05 juli 2016

Twee nieuwe vijandige volken.

De zwangerschap van de twee dochters van Lot mondt uit in een geboorte van twee verklaring van vijandige volken,zwangerschap uit incest,verklaring van de volken als afstammelingen van de eerste mens,indeling van wereldbevolking naar eigenschappen en naar afkomst,sem,jafet,cham,moab,ben-ammi,afstammelingen gaan in de fout,wijnstreek,jeremiazonen. Genesis 19,37-38: 37 De oudste baarde een zoon en noemde hem Moab; hij werd de vader van de huidige Moabieten. 38 Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Ammi; hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten. Meteen wordt een verklaring van twee volken die in de periferie van Israël wonen gegeven. Het is ook verre familie zoals de aartsvader Noach met zijn zonen ook de relatie verklaarde tussen de grote bevolkingsgroepen die in het zicht van Israël woonden. In de Bijbel stammen immers alle volken van het eerste ouderpaar, Adam en Eva. Een van de volken is dan Israël waarmee God intens verbonden wordt in de voorbeeldverhalen bestemd voor alle wereldburgers. Het universele zit er hem in dat alle wereldburgers afstammelingen zijn van het eerste ouderpaar en in relatie te brengen zijn met de Hebreeuwen.

De eerste afstammingen in de Bijbel gaven een verklaring aan de diverse bedrijvigheden die ontwikkeld werden door de eerste mensen1. Vanaf de oervader Set wordt het belang belicht van de kansen die de mensen door hun lange leven krijgen om een bovennatuurlijke God te ervaren. In vele verhalen wordt vanaf nu een verklaring gegeven over het ontstaan en het karakter van de vele volken die Israël kent. De zonen van Noach herbevolkten de aarde2 na de zondvloed. De afstammelingen van Jafet waren de bewoners van de eilanden en de overzeese verklaring van vijandige volken,zwangerschap uit incest,verklaring van de volken als afstammelingen van de eerste mens,indeling van wereldbevolking naar eigenschappen en naar afkomst,sem,jafet,cham,moab,ben-ammi,afstammelingen gaan in de fout,wijnstreek,jeremiagebieden, gezien vanuit het standpunt van Jeruzalem. De afstammelingen van Cham werden gesitueerd in Babylon, Assur, Egypte, de Arabische landen en Kanaän. De nakomelingen van Sem waren de Semieten die aanvankelijk ten oosten van Babylon woonden en de verre voorvaders waren van Israël. In deze verzen laat de schrijver niet na de afstammingen van die twee ongewilde zonen van Lot de naam te geven van twee volken die ten noordoosten en ten oosten van de Dode Zee woonden. Buurlanden van Israël. Eerder werden al de namen ingevuld van de Arabische stammen in het zuiden waaraan de stam van Ismaël een late toevoeging zal worden. Nu krijgen de stammen die over de Jordaan wonen waar Lot woonde een naam.

De zoon van de oudste dochter werd Moab genoemd en was dus de voorvader van de Moabieten. De zoon van de jongste dochter kreeg de naam Ben-Ammi en gaf verklaring van vijandige volken,zwangerschap uit incest,verklaring van de volken als afstammelingen van de eerste mens,indeling van wereldbevolking naar eigenschappen en naar afkomst,sem,jafet,cham,moab,ben-ammi,afstammelingen gaan in de fout,wijnstreek,jeremiade verklaring van de naam van de Ammonieten. Lot heeft twee jongetjes op zijn schoot, Moab en Ben-Ammi. Het zijn zonen en kleinzonen tegelijk. Deze volken die uit een foute incestueuze relatie ontstonden waren slecht aangeschreven bij Israël. De verklaring uit het Hebreeuws voor Moab is “me-ab” “uit de vader voortgekomen” en “ben-ammi” betekent “zoon van mijn verwant of van mijn volk”. De geringschatting voor deze volken is te vergelijken met de verachting die bestaat voor het volk van Kanaän. Dat volk kwam voort uit de stam van Cham die zijn vader Noach belachelijk maakte met zijn zatte naaktheid. Genesis 9,22: 22 Cham, de vader van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het buiten aan zijn twee broers. Net zoals bij Noach treft ook Lot geen schuld maar gaan de afstammelingen in de fout. Beiden zijn onder invloed van de wijn geraakt op een verklaring van vijandige volken,zwangerschap uit incest,verklaring van de volken als afstammelingen van de eerste mens,indeling van wereldbevolking naar eigenschappen en naar afkomst,sem,jafet,cham,moab,ben-ammi,afstammelingen gaan in de fout,wijnstreek,jeremiaonschuldige manier.

In latere verhalen3 wordt de vijandschap tussen Israël en Moab ons duidelijk in het conflict met Balak de koning van Moab. Met de Ammonieten was Israël ook vaak4 in oorlog toen ze dan in het beloofde land gevestigd waren. Dit zijn wellicht de reële gronden van deze laatste verzen van Genesis 19. Nog en andere verband over de wijn vinden we in Jeremia 48,11: 11 Van jongs af was Moab zonder zorgen, het was als wijn die rustig ligt op zijn droesem, die nooit in een ander vat werd overgegoten; nooit ging het in ballingschap. Zo heeft het zijn smaak behouden en zijn aroma niet verloren. 12 Voorwaar, de tijd komt – godsspraak van de Heer – dat Ik mensen op hen afstuur die de wijn overgieten, de vaten leeghalen en de kruiken verbrijzelen. De profeet gebruikt het beeld van de wijn die gewonnen wordt in die streken om duidelijk te maken dat dit volk ook niet zal gespaard blijven van de machtsverschuivingen in de regio.

 

1 Genesis 4,2 en 22-22.

2 Genesis 9,19.

3 Genesis 22 en 24.

4 Rechters 11; 1 Samuël 11,11; 2 Samuël 10-11; 2 Koningen 24,2 …

26 februari 2016

Een eeuwig verbond.

Abram heeft nu de opdracht gekregen deze slachtpartij en de schikking van de eeuwig verbond,tegenstand tegen het verbond,de correcte opstelling voor een bloedverbond,verbroedering door maaltijd,onverbreekbaar verwantschap,onontbindbaar,bloed blijft een verwijzing,uiterlijk gaaf,Jeremia,ook het volk en elk individu is gebonden, dierhelften uit te voeren. Deze lastige karwei zal wel enige tijd en moeite gekost hebben. De roofvogels hadden al opgemerkt dat Abram een koe, een bok en een ram doorgesneden en geschikt had en ze cirkelden boven de krengen om hun profijt te halen uit deze situatie. Maar Abram joeg ze weg. Hij pareerde alle tegenstand tegen het verbond. Abram was overtuigd van zijn visie en had een vast vertrouwen in de beloften van Jahweh voor hem en zijn nageslacht en stond op punt om die visie voor iedereen duidelijk te maken.

De opstelling wordt in de Naardense Bijbel in Genesis 15,10 zo gedetailleerd: 10 Hij neemt voor hem die alle, deelt ze middendoor en geeft elk deel (zijn plaats) als ‘man ontmoet makker’; de vogels heeft hij niet gedeeld. Dat was de juiste opstelling om tussen twee mannen een eeuwige vriendschap uit te drukken door een bloedverbond.

In die tijden werden bloedverbonden ook bezegeld door families en stammen en werd er bij een verbondssluiting waar dieren bij te pas kwamen nadien een gezamenlijk verbroederingsmaaltijd met dat vlees gehouden. Het bloedverbond was een vorm van wederzijdse overeenkomst tussen twee personen en hun stammen, die als de duurzaamste en heiligste eenheid gold en beschouwd werd als een nauwere band dan die van de zonen van een moeder. Bloedvriendschap geldt als een heilige en onverbreekbare verwantschap. Het veronderstelt dat de twee partijen bereid waren hun leven in de weegschaal te leggen om elkaar te eeuwig verbond,tegenstand tegen het verbond,de correcte opstelling voor een bloedverbond,verbroedering door maaltijd,onverbreekbaar verwantschap,onontbindbaar,bloed blijft een verwijzing,uiterlijk gaaf,Jeremia,ook het volk en elk individu is gebonden, verdedigen of zelfs om in de plaats van de ander te sterven. Hun vijanden werden gemeenschappelijke vijanden. Hun bezit werden een gemeenschappelijk eigendom. Dit bloedverbond kon niet ontbonden worden. Het kon slechts door de dood of het uitsterven van een partij verbroken worden. Dit verbond tussen God en Abram die ook zijn erfgenamen, alle gelovigen, vertegenwoordigt zal dus geen einde kennen zolang God bestaat en er mensen zijn die hun vertrouwen stellen in God. Verder in de Schrift zal bloed nog dikwijls het symbool zijn om die eeuwige verbondenheid aan te tonen in stille verwijzing naar dit gebeuren.

Dit is de draagwijdte van het bloedverbond dat God voorstelde aan Abram en de Hebreeuwen. Dit was het antwoord op de vraag van Abram naar een zichtbaar teken dat het beloofde land geërfd zou worden door zijn gelovige nakomelingen zo talrijk als de sterren.

Niet alleen bij het sluiten van het verbond moesten alle uiterlijkheden gaaf blijven eeuwig verbond,tegenstand tegen het verbond,de correcte opstelling voor een bloedverbond,verbroedering door maaltijd,onverbreekbaar verwantschap,onontbindbaar,bloed blijft een verwijzing,uiterlijk gaaf,Jeremia,ook het volk en elk individu is gebonden, ook nadat het verbond gesloten was met Jahweh moest de inhoud gerespecteerd worden. Dit maakt de profeet duidelijk door in zijn berisping te verwijzen naar dit bloedverbond en de consequenties bij het niet navolgen. Jeremia die deze manier van verbondssluiting kende schrijft in zijn boek 34,18-20: 18 De mannen, die mijn verbond geschonden hebben en zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van de verbintenis, die ze voor mijn aangezicht gesloten hadden, zal Ik behandelen als de stieren die ze in tweeën gesneden hebben om er tussendoor te gaan: 19 de edelen van Juda en Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de burgers van het land, iedereen die tussen de stukken is doorgegaan. 20 Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun lijken.

20 april 2012

Inleiding op de brief van Jeremia en de brief van Jeremia

Inleiding op de brief van Jeremia

 

Het al dan niet insluiten van de brief van Jeremia in het boek Baruch is het voorwerp van verschil in benadering. We zullen deze brief afzonderlijk nemen. Het is duidelijk dat het hier jeremia,de brief van jeremia,verschilt qua stijl en inhoud avn baruch,brief al vermeld in jeremia 29,koning jechonja,inburgeren en aanpassen,invloed vreemde goden weren,ghoden gemaakt door mensenhanden,brief mee met gezanten,dubbele reis naar dat gebied,gordel heeft veel betekenisen,spotprent van de afgoden,ballingschap is een te aanvaarden straf,misbruik van het goud door de priesters,priesters lopen naar de hoeren,goden zijn breekbaar en blind,geen ontzag voor afgoden,afgoden staan niet recht,nutteloze beelden uit hout,kunnen natuurelementen niet bedwingen,beter geen goden en toch rechtvaardig leven.qua inhoud en stijl totaal verschillend is van het boekje van Baruch.

De brief van Jeremia wordt in de geschriften over Jeremia in hoofdstuk 29 al vermeld en werd door hem gestuurd naar de ballingen, die weggevoerd waren door Nebukadnessar naar Babel. Bij hen was koning Jechonja1  en er stond dat ze er langere tijd zouden blijven en dat ze zich daar moesten inburgeren. Ze worden ook gewaarschuwd voor de vreemde goden en de praktijken daar rond. Het zijn goden door mensenhanden gemaakt die helemaal niets kunnen. Dit laatste onderwerp komt niet voor bij Baruch. In de tekst van Jeremia staat dat deze brief meeging met een delegatie van gezanten gezonden door de aangestelde koning Sedekia naar Babel. Nu zou het best kunnen dat de brief door Jeremia zelf bezorgd is aan de bannelingen. We vinden een dubbele reis naar dat gebied in Jeremia 13, 5 en 6. Die heen- en terugreis zou ondernomen zijn om de gordel weg te bergen en terug te halen. Dit experiment zou hij toch ook dichter bij huis kunnen uitvoeren. Zit in die gordel geen massa symbolen? Een gordel geeft steun en staat voor kracht en sterkte. Deze betekenis vinden we in de psalmen 18,33 en 65,7. De linnen gordel van de priesters stond voor gerechtigheid en trouw in Exodus 29,9 net als in Jesaja 11,5.

De woordelijke tekst van Jeremia 29 wordt niet overgenomen en er blijft alleen een spotprent over van de afgoden. De bedoeling van deze versie is dan ook het eerder ironisch en sarcastisch belachelijk maken van andere goden.

 

 

Brief van Jeremia

 

 

De Babylonische ballingschap wordt in het vooruitzicht gesteld als straf in het begin van het enige hoofdstuk van dit Bijbelboek. Ze krijgen van Jeremia in zijn brief de waarschuwingjeremia,de brief van jeremia,verschilt qua stijl en inhoud avn baruch,brief al vermeld in jeremia 29,koning jechonja,inburgeren en aanpassen,invloed vreemde goden weren,ghoden gemaakt door mensenhanden,brief mee met gezanten,dubbele reis naar dat gebied,gordel heeft veel betekenisen,spotprent van de afgoden,ballingschap is een te aanvaarden straf,misbruik van het goud door de priesters,priesters lopen naar de hoeren,goden zijn breekbaar en blind,geen ontzag voor afgoden,afgoden staan niet recht,nutteloze beelden uit hout,kunnen natuurelementen niet bedwingen,beter geen goden en toch rechtvaardig leven. mee niet aan te passen aan de rituelen en de afgodendienst van het Babylonische volk. Alleen de Heer verdient aanbidding en die andere goden verdienen geen ontzag is een idee dat meerdere keren herhaald wordt.

Die goden hebben een vergulde tong die niet kan spreken. Gouden kransen rond hun hoofd zijn net als getooide meisjes. Het goud wordt door hun priesters gebruikt om naar de hoeren te gaan. Hun goden geraken bestoft en hun kleren worden door de mot aangetast. Hun scepter geeft hen geen rechtsmacht en hun dolk of bijl zijn nutteloos tegen de vijand. Ze zijn van breekbaar aardewerk. Ze worden bewaard achter slot en grendel voor de dieven en ze worden verlicht hoewel ze zelf stekeblind zijn. Hun hout geraakt vermolmd door ongedierte aangevreten. Hun kop is zwart van het stof en de rook. Vogels en katten zitten op hun kop. Heb er geen ontzag voor klinkt het telkens na elke tirade.

Niettegenstaande alle ornamenten en goud blinken ze niet als ze niet opgepoetst worden. Je kunt ze kopen en omdat ze niet kunnen lopen worden ze rondgedragen. Als ze op de grond vallen rapen de dienaren schaamtevol hun afgod weer op want zelf komt die god niet overeind en kan niet zelfstandig rechtstaan. De offergaven aan deze goden komen te goed aan de priesters, die alles voor zichzelf houden, geen rekening houden met de voedselhygiëne en niets delen aan de arme of misdeelde.

Hun offers wordt door onreine vrouwen bereid en de priesters zelf lopen er onverzorgd en blootshoofds bij. Waardeloos en onmachtig zijn hun goden. Ze kunnen geen koningen benoemen, geen druk zetten door te dreigen met de dood of andere straffen. Ze kunnen niemand van de dood redden en de zwakke niet beschermen tegen de machtige. Ze laten weduwen en wezen aan hun lot over. Ze zijn van hard hout en je komt bedrogen uit als je ze iets vraagt. De Chaldeeën vragen Bel om wonderen maar er gebeurt niets. Domme Godjeremia,de brief van jeremia,verschilt qua stijl en inhoud avn baruch,brief al vermeld in jeremia 29,koning jechonja,inburgeren en aanpassen,invloed vreemde goden weren,ghoden gemaakt door mensenhanden,brief mee met gezanten,dubbele reis naar dat gebied,gordel heeft veel betekenisen,spotprent van de afgoden,ballingschap is een te aanvaarden straf,misbruik van het goud door de priesters,priesters lopen naar de hoeren,goden zijn breekbaar en blind,geen ontzag voor afgoden,afgoden staan niet recht,nutteloze beelden uit hout,kunnen natuurelementen niet bedwingen,beter geen goden en toch rechtvaardig leven. met domme seksrituelen. De sterfelijke ambachtslui laten bedrog en smaad achter in hun handgemaakte beelden. In de oorlogen schuilen die beelden samen met de priesters. Ze kunnen niet eens zichzelf beschermen. Aan alles kan je zien dat dit geen goden zijn. Het zijn gemaakte beelden. Als koning laat je dat materiaal beter gebruiken voor een stevige deur of een rechte pilaar in je paleis. Allemaal beter dan een nutteloos beeld te maken van dat goede hout.

Kijk naar de natuurelementen die door de Heer uitgezonden zijn,daar kunnen de goden niet tegenop. Die goden kunnen geen mensen veroordelen of genade schenken en zijn geen ontzag waard. De dieren zijn nog beter dan die goden want die kunnen zich redden in hun schuilplaats.. Beter is geen goden te hebben en rechtvaardig te leven want zo kom je niet voor schut te staan.