safenat-Paneach wordt Jozef voor zijn broers.

Juda had in naam van zijn broers gepleit om Benjamin niet alleen achter te laten in Egypte als slaaf. Hij had voorgesteld om alle broers samen van hun vrijheid te beroven. De wijze beslissing van Jozef om alleen de schuldige te straffen had echter ook een bijbedoeling. Jozef wou absolute zekerheid dat zijn jongste broer, de zoon van Rachel, beschermd zou worden door zijn broers. Juda overtuigde Jozef dat hij bereid was de straf van Benjamin over te nemen. Dit was het moment dat Jozef wist dat zijn broers nu wel betrouwbare mannen waren. Hij was ontroerd door het beeld dat Juda had geschetst van de liefde van zijn vader voor Benjamin. De bewering dat hij door het afnemen van Benjamin zijn vader zou laten sterven van verdriet, de aanblik van zijn elf broers, en vooral de actie van Juda waarbij hij aanbood om de straf over te nemen en zo Benjamin vrij te laten, overweldigde Jozef. Genesis 45,1-3: 1 Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: ‘Stuur iedereen weg.’ Zo was er niemand meer bij, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. Juda ging dicht bij Jozef staan, oog in oog, en gaf een uiteenzetting die zo beklijvend was dat Jozef het niet meer safenat-paneach,jozef,juda,benjamin,zoon van rachel,liefde van jakob voor benjamin,vertrouwvol,afgunst,eensgezind,onnoemelijk veel leed,sterven van verdriet,jozef weentaankon zijn dubbelrol verder te spelen. Hij kon onmogelijk bij zijn besluit blijven om Benjamin als zijn slaaf op te nemen in zijn huis. Het doel van Jozef was trouwens bereikt: de testen waren afgerond. Nu wist hij met zekerheid dat zijn broers niet meer te wantrouwen waren en dat ze opkwamen voor elkaar. Er was geen onderlinge afgunst ook al had hun vader Jakob Benjamin lief. De zonen waren eensgezind zoals het hoort in een familiestam die besneden is van hart. Ze hadden eindelijk ingezien dat ze hun vader onnoemelijk veel leed hadden berokkend door zijn zoon Jozef van hem weg te nemen. Ze willen in geen geval dat Jakob opnieuw een zoon zou verliezen. Dit zou zijn einde betekenen. Dit overleeft Jakob niet.

Tot nu kon Jozef telkens zijn emoties verbergen en ging hij wenen op een plaats waar hij door niemand gehoord en gezien werd. Toen hij het gesprek tussen de broers bij de gevangenis begreep, omdat hij het Hebreeuws machtig was, kreeg hij meer informatie over de gedachtegang van zijn broers die hem toen verkochten als slaaf. Hij hoorde dat ze erg onzeker en onrustig waren. De moeilijkheden die ze ondervonden schatten zijn broers in als een bovennatuurlijke vergelding voor het verdwijnen van Jozef. Toen ze de herinnering boven haalden aan het angstig om genade smeken1 van hun broer die ze in de put hadden gegooid, kreeg Jozef een rilling over zijn lijf en kon hij zich nog net terugtrekken en ongemerkt zijn verdriet de vrije loop laten2. Jozef kwam binnen in zijn paleis, bij het tweede bezoek van zijn broers aan Egypte, en bemerkte zijn jongste broer Benjamin en zegende hem. Dit ontroerde hem  zo erg dat hij zich terug trok in zijn kamer om te wenen3.

Deze keer kan Jozef zijn emoties niet meer verbergen en kan iedereen zien en horen dat hij zeer ontroerd zijn boers begint toe te spreken. Hij stuurt heel tactvol al zijn dienaren buiten. Niemand in Egypte hoefde te weten dat de broers van Jozef niet te vertrouwen waren en hem tweeëntwintig jaar geleden verkocht hadden als slaaf. Jozef zal zich aan al zijn broers bekend maken en hen zeggen dat dat hij die vermiste broer is. Hij was de ontbrekende broer van wie de elf dachten dat zij hem van de aardbol hadden doen verdwijnen. Dat is verleden tijd en niemand dient zich te mengen in de familiezaken van de onderkoning. Daarom stuurt de onderkoning Safenat-Paneach zijn huismeester van zijn paleis en al zijn dienaren weg.

 

1 Genesis 42,21.

2 Genesis 42,24.

3 Genesis 43,30.

19 februari 2018

Juda vraagt Jozef al wat gebeurde vanuit een andere oogpunt te bekijken.

Opnieuw neemt Juda het woord als een volleerd pleiter om Jozef uit te leggen hoe hun familiale situatie in elkaar zit. Genesis 44,18: 18 Nu ging Juda naar voren en zei: ‘Heer, sta uw dienaar toe een enkel woord tot u te richten, zonder dat u kwaad wordt op uw dienaar, want u bent de gelijke van de farao. Het Hebreeuws drukt het uit als spreken van een woord, “dabar”, in uw oren van de stam “azan”. Dit is zoveel als “mag ik duidelijk zijn met u?”1. Juda, die oog in oog staat, vraagt aan Jozef niet boos te worden,” laat uw woede niet branden”2 in het Hebreeuws. Genesis 44,19-28: 19 Mijn heer heeft aan zijn dienaren gevraagd: “Hebt u nog een vader en een broer?” 20 Wij hebben toen mijn heer geantwoord: “Wij hebben een oude vader en er is nog een jonge zoon, die in zijn ouderdom geboren is. Omdat zijn broer gestorven is, is hij de enig overgeblevene van zijn moeder, en zijn vader heeft hem lief.” 21 Toen hebt u tot uw dienaren gezegd: “Breng hem bij mij, zodat ik hem kan zien.” 22 Wij hebben geantwoord: “De jongen kan zijn vader niet alleen laten; zijn vader zou sterven als hij door hem alleen gelaten werd.” 23 Maar u hebt tegen uw dienaren gezegd: “Als uw jongste broer niet met u meekomt, hoeft u mij niet meer onder ogen te komen.” 24 We zijn naar uw dienaar, onze vader, teruggegaan en hebben hem verteld wat mijn heer gezegd heeft. 25 En toen onze vader vroeg om opnieuw voedsel te gaan kopen, 26 hebben wij geantwoord: “Zo kunnen wij niet vertrekken. Alleen als onze jongste broer met ons meegaat, zullen wij vertrekken; want wij kunnen die man niet onder ogen komen als onze jongste broer niet bij ons is.” 27 Toen zei uw dienaar, onze vader, tegen ons: “Jullie weten dat mijn vrouw mij maar twee zonen geschonken heeft. 28 De ene is van mij weggegaan, en hij is zeker verscheurd, want ik heb hem tot nog toe niet teruggezien. Het is opvallend dat Juda vertelt dat de broer van Benjamin niet meer leeft en dat hij niet vertelt dat Jozef verscheurd is door een wild dier. Hij laat zeggen door Jakob dat zijn zoon, die weggegaan is, “taraph”, in stukken verscheurd3 is. Juda wil, omdat hij beter weet, geen verantwoordelijkheid nemen voor die uitspraak maar hij schets wel op die manier wat zijn vader vermoedt en wat hem raakt. Jakob heeft een kind verloren dat hij zelfs niet heeft kunnen begraven. Tot hier heeft Juda de situatie geschetst. Nu kan hij beginnen het medelijden op te wekken van Jozef voor zijn vader, die troosteloos zal zijn. Genesis 44,29-31: 29 Als jullie deze zoon ook nog van mij wegnemen, en er zou hem een dodelijk ongeluk overkomen, dan zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen.” 30 Wanneer ik dus bij uw dienaar, mijn vader, juda pleit,jozef,familiale situatie,herhalen van wat gebeurd is,dood van jakob,duidelijk betoog,visieterugkom zonder de jongen aan wie hij zo gehecht is, 31 dan zal hij sterven zodra hij ziet dat de jongen niet bij ons is. Dan zijn uw dienaren de oorzaak dat onze vader, uw dienaar, jammerend in het dodenrijk neerdaalt. Eerst haalt Juda de woorden aan die Jakob sprak tegen Ruben4. En nu besluit Juda dat hij zelf en de overige negen zonen allen samen verantwoordelijk zullen zijn voor de dood van hun vader. Juda zelf neemt zijn persoonlijke verantwoordelijkheid op voor de bescherming van Benjamin. Hij stond immers borg voor zijn jongste broer. Genesis 44,32: 32 Uw dienaar staat bij mijn vader borg voor de jongen en ik heb hem verzekerd: “Als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik mijn leven lang bij u in de schuld.” Het einde van zijn betoog komt neer op een dubbele smeekbede aan de meester van Egypte. Ten slotte stelt Juda een omwisseling voor om Benjamin alsnog vrijuit te laten teugkeren naar Jakob. Hij wil slaaf worden in de plaats van zijn jonge broer. Hij wil de overtreding van Benjamin op zich nemen en ervoor boeten. Genesis 44,33-34: 33 Laat dus uw dienaar als slaaf van mijn heer achterblijven in plaats van deze jongen; maar laat hèm terugkeren met zijn andere broers. 34 Hoe zou ik zonder de jongen bij mijn vader durven terugkomen? Het verdriet dat mijn vader dan treft, zou ik niet kunnen aanzien.’

 

1 Genesis 20,8; Genesis 23,10; 13 en 16.

2 Genesis 30,2; Genesis 39:19

3 Genesis 37,33.

4 Genesis 42,38.