11 augustus 2015

Het trouwen van de zonen van God met de dochters van Israël.

De zonen van God hadden elk een vrouw gekozen uit de dochters van de mensen. Uit dit zonen van god trouwen met dochters van de mensen,monogaam,leviticus,één vrouw,beperkingen voor de priesters,ezra,ezechiël,omgang omwonende volken vroeger niet gemeden,maleachistukje van Genesis 6 tweede deel van vers 3 zien we dat herkomst van de partners verschillend is. We lezen in de Willibrordvertaling duidelijk dat die zonen elk maar een vrouw kiezen en dat ze dus monogaam zijn. Andere vertalingen zijn veel minder expliciet over die monogamie.

Als we de voorschriften uit Leviticus raadplegen over de vrouwen voor de priesters zouden we kunnen begrijpen dat de priesters dan wel monogaam zijn. Ze daarbij ook huwen met een vrouw uit het eigen volk. In de voorschriften wordt er nooit over vrouwen gesproken maar over een vrouw. Lees er maar eens met wie de priesters niet en wel mogen trouwen in Leviticus 21,7 en 13-15: 7 Zij mogen niet huwen met een publieke vrouw, met een vrouw die onteerd is, of met een vrouw die door haar man verstoten is. Want de priester is heilig voor zijn God. En verder in 13-15: 13 De vrouw die hij huwt moet maagd zijn. 14 Hij mag geen weduwe huwen, geen verstoten vrouw, geen onteerde vrouw en geen publieke vrouw; hij mag alleen trouwen met een maagd uit zijn volk. 15 Dan ontwijdt hij zijn nakomelingen niet. Ik ben de Heer, die hem heiligt.’ Ook Ezechiël schrijft in dezelfde trant. Ezechiël 44,22: 22 Ze mogen niet huwen met een weduwe of een gescheiden vrouw, maar alleen met een nog niet gehuwd Israëlitisch meisje of met de weduwe van een priester.zonen van god trouwen met dochters van de mensen,monogaam,leviticus,één vrouw,beperkingen voor de priesters,ezra,ezechiël,omgang omwonende volken vroeger niet gemeden,maleachi

Het verwijt dat we lezen in Ezra heeft veel weg van wat in het begin van Genesis staat. Ezra 9,1-2: 1 Na afloop van dit alles kwamen de leiders naar mij toe en zeiden: ‘Het volk van Israël, de priesters en de Levieten, hebben de omgang met de omwonende volken niet gemeden, maar zich schuldig gemaakt aan de gruweldaden van de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. 2 Uit deze volken hebben zij voor zichzelf en hun zonen vrouwen genomen, zodat het heilige zaad zich vermengd heeft met de omwonende volken. En leiders en oversten hebben zich hieraan nog het meest schuldig gemaakt.’ Deze gemengde huwelijken voltrokken zich in de periode van de ballingschap en bij de restauratie van het Jodendom na die periode waren invloeden van andere religies niet welkom. Bij dit nieuwe begin moest alles weer op orde gezet worden en duidelijke aflijning stond voorop. Er waren voor de priester, Levieten en zangers in alle functies harde maatregelen beschreven in Ezra 10,18-44 waar de lange lijst overtreders bij naam werden genoemd. Ze moesten hun vrouw wegsturen en een zoenoffer brengen. De lijst wordt afgesloten met de herhaling van de sanctie in vers 44: Ieder van hen had uitheemse vrouwen gehuwd, en er waren onder hen zonen van god trouwen met dochters van de mensen,monogaam,leviticus,één vrouw,beperkingen voor de priesters,ezra,ezechiël,omgang omwonende volken vroeger niet gemeden,maleachivrouwen die kinderen van hen hadden gebaard.

De profeet Maleachi verwijst naar dezelfde periode als de gemengde huwelijken hij het volk van de stam Juda als gruwelijk noemt. De term gruwelijk verwijst in de Bijbel meestal naar het aanbidden van andere goden. Maleachi 2,10-11: 10 Hebben wij allen niet één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen? 11 Juda heeft ontrouw gepleegd. In Israël en Jeruzalem is een gruwelijke daad bedreven. Want door de dochter van een vreemde god te huwen, heeft Juda datgene geschonden wat de Heer is toegeheiligd en wat Hem zo dierbaar is. Is het de stam van Juda of aartsvader Juda die hier postuum verweten wordt?

21 mei 2012

Ezechiël 45, 46, 47 en 48

Ezechiël 45

 

ezechiël,de terugkeer wordt nu reeds georganiseerd,verdeling van de grond,heilige grond voor tempel en priestergebouwen,tarieven voor de belastingen,vorst heeft de ultieme verantwoordelijkheid voor de offers,koning van het davidtype,diesntbare koning,feesten met hun typische offerrituelen worden herinnerd,conventionele tradties komen sterk aan bod,sabbat en feestdagenen offers,theocratie,visioen van het stromende water,de invloed van de tempel op de wereld,tempel middelpunt van de samenleving,verdeling volgens die van vroeger per stam,eeuwige verhouding tussen israëliten en vreemdelingen wordt vast,afgelijnd verhaal met een klare toekomstvisieNu krijgt Ezechiël meteen ook de verdeling van de grond van het voor de tweede keer beloofde land mee. Een stuk wordt heilige grond waarop de tempel van het visioen van daarnet moet komen. Dat is de plaats waar ook de huizen van de priesters komen. Levieten krijgen wel hun stuk grond en het volk mag ook bouwen naast het heiligdom. Het is nu stilaan genoeg en de vreemde vorsten mogen een eind maken aan de onderdrukking van het volk, zegt de Heer.

Maten en gewichten worden zelfs vastgesteld door de Heer. Ze dienen een paragraaf verder voor het bepalen van de belastingen en heffingen. De verantwoordelijke vorst int alles en hij brengt in naam van het volk van Israël alle offers aan. Hier zien we een verschuiving van een heersende vorst naar een vorst die dienstbaar is, een David- type, een herder . Als er over offeren gepraat wordt is het ook nuttig, denkt de Heer, om nog eens alle feesten met hun specifieke offerrituelen op een rijtje te zetten. De eerste dag van de eerste maand met een herhaling zeven dagen later om wie onrein was op de eerste dag ook een kans te geven om te feesten. Aan dergelijke details zie je dat Ezechiël geen moeite heeft met de voorschriften van de cultus en kan hij zijn kennis als priester eens goed etaleren. Uiteraard komt ook het Pesachfeest aan beurt.

 

Ezechiël 46

 

Zo gaat het verder met de andere feestdagen met hun conventionele tradities die somsezechiël,de terugkeer wordt nu reeds georganiseerd,verdeling van de grond,heilige grond voor tempel en priestergebouwen,tarieven voor de belastingen,vorst heeft de ultieme verantwoordelijkheid voor de offers,koning van het davidtype,diesntbare koning,feesten met hun typische offerrituelen worden herinnerd,conventionele tradties komen sterk aan bod,sabbat en feestdagenen offers,theocratie,visioen van het stromende water,de invloed van de tempel op de wereld,tempel middelpunt van de samenleving,verdeling volgens die van vroeger per stam,eeuwige verhouding tussen israëliten en vreemdelingen wordt vast,afgelijnd verhaal met een klare toekomstvisie zeer uitvoerig besproken worden. Het offer van de koning op de sabbat en op de nieuwe maansdag 1 wordt in aantal en soort dieren vastgelegd en ook hoe er geofferd moet worden is het onderwerp van verschillende alinea’s. Zo zit in het profetisch boek een pak aan voorschriften en regelingen in verband met de tempel, de feestdagen, de offers. Ook burgerlijke zaken met de verdeling van de grond voor volk en vorst en de fiscale wetgeving worden in de rand van de religieuze regelingen meegegeven. Duidelijk een theocratisch model.

 

1 Zou de bedoeling zijn van de feesten vermeld in Leviticus 23.

 

Ezechiël 47

 

ezechiël,de terugkeer wordt nu reeds georganiseerd,verdeling van de grond,heilige grond voor tempel en priestergebouwen,tarieven voor de belastingen,vorst heeft de ultieme verantwoordelijkheid voor de offers,koning van het davidtype,diesntbare koning,feesten met hun typische offerrituelen worden herinnerd,conventionele tradties komen sterk aan bod,sabbat en feestdagenen offers,theocratie,visioen van het stromende water,de invloed van de tempel op de wereld,tempel middelpunt van de samenleving,verdeling volgens die van vroeger per stam,eeuwige verhouding tussen israëliten en vreemdelingen wordt vast,afgelijnd verhaal met een klare toekomstvisieDe koperen engel begeleidt Ezechiël naar de dorpel van de tempel waar water aan de oostelijke voorkant stroomde. Naarmate het water verder van de tempel kwam zwol de stroom aan tot een rivier. Aan beide zijden van de rivier stonden bomen. De rivier mondt uit in de Dode Zee, die tot leven komt. Wat er vroeger ook was zal onder de invloed van de tempel nieuw leven2 ingeblazen worden. Er komen vissen in heezechiël,de terugkeer wordt nu reeds georganiseerd,verdeling van de grond,heilige grond voor tempel en priestergebouwen,tarieven voor de belastingen,vorst heeft de ultieme verantwoordelijkheid voor de offers,koning van het davidtype,diesntbare koning,feesten met hun typische offerrituelen worden herinnerd,conventionele tradties komen sterk aan bod,sabbat en feestdagenen offers,theocratie,visioen van het stromende water,de invloed van de tempel op de wereld,tempel middelpunt van de samenleving,verdeling volgens die van vroeger per stam,eeuwige verhouding tussen israëliten en vreemdelingen wordt vast,afgelijnd verhaal met een klare toekomstvisiet water want de tempelrivier brengt genezing. Waar het water niet aanvaard wordt komt er geen genezing en blijft het zout heersen. Elders wuiven bomen, die vruchten dragen omdat het water zijn oorsprong vindt in het huis van de Heer. Dit doet ons begrijpen dat de tempel het middelpunt wordt van de Israëlische samenleving en dat de invloed van de religie een nieuwe positieve bezieling zal geven aan het volk en de omliggende volkeren.

 

2 Jesaja 12,3.

 

Ezechiël 48

 

De verdeling van het land waarvan de grenzen afgetekend werden van vers 15 tot 20 gebeurd weer zoals vroeger volgens de stammen van Israël. De namen3 van vroeger duiken weer eens op: Dan, Asser, Naftali, Mannasse, Efraïm, Ruben en Juda. De verdeling van de grond in Jeruzalem wordt nog eens herhaald voor alle duidelijkheid en dan volgt de verdere verdeling aan de stammen Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulon en Gad. De verhouding tussen Israël en de inwonende “vreemdelingen” wordt ook geregeld4. Deze regeling is voor eeuwig5.

Het laatste zicht dat Ezechiël doorkrijgt bij zijn bezoek met de engel aan Jeruzalem zijn de stadsmuren en de poorten. Zo heeft hij een heel afgelijnd verhaal met troost en zicht op de toekomst voor de bannelingen als hij weer wakker zal worden van zijn droom.

 

3 Genesis 17,8.

4 Exodus 22,21; Leviticus 19,34; Jesaja 58,6-7.

5 Jeremia 32,40-41.

18 mei 2012

Ezechiël 43 en 44

Ezechiël 43

 

Ezechiël ziet in zijn visioen de Heer komen uit het oosten1. De profeet vertelt dat wat hij ezechiël,de heer komt uit het oosten,de plaats waar god zijn voetzool zet is de tempel,god blijft voorgeod midden de israëlieten,het volk moet zich schamen over hun verleden,constructie van de tempel en de voorschriften worden op een rijt,het formalisme steekt weer de kop op,invloed van de priesterklasse,bepalingen van de maten en uitzicht van het altaar,bevestiging van de levieten en belangrijkste priesterfamilies,via de oostelijke poort van de tempel komt de heer terug,oostelijke poort wordt toegemetst omdat de heer niet meer zou ku,rang en stand in de eredienst,afschaffing van de vrijstedenziet overeenkomt met zijn vorige verschijningen. Een stem spreekt vanuit de tempel vol luister tot het Mensenkind. Dit is de plaats van Mijn troon, de plaats waar Ik Mijn voeten (voetzool) 2zet. Hier blijf Ik voorgoed midden de Israëlieten. Het volk en de koningen zullen mij trouw zijn.

Vertel nu maar alles wat je gezien hebt zodat het volk zich eens te meer kan schamen over hun verleden. Leg hun de constructie van de tempel maar ook de voorschriften in en om de tempel uit omdat zij nauwgezet die regels zouden volgen. Hier horen we weer de sterk formele invloed van de priesterkaste klinken. Het uiterlijke, de liturgie, de show lijkt weer de belangrijkste plaats in te nemen.

Dan is het altaar, het uitzicht en de maten er van weer zo belangrijk. En uiteraard dat het nog eens speciaal moet gewijd worden. Terloops worden nog de Levieten en de belangrijke priesterfamilies in hun functie bevestigd terwijl het offerritueel voorafgegaan wordt door de reinigingsrituelen3. De details kan je nalezen in dit hoofdstuk.

 

1 Vele jaren na het vertrek van de Heer naar het oosten komt hij weer terug uit deze windrichting. Dat duidt op het herstel.

2 Zie Jesaja 66,1 zie ook voetnoot over Mensenzoon waaruit de menselijke vertegenwoordiging van de Heer op aarde kan blijken.

3 Exodus 29,1 en 12a en 36 met de beschrijving van het reinigingsoffer.

 

Ezechiël 44

 

De profeet wordt nu naar de oostelijke poort van de tempel gevoerd en er wordt hemezechiël,de heer komt uit het oosten,de plaats waar god zijn voetzool zet is de tempel,god blijft voorgeod midden de israëlieten,het volk moet zich schamen over hun verleden,constructie van de tempel en de voorschriften worden op een rijt,het formalisme steekt weer de kop op,invloed van de priesterklasse,bepalingen van de maten en uitzicht van het altaar,bevestiging van de levieten en belangrijkste priesterfamilies,via de oostelijke poort van de tempel komt de heer terug,oostelijke poort wordt toegemetst omdat de heer niet meer zou ku,rang en stand in de eredienst,afschaffing van de vrijsteden uitgelegd dat die poort nooit meer opengaat4 en dat er niemand binnen of buiten mag omdat de Heer langs deze weg de tempel is binnengekomen. Alleen de koning mag in de poort zitten om te eten van het offermaal.

Aan de noordpoort geeft de Heer nog enkele instructies door aan Ezechiël om aan het volk duidelijk te maken. Het volk moet er attent op gemaakt worden dat ze zich nu beter moeten gedragen dan vroeger. Ze moeten correct offeren en zorg dragen voor de tempel. De vreemden onbesneden van hart en lichaam komen er niet in. Levieten en priesters, die zich bekeren kunnen weer in dienst komen voor de verschillende taken. Hun rang en stand in de eredienst wordt weer duidelijk onderscheiden. Er moet weer orde op zaken komen. Hun reinheid moet ze vrijwaren. De regeling zoals het vroeger was met de verdeling van het land en de vrijsteden en gebieden die voor de priesters waren, wordt afgeschaft. Ze krijgen hun vers voedsel van de tempelgaven en moeten door het volk onderhouden worden. Geen materiële beslommeringen voor hen.

 

4 De Heer mag niet meer ontsnappen uit de tempel!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende