19 maart 2018

Het vertrek naar Egypte is weloverwogen.

Overtuigd door zijn nachtelijk visioen dat Egypte nu toch een goede keuze is vertrekt Jakob uit Berseba. De verantwoordelijke aartsvader zet de beweging van heel zijn volk in gang. Zijn hoge leeftijd liet echter niet meer toe dat hij zelf intensief zou bezig zijn met die grote onderneming maar hij behield het overzicht. Genesis 46,5: 5 Toen verliet Jakob Berseba, Israëls zonen lieten hun vader Jakob, hun kleine kinderen en hun vrouwen reizen op de wagens die de farao daarvoor had meegegeven. De wil van de oude Jakob wordt uitgevoerd door de zonen van Israël. Ze zetten hun vader, de vrouwen en de kinderen op de ossenwagens die farao ter beschikking had gesteld. Zij verlaten de laatste vestigingsplaats waar alle aartsvaders hadden gewoond. Ze laten Kanaän, het land dat hen beloofd werd, achter zich en dalen af richting Egypte. Dit hoort tot wel het verbond met de Ene die hen zal beschermen en terug naar boven zal brengen naar Kanaän. Het voornaamste in deze moeilijke tijden van hongersnood is dat het volk overleeft en groter wordt. Het land dat nu aangewezen wordt door El is Egypte. Daar zal hij een groot volk van de zonen van Israël maken. Dit maakt deel uit van de goddelijke belofte aan Abraham1. In het land dat hen beloofd werd, leefden ze voorlopig nognachtelijk visioen,vertrek naar egypte,berseba,overleven en groter worden,kanaän beloofde land,vreemdeling in egypte,abraham,twaalf zonen,nakomelingen van abraham als vreemdelingen en hun nederzettingen in Hebron, Migdal-eder, Adullam en Berseba waren tijdelijk. Het land behoorde aan andere stammen. Ze waren er te gast zoals ze nu ook in Egypte te gast zullen zijn. Dit alles behoorde tot de inhoud van het verbond dat de Ene kenbaar maakte aan Abram2. Abram had na het offer dat het verbond bezegelde nog niet zijn nieuwe naam Abraham gekregen. Zijn naam werd pas veranderd na de vraag van de Ene om heel het volk te besnijden. De rechtstreekse nakomelingen van Abraham die beantwoorden aan deze eis van het verbond waren in de vierde generatie de twaalf zonen van Israël. Op de wagens, die farao had meegegeven, zaten de zonen van elf van de twaalf zonen van Jakob samen met de vrouwen. De zonen van Jozef waren daar niet bij. Ze waren geboren in Egypte en woonden bij hun vader, die al meer dan twintig jaar dienstbaar is het land dat nu ruimte bood aan de rest van zijn familie. Maar Jozef behoort wel degelijk tot de stam van Jakob in Egypte. Hij werd vooruitgestuurd3 door de Ene om het voortbestaan van de nakomelingen van Abraham te vrijwaren door hen te redden van de hongerdood. Jozef was ook de redder van velen in Egypte door het inzicht dat hij kreeg van Elohim. Daardoor kreeg hij alle tegemoetkomingen voor zijn familie van het Egyptische oppergezag.

 

1 Genesis 12,2.

2 Genesis 15,13-20.

3 Genesis 45,5.

02 januari 2018

Hongersnood veroorzaakte geen lijden in Egypte.

Meer dan eens was er sprake van hongersnood in Palestina. Abraham kreeg er mee te kampen toen hij zijn tenten opsloeg in de streek van Ai in het beloofde land1. Zijn zoon Isaak onderging hetzelfde lot en ook hij trok richting Egypte. In tegenstelling met zijn vader ging Isaak Egypte niet binnen en kon hij zich handhaven in het meest zuidelijke deel van Kanaän in de streek van Gerar bij de bronnen van Berseba. De ervaring van Abraham en Sara met hun verblijf in Egypte waren zo slecht dat de Ene er voor zorgde dat Isaak met zijn stam niet daarheen hoefde te trekken. Het is nu de eerste keer dat er gewag gemaakt wordt van een hongersnood die over een groter gebied woedde en ook Egypte trof en die tegelijk ook zeven lange jaren aanhield. Genesis 41,53-57: 53 Toen de zeven jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, 54 braken de zeven jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden, maar in Egypte was voedsel. 55 Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: 'Ga naar Jozef en doe wat hij u zegt.' De voorspelling die Jozef distilleerde uit de droom van farao hield na de zeven vruchtbare jaren ook zeven onvruchtbare jaren in. Jozef had de opdracht gekregen van farao om het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke situatie die voorspeld was. Toen de bevolking honger kreeg werd de koning van Egypte aangesproken door het volk om een oplossing te geven. De vertegenwoordiger van de zonnegod Ra, de oppergod van Egypte gedurende deze dynastie, kon zelf geen oplossing geven. Dit is de totale mislukking voor de hongersnood in Palestina,Abraham,Isaak,slechte oogsten in Egypte,farao verwijst naar Jozef,mislukking van Egyptische goden,Elohiem is de goed voor alle volken,Egyptische godenwereld. De zonnegod Ra faalt want de Nijl, Hapi, zal zeven jaar lang minder land bevloeien. Daardoor zullen Isis en Osiris die symbool staan voor vette koeien en overvloedig graan ook de vertegenwoordiger van de zon, farao, beschamen. Toen uit de droombeelden van farao het falen van die goden naar voren kwam en er nergens een uitleg en nog minder een oplossing voor het probleem met die goden kon geboden worden had farao alle verantwoordelijkheid doorgeschoven naar Jozef die bijgestaan werd door zijn Elohiem. Farao had de hele problematiek doorgeschoven naar de dienstbare Hebreeuwse slaaf Jozef, die hij tot onderkoning aanstelde en die hij alle macht gaf om de staathuishouding van heel Egypte doorheen die voorspelde hongersnood te loodsen.

Nu de honger zich aanbood bij de eerste mislukte oogsten moest Jozef het hongerprobleem oplossen zodat de bevolking niet omkwam van de honger. Door de voorzieningen die Jozef genomen had in de vorige zeven vette jaren en het vermogen dat het volk in die periode van voorspoed had opgebouwd, zou er geen honger komen in Egypte. Aangezien de Elohiem van Jozef hem dit alles kenbaar maakte, kreeg Jozef het bevel over de hele staatshuishouding van Egypte 2. Daarop betrouwde farao omdat hij zijn eigen goden en zijn wijzen mannen niet kon betrouwen. Zodoende werd er in alle landen honger geleden maar niet in Egypte.

 

1 Genesis 12,10; Genesis 26,1.

2 Genesis 41,39-41.

04 september 2017

De zonen van Reüel.

De zoon van Basemat die geboren werd als tweede zoon zorgt voor nog meer kleinzonen voor Esau. Genesis 36,13: 13 Reüels zonen zijn Nachat, Zerach, Samma en Mizza. Dat zijn de zonen van Esaus vrouw Basemat. Ook de betekenis van de namen van die zonen zullen we proberen te plaatsen als stamvaders van stammen in Edom.

Nachat dat afgeleid is van "Nachath" kan veel betekenissen hebben. In de eerste plaats wijst het op een verband met de oorsprong, de afkomst. Dit is dan zoon van Reüel en kleinzoon van Esau en Basemat of achterkleinzoon van Isaak maar ook van Ismaël, die beiden broers waren en zonen van Abraham. Nachat is dus via twee familielijnen bedachterkleinzoon van stamvader Abraham. Een ander betekenis staat in verband met het werkwoord "nuwach" dat eerder zou uitgelegd kunnen worden door "het geplaatst worden" in een stammenverbond en ook op die plaats verblijven. Een verklaring die dan afgeleid is van het Aramese woord "necheth" wijst dan in de richting van het afdalen of naar beneden plaatsen. Allemaal verklaringen die ons vele mogelijke denkbeeldige weergaven kunnen opleveren gebaseerd op de betekenis van zijn naam.

De tweede zoon van Reüel kreeg de naam Zerach dit betekent stijgende reüel,nachat,zerach,samma,mizza,basemat,esua,abraham,denkbeeldige weergaven,lichtstraal,verdriet,angstlichtstraal. Het werkwoord dat de basis van deze naam is betekent opstaan en stijgen van de zon en ook zwellen of omhoog komen en dit zowel letterlijk als figuurlijk. In het Hebreeuws heeft de figuurlijke betekenis steeds voorrang en zouden we kunnen besluiten dat Zerach de eerste zoon van Reüel overtreft.

De naam van de derde zoon, Samma, klinkt niet zo positief. Verdriet en woestijn zitten in de mogelijke vertalingen van "shammah". Het stamwerkwoord, "shamem" is verbaasd zijn, verwoest worden, liegen beroofd zijn, zelf oorzaak zijn van vernietiging. Duidelijk geen succesverhaal voor deze stam.

Angst straalt uit de naam van de vierde zoon van Reüel, Mizza. Mizza zou betekenen dat hij bang was voor terreur. Afkomstig van het werkwoord "nazah" dat besprenkelen maar ook opschrikken1 betekent. De stad of de plaats Massa kan wellicht in verband gebracht worden met deze naam temeer omdat de naam van deze stad gelijkenissen vertoont met de naam van de zevende zoon van Ismaël, Misma. Dat ligt in evenredigheid met de familielijn door Basemat binnengebracht bij het nakomelingschap van Esau.

Het voorlopige totaal van de kleinzonen van Esau ligt nu op tien.

 

1 Jesaja 52,15.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende