22 maart 2018

Het nageslacht van Levi en Juda, ook zonen van Lea, zijn ook in de stamboom ingelast.

Ruben en Simeon waren de oudste zonen van Jakob bij Lea. De kleinzonen van Jakob die met hem Egypte binnentrokken samen met heel de stam stonden bovenaan de stamboom. Nu volgen zijn kleinzonen van de ander zonen van Lea. Levi de derde zoon van Jakob bij Lea is nu aan de beurt. Genesis 46,11-27: 11 Zonen van Levi waren Gerson, Kehat en Merari.12 Zonen van Juda waren Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. Er en Onan waren in Kanaän gestorven. Zonen van Peres waren Chesron en Chamul.

De namen van de zonen van Levi, Gerson, Kehat en Merari, komen voor in alle geslachtslijsten. Alleen lezen we Gershom wat vreemdeling betekent in plaats van Gers(h)on. Zij zijn de voorvaders van de priester van Israël1, die belast waren met alles wat het heiligdom aanbelangde. De betekenis van hun namen zijn respectievelijk verdrijving of verbanning, vergadering of verzameling en bitter. In het Egyptisch betekende de laatste naam, Merari, welbeminde en in het Arabisch is het lichaamskracht.

De zonen van Juda worden allen opgesomd. Het zijn Er, Onan, Sela, Peres en Zerach. We weten echter dat zowel Er als Onan overleden waren2 en dus niet samen met Jakob naar Egypte konden trekken. Het is ook mogelijk dat ze als zonen van de Kananitische vrouw dood waren in de ogen van de Ene omdat ze geen kinderen verlangden bij Tamar maar dat ze nog wel leefden en dat ze ook naar Egypte trokken met de stam van Juda. Sela ging immers ook mee. De zonen van Juda bij Tamar, Peres en Zerach maken vanzelfsprekend ook de oversteek naarlea,levi,juda,er,onan,peres,zerach,priesters van israël,dood in de ogen van de ene,kleinkinderen,achterkleinkinderen,jakob,namen voor latere stammen Egypte. Peres zou ook al twee zonen hebben in die tijd want ze zijn ook opgenomen in de lijst van namen van hen die meegingen met Jakob. De namen van de twee zijn Chesron en Chamul. Dit zijn de enige achterkleinzonen van Jakob die tot nu opgenomen werden in de lijst. Sommigen denken dat deze erbij gevoegd werden bij een later bewerking van de tekst omdat het eindtotaal zou kloppen na de tekstcorrectie over Er en Onan, die in Kanaän gestorven waren. In vers 7 is er daarenboven maar enkel sprake van zonen en kleinzonen. Dus geen sprake van achterkleinkinderen bovendien zou Peres zelfs nog geen puber geweest zijn3 bij de volksverhuizing naar Egypte. De betekenis van de naam Chesron is omheind, beschermd of omsloten en deze van Chamul is gespaard of beschermd. Sommigen opperen dat zij de enige achterkleinkinderen waren die geboren zijn toen Jakob in Egypte was en dat hij ze daarom speciaal beschermd werden en als toekomstige stamhoofden opgenomen werden in het volk van Israël. Dit is te vergelijken met de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, die ook zullen opgenomen worden als stamoversten maar weliswaar kleinkinderen en geen achterkleinkinderen van Jakob zijn. In 1 Kronieken 4,1 zien de namen van de zonen van Juda er anders uit. Daar heeft hij ook vijf zonen van wie de meesten echter anders noemen: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. Dit is nogal verwarrend. Dan volgt Numeri 26,19-21 veel beter de namen die behoren tot het nageslacht van Juda. Alleen Sela wordt hier niet vernoemd en dat mag ons niet verbazen gezien hem ook een zoon is van de Kananitische Sua zoals Er en Onan4.

 

1 Numeri 3,23-37.

2 Genesis 38,7.

3 Genesis 47 zal ons toelaten de leeftijd van Juda te bepalen bij de aankomst in Egypte. Dat is ongeveer 43 jaar. Hij heeft voordien 3 zonen gehad bij Sua en is pas vader geworden van Peres als zijn derde zoon de huwbare leeftijd had bereikt.

4 Genesis 38,2-5.

20 februari 2018

Safenat-Paneach wordt Jozef voor zijn broers.

Juda had in naam van zijn broers gepleit om Benjamin niet alleen achter te laten in Egypte als slaaf. Hij had voorgesteld om alle broers samen van hun vrijheid te beroven. De wijze beslissing van Jozef om alleen de schuldige te straffen had echter ook een bijbedoeling. Jozef wou absolute zekerheid dat zijn jongste broer, de zoon van Rachel, beschermd zou worden door zijn broers. Juda overtuigde Jozef dat hij bereid was de straf van Benjamin over te nemen. Dit was het moment dat Jozef wist dat zijn broers nu wel betrouwbare mannen waren. Hij was ontroerd door het beeld dat Juda had geschetst van de liefde van zijn vader voor Benjamin. De bewering dat hij door het afnemen van Benjamin zijn vader zou laten sterven van verdriet, de aanblik van zijn elf broers, en vooral de actie van Juda waarbij hij aanbood om de straf over te nemen en zo Benjamin vrij te laten, overweldigde Jozef. Genesis 45,1-3: 1 Nu kon Jozef zich voor alle omstanders niet langer beheersen en hij riep uit: ‘Stuur iedereen weg.’ Zo was er niemand meer bij, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. Juda ging dicht bij Jozef staan, oog in oog, en gaf een uiteenzetting die zo beklijvend was dat Jozef het niet meer safenat-paneach,jozef,juda,benjamin,zoon van rachel,liefde van jakob voor benjamin,vertrouwvol,afgunst,eensgezind,onnoemelijk veel leed,sterven van verdriet,jozef weentaankon zijn dubbelrol verder te spelen. Hij kon onmogelijk bij zijn besluit blijven om Benjamin als zijn slaaf op te nemen in zijn huis. Het doel van Jozef was trouwens bereikt: de testen waren afgerond. Nu wist hij met zekerheid dat zijn broers niet meer te wantrouwen waren en dat ze opkwamen voor elkaar. Er was geen onderlinge afgunst ook al had hun vader Jakob Benjamin lief. De zonen waren eensgezind zoals het hoort in een familiestam die besneden is van hart. Ze hadden eindelijk ingezien dat ze hun vader onnoemelijk veel leed hadden berokkend door zijn zoon Jozef van hem weg te nemen. Ze willen in geen geval dat Jakob opnieuw een zoon zou verliezen. Dit zou zijn einde betekenen. Dit overleeft Jakob niet.

Tot nu kon Jozef telkens zijn emoties verbergen en ging hij wenen op een plaats waar hij door niemand gehoord en gezien werd. Toen hij het gesprek tussen de broers bij de gevangenis begreep, omdat hij het Hebreeuws machtig was, kreeg hij meer informatie over de gedachtegang van zijn broers die hem toen verkochten als slaaf. Hij hoorde dat ze erg onzeker en onrustig waren. De moeilijkheden die ze ondervonden schatten zijn broers in als een bovennatuurlijke vergelding voor het verdwijnen van Jozef. Toen ze de herinnering boven haalden aan het angstig om genade smeken1 van hun broer die ze in de put hadden gegooid, kreeg Jozef een rilling over zijn lijf en kon hij zich nog net terugtrekken en ongemerkt zijn verdriet de vrije loop laten2. Jozef kwam binnen in zijn paleis, bij het tweede bezoek van zijn broers aan Egypte, en bemerkte zijn jongste broer Benjamin en zegende hem. Dit ontroerde hem  zo erg dat hij zich terug trok in zijn kamer om te wenen3.

Deze keer kan Jozef zijn emoties niet meer verbergen en kan iedereen zien en horen dat hij zeer ontroerd zijn boers begint toe te spreken. Hij stuurt heel tactvol al zijn dienaren buiten. Niemand in Egypte hoefde te weten dat de broers van Jozef niet te vertrouwen waren en hem tweeëntwintig jaar geleden verkocht hadden als slaaf. Jozef zal zich aan al zijn broers bekend maken en hen zeggen dat dat hij die vermiste broer is. Hij was de ontbrekende broer van wie de elf dachten dat zij hem van de aardbol hadden doen verdwijnen. Dat is verleden tijd en niemand dient zich te mengen in de familiezaken van de onderkoning. Daarom stuurt de onderkoning Safenat-Paneach zijn huismeester van zijn paleis en al zijn dienaren weg.

 

1 Genesis 42,21.

2 Genesis 42,24.

3 Genesis 43,30.

15 februari 2018

Stuntelige reactie van Juda.

Met hun rug tegen de muur en gebukt onder al die voor hen onverklaarbare toestanden waarin de broers terecht kwamen, voelen ze zich zeer onzeker. Ze zijn vol onrust over wat hen als kleine familie te wachten staat in dat grote en machtige Egypte. Dat land met twee gezichten: het rijkelijk overschot aan voedsel en de onderdrukkende macht. Zelfs Jozef gebruikt die macht maar dan niet om te onderdrukken of uit te buiten. Zijn verborgen agenda is inzicht te geven aan zijn broers in wat een goed leven van een besnedene van hart zou moeten zijn en in de fouten die ze daartegen gemaakt hebben. Genesis 44,16-17: 16 Juda antwoordde: ‘Wat kunnen wij tegen onze heer zeggen, wat kunnen wij aanvoeren en hoe kunnen wij onszelf rechtvaardigen? God heeft de schuld van uw dienaren aan het licht gebracht. Wij zijn dus de slaven van mijn heer, wij allemaal, samen met degene bij wie de beker gevonden is.’ Het betoog van Juda, die nu het voortouw neemt, begint met een aantal vragen waaruit hun onmacht naar voren komt. Wat kunnen we zeggen tegen onze heer? Doordat het Hebreeuwse woord “adon” zowel voor menselijke als goddelijke heerser gebruikt wordt, zit ook in het spreken van Juda een algemene benadering die niet uitsluitend naar de diefstal van de beker verwijst. Juda gaat verder met zijn vragen. Welke argumenten kunnen we aanvoeren? Hoe kunnen we ons nog rechtvaardigen? Zij begrijpen dat ze geen kant meer uit kunnen omdat ze tot het besef gekomen zijn dat al hun fouten ook dezeJuda,kleine familie, groot en machtig Egypte,inzicht in goed leven,onmacht,Simeon en Levi,Ruben,vader Jakob bedrogen,verkoop van Jozef,mantel met bloed,inzicht op een speciale manier,adon, van lang geleden afgerekend worden1. De moorden in Sichem waar Simeon en Levi zwaar in de fout gingen2, het vergrijp van Ruben die met de bijvrouw van zijn vader sliep3, maar vooral het laten verdwijnen van hun eigen broer met daarbovenop het bedrog van hun vader met de bebloede mantel4. Dit was meer dan twintig jaar geleden. Deze fouten waarvan ze zich stilaan bewust werden, blijven hen achtervolgen in hun gedachten en maken hen angstig. Het is ook door deze stapsgewijze bewustwording dat Juda, de eerst opeenvolgende zoon die ook al heel wat levenslessen als stamvader kreeg, nu nederig het woord durft te nemen. Diezelfde Juda had ook zijn vader verzekerd terug te komen met Benjamin en is daardoor ook de woordvoerder van de zonen van Jakob.

De kernzin gaat over Elohim die de schuld van de dienaren van Jozef aan het licht heeft gebracht. Na hun drie dagen gevangenis kwam de ommekeer en kregen ze op een speciale manier inzicht in hun eigen onbetrouwbaarheid. Dit kwam door de ervaring van hun slechte behandeling door de Egyptische meester die hen steevast als spionnen behandelde. Bij hun angstervaring dachten ze aan de angstige ogen van hun broer Jozef die ze ook hadden gevangen gezet. Na meer dan twintig jaar komen de gewetensvragen bij hen op. Wie gaat nu een broer laten verdwijnen en wat zijn daar de gevolgen van? Wat heeft die schuldenlast tot gevolg? Juda wil dan een conclusie opdringen aan Jozef. Wij staan met zijn allen in het krijt bij de heer, opnieuw “adon”, en we worden dus met zijn allen slaven. Dit is het logische gevolg van bij het ondergaan van al die onverklaarbare toestanden waarin de broers terechtkwamen. We worden nu allen slaven zoals wij ook Jozef het slavendom ingejaagd hebben. Jozef begrijpt zonder twijfel de achterliggende redenering van zijn broers.

 

1 Genesis 42,22 en Genesis 9,5-6.

2 Genesis 34,30.

3 Genesis 35,22.

4 Genesis 37,19-34.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende