21 maart 2018

De stamboom van iedereen die Egypte binnentrok wordt per zoon van Jakob volledig uitgelicht.

Voor Israël was het heel belangrijk te weten wie tot de nakomelingen van Jakob behoorde toen ze Egypte binnentrokken. Zij behoorden tot het volk en niemand anders hoorde daarbij. Dit zijn de mensen van de stam aan wie beloofd was dat ze zouden teruggebracht worden naar Kanaän. Dit is een bewijs van de rechten op het land dat beloofd werd in het verbond. Nu de stam met alle slaven en dienaren iets groter geworden was diende er niet meer gezocht naar vrouwen uit de Hebreeuwse familiestammen van Abraham. Israël kon op zichzelf bestaan hoewel nog enkele uitzonderingen van gemengde huwelijken voorkomen in die eerste stamboom. Alle namen van de zonen van Jakob worden per vrouw en per leeftijd vermeld, aangevuld met hun mannelijke afstammelingen. Ook de achterkleinkinderen worden soms opgenomen in deze stamlijst. Deze geslachtslijst vertoont veel gelijkenis met wat te lezen is in Numeri 26 en in 1 Kronieken 4-7. Genesis 46,8-10: 8 Dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte vertrokken, Jakob en zijn zonen. Jakobs oudste zoon was Ruben. 9 Rubens zonen waren Chanok, Pallu, Chesron en Karmi. 10 Zonen van Simeon waren Jemuël, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul, de zoon van een Kananitische vrouw.

De stamboom begint bij de zonen die Jakob had bij Lea. Ruben was de oudste zoon en zijn vier zonen zijn ook opgenomen bij de nakomelingen van Jakob die Egypteisraël,egypte,stamboom,terug naar kanaän,geslachtslijst,lea,ruben,simeon,dina,el,kleinkinderen van jakob binnen trekken. Het zijn Chanok, Pallu, Chesron en Karmi. De naam Chanok, die eigenlijk dezelfde naam is als Henoch en die betekent ingewijd of toegewijd. Pallu is vertaalbaar in wonder. Chesron betekent omheind, beschermd of omsloten en Karmi is druivensnoeier of wijnbouwer of ruim bekeken tuinman. Al deze namen van de zonen van Ruben werden letterlijk overgenomen in de andere stambomen en worden ook vermeld in Exodus 6,14.

De tweede zoon die Jakob bij Lea had noemt Simeon. Hij had zes zonen. Hun namen zijn Jemuël, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar en Saul. In de andere geslachtslijsten van Numeri 26,12 en 1 Kronieken 4,24 zijn er wel enkele afwijkingen in de schrijfwijze van de namen maar ze klinken bijna hetzelfde. We lezen er Nemuël, Jarib en Zerah. Opvallend is dat de derde Ohad niet meer voorkomt en dat zou te verklaren zijn doordat hij kinderloos stierf. Een buitenbeentje bij de zes zonen van Simeon is Saul. Gezien hij de laatste in de lijst staat denkt men dat Simeon na de dood van zijn vrouw huwde met een Kananitische vrouw. Het zou echter evengoed een zoon van een dienstmaagd van zijn vrouw of een bijvrouw kunnen geweest zijn. Sommige joodse schrijvers1 denken dat dit een zoon van Dina, de dochter van Jakob, zou geweest zijn. Nog even de betekenis van sommige namen. Jemuël betekent “de dag van El”, de Heer terwijl Nemuël “besneden door El” beduidt. Jamin wil “rechts” of “rechterhand” zeggen maar de variante van die naam Jarib staat voor “hij spreekt recht”. De naam van Ohad, de wellicht kinderloze zoon van Simeon, bekent machtig of gezamenlijk. De naam Jakin drukt uit dat de Ene grondvest of sticht. Sochar doet denken aan blinkend wit of bleek. En Saul is gevraagd of geleend.

 

1 Jarchi in Bereshit Rabba; Shalshalet Hakabala.

16 maart 2018

Jakob hoort een herkenbare en een geruststellende belofte van El.

Om Jakob helemaal te overtuigen belooft El Shadday dat hij hem zal vergezellen naar Egypte en dat hij Israël ook zal terugbrengen naar Kanaän. Jakob kreeg toen hij Kanaän verliet een gelijkaardige verzekering van El Shadday1 en deze werd ook waarheid. Genesis 46,4: 4 Ikzelf zal u naar Egypte vergezellen en Ik zal u ook weer terugbrengen. Jozef zal uw ogen sluiten.’ De droom die Jakob kreeg in Betel op weg naar Haran vertoont veel gelijkenissen met de omstandigheden die zich nu voordoen. Op weg naar een ander vreemd land en net nog binnen Kanaän wordt Israël nog eens overtuigd om deze ondernemingen verder te zetten. Nu is het een heel volk dat in beweging is. Toen was het alleen Jakob die op weg was met de bedoeling een vrouw te huwen om voor nageslacht te zorgen. Toen slaagde hij zeer goed in deze opdracht en kwam hij terug naar Kanaän met elf zonen van verschillende vrouwen. De twaalfde zoon Benjamin, die geboren werd nabij Bethlehem, de plaats van het brood, was misschien ook al verwekt toen hij nog niet terug was in het land waar hij zou terugkomen. Nu is het verblijf van zijn twaalf zonen in Egypte ook bedoeld om een groter volk te worden. De Ene belooft steeds opnieuw2 zijn volk te vergezellen. De Ene is een universele god, die niet gebonden is aan een bepaalde streek3, en heeft daarom ook de naam Elohim als de nadruk niet ligt op de relatie met de aartsvaders van Israël waar hij El Shadday noemt. Pas later zal god de naam Jahweh krijgen als hij de god wordt van een groot volk dat zijn wetten zal krijgen.

Jozef had zijn vader beloofd de streek van Gosen ter beschikking te stellen voorjakob,el shadday,volk in beweging,groot volk,elohim algemene naam van god,gosen,afdalen naar egypte,bewaren eigenheid,israël heel de stam met alle kinderen en kleinkinderen, met de schapen, de runderen en heel hun bezit. Ze zouden er geen tegenstand ondervinden en de streek geeft veel mogelijkheden voor een herdersvolk. Jozef zelf woont dicht bij en zal zorgen dat het volk van Israël niets tekort komt in de overgangsperiode en in de rest van de moeilijke jaren van de hongersnood.

De Ene belooft aan Jakob dat Jozef zijn ogen zal sluiten. Dit betekent dat Jozef zolang Jakob leeft zorg zal dragen voor zijn vader. Als toegewijde zoon zal hij de ogen van zijn vader sluiten als hij sterft. Jakob zal dus vredig omring door zijn familie sterven in Egypte. Maar “El” belooft eerst dat hij samen met Jakob zal afdalen en dat hij hem met verheven zekerheid opnieuw naar boven zal brengen. Deze laatste bewering vraagt geen inspanning van Jakob omdat hij naar boven zal gebracht worden. Dit kan begrepen worden dat het lichaam van Jakob naar Kanaän zal gebracht worden om het bij te zetten in de spelonk van Makpela4.

Jakob heeft geen reden meer om te twijfelen. Egypte zou meer mogelijkheden bieden dan Kanaän om de zelfstandigheid en eigenheid van heel de stam te bewaren. Zijn nageslacht kan daar een groot volk worden alvorens ze opnieuw naar boven in Kanaän zullen teruggebracht worden.

 

1 Genesis 28,15.

2 Genesis 26,3 en 24; Genesis 31,3; Psalm 23,4; Psalm 139,7-12.

3 Genesis 31,13; Genesis 35,3.

4 Genesis 50,5-14; Genesis 47,29-31.

13 maart 2018

Vader Jakob wordt opnieuw meer Israël.

De karavaan met de broers, de begeleidende ruiters, met de beladen ezels en de ossenwagens is vertrokken langs de Zeeweg richting Hebron in Kanaän. Genesis 45,25-28: 25 Zij vertrokken uit Egypte en kwamen in Kanaän bij hun vader Jakob. 26 Toen zij hem vertelden: ‘Jozef leeft nog, en hij is heerser over heel Egypte’, bleef hij bij dat nieuws onbewogen; hij kon het niet geloven. 27 Toen zij hem echter meedeelden wat Jozef hun gezegd had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem naar Egypte te brengen, leefde de geest van hun vader Jakob weer op. 28 En Israël sprak: ‘Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog: ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga!’ Alle broers met inbegrip van Benjamin en Simeon vertellen aan hun vader wat Jozef hen bevolen heeft te zeggen. Ze laten uiteraard Jakob eerst begrijpen dat Jozef nog leeft. Van zodra Jakob hoort dat Jozef nog leeft, was hij verbluft en stond hij onbewogen. Dit is een zwakke vertaling van het Hebreeuwse stamwoorden “pug” en “lebab”, vertaald “zijn hart stond stil”. Hij houdt op te leven omdat hij hen niet gelooft en omdat hij herinnerd wordt aan het verlies van zijn geliefde zoon Jozef. Eigenlijk leefde karavaan,verhuis,ossenwagens,zeeweg,hebron,kanaän,jozef leeft,hartstilstand,het zien overtuigt,israël,volk zal niet stervenJakob niet meer als Israël sedert hij zijn zoon Jozef had verloren. Hij probeerde doorheen Benjamin nog wat zin te geven aan zijn leven en aan het verbond met de Ene maar zijn hoop stond op een zeer laag pitje. Nu stopt alles wat met het verbond te maken heeft bij dat bericht, omdat hij zijn oren niet kan geloven. Ze moeten van Jozef geen verklaring geven van hoe Jozef in Egypte beland is. Jozef had hen enkel gevraagd te waarschuwen voor de vijf jaar hongersnood die nog zouden komen. Jozef vroeg om te zeggen zonder uitstel naar hem toe te komen. Heel de stam zou dan niets tekort komen en zou een gebied toegewezen krijgen1. Toen lieten ze hun vader ook verstaan dat Jozef zeer hoog in aanzien stond in Egypte en wat ze allemaal meegemaakt hadden in zijn paleis op deze tweede reis2. Maar nu Jakob al die wagens ziet, begint het te dagen en leeft zijn geest weer op. Hij begon opnieuw te ademen, met de woorden “chayah” en “ruah” in het Hebreeuws3. Pas als Jakob verteld wordt over de oproep van Jozef en als hij al die wagens ziet, kan hij zijn ogen geloven. Het is nu duidelijk geen verhaaltje dat zijn zonen hem deze keer vertellen. “Dit alles overtuigt” zei Israël. Het is opmerkelijk dat ook hier nu de naam van Israël weer opduikt waar de aartsvader in de vorige passages meestal Jakob noemde. Hij staat hier immers op het punt een belangrijke beslissing te nemen voor de toekomst van zijn volk dat kadert in het door de Ene afgesproken verbond. Het volk zal niet sterven maar krijgt opnieuw kansen uit te breiden. Israël herleeft. Het hart dat stilstond krijgt weer levenskracht door de adem die herneemt. De hoop flakkert op maar er is nog wat meer nodig omdat de vlam van het verbond opnieuw iedereen zou kunnen verlichten. Jakob wil het echte bewijs dat Jozef nog in leven is en zijn vurigste wens is hem nog eens te zien voor hij sterft.

 

1 Genesis 45,9-11.

2 Genesis 45,13.

3 Jesaja 57,15.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende