04 augustus 2015

God Vader noemen.

Als we het over de zonen van God hebben dan mogen we veronderstellen dat God de god vader,zonen van go,kinderen van god,relatie tot de schepper,speciale relatie,opvoeder,vader verwekker en opvoeder,zorgzame en bezorgde vader,jesaja,mozesvader is. In onze ijver om een abstracte God voor onszelf zichtbaar te maken, hebben we begrijpbare mensenbeelden nodig. Het vaderschap van God wordt in veel joodse Bijbelverhalen gebruikt in relatie tot God de schepper van het leven. Dit vaderschap drukt ook de speciale verhouding uit van God tegenover zijn volk. We lezen enkele teksten in Deuteronomium waar de term vader nog niet expliciet gebruikt maar wel verondersteld wordt. Deuteronomium kent het beeld van God als iemand die zijn zoon droeg. Deuteronomium 1,30-31 30 De Heer uw God gaat voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden, zoals Hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft gedaan, god vader,zonen van go,kinderen van god,relatie tot de schepper,speciale relatie,opvoeder,vader verwekker en opvoeder,zorgzame en bezorgde vader,jesaja,mozes31 en in de woestijn, waar u ervaren hebt hoe de Heer uw God u gedragen heeft zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. Deuteronomium 8,5 gebruikt ook de term zoon: 5 Besef dat de heer uw God u heeft opgevoed zoals een man zijn eigen zoon opvoedt, 6 en dat u de geboden van de heer uw God moet onderhouden door zijn wegen te gaan en Hem te vrezen. Deuteronomium 32 in het lied van Mozes op het einde van zijn leven, zien we dan wel expliciet de naam “vader” opduiken: Deuteronomium 32,6: 6 Is dat uw dank aan de heer, dwaas, onnozel volk? Hij is toch uw Vader, Hij heeft u verwekt, Hij heeft u gemaakt en het leven gegeven. Het woord “gemaakt” staat in verband met het kneden uit het tweede scheppingsverhaal1. God heeft dat volk overtuigd en trouwe beloften gegeven en zo gemaakt tot zijn volk; volk waarvan hij vader is niet alleen door de schepping maar ook door “zijn” opvoeding, zijn sturing met de middelen van de geschiedenis.

De naam van God omschrijven met vader zat ook in de denklijn van Jesaja die begon met de koning David vader te noemen. Waar in de Bijbel de term vader meestal in de strikte betekenis maar ook in de betekenis van stamvader gebruikt werd, geeft Jesaja aan de term vader een diepere betekenis als hij deze toepast voor koning David. In Jesaja 9,5-6: 5 Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. 6 Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, god vader,zonen van go,kinderen van god,relatie tot de schepper,speciale relatie,opvoeder,vader verwekker en opvoeder,zorgzame en bezorgde vader,jesaja,mozesvoor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de Heer van de machten zal dit teweegbrengen. Verder in zijn teksten gebruikt Jesaja de term vader dikwijls voor de koning van het volk omdat hij wil wijzen op de zorgzaamheid die door God bevolen wordt om zijn volk te dienen. Voor de eerste keer wordt God Vader genoemd in Jesaja 64,7: 7 En toch, Heer, bent U onze vader. Wij zijn de leem, U bent de boetseerder, wij zijn allen het werk van uw hand. Deze tekst rijmt dan weer volledig met deze uit het gebed van Mozes2.

 

1 Genesis 2,7 Toen boetseerde de heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam (de mensen geschiedenis), en Hij blies hem de levensadem (inspiratie) in de neus: zo werd de mens een levend wezen (lichaam en bewuste geest).

2 Deuteronomium 32,6.

13 mei 2013

Hebreeën 11 en 12

Hebreeën11

 

Heb 11,a Henoch werd opgenomen in de hemel.jpgHet geloof is de grondslag van onze hoop. Door geloof komen we tot inzicht van de orde van God in deze wereld. Het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. De schrijver doorloopt nu de verhalen van het eerste verbond om duidelijk te maken dat geloof in God aanzet tot de weg van God die goede weg is. Hij prijst het geloof van Abel, die vermoord werd, en van Henoch1 [ingewijde] die opgenomen werd. Noach bouwde de ark en Abraham trok naar vreemde streken door hun geloof. Sara kreeg door haar geloof de kracht nog een kind te baren en Isaak en Jakob woonden in tenten in afwachting dat God hen een stad zou geven, een eeuwige hemels vaderland. In geloof was Abraham bereid zijn enige zoon Isaak te offeren maar kreeg hem terug van God. Vaders zegenden zonen in de overtuiging van de beloofde toekomst. Ook Mozes komt voor in de rij van mensen die geloofden en hoopten tegen beter weten in. Een lijst van heiligen die geen belofte hebben zien realiseren. Hun doortocht op aarde als passanten was maar een doorreis naar het vaderland. God blijft hun God en hij heeft een stad voor hen klaargemaakt.

Ook Mozes en zijn familie getuigen van hun geloof. Midden in het verhaal van Mozes staatHeb 11,b personen uit het oude testament.jpg een eigenaardig zinsdeel: omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. De schrijver doet ons hier geloven dat Mozes bewust de keuze maakt voor het beloofde land maar dan in overdrachtelijke zin, de hemel. Dit zou hij bereiken door de dood van Christus alsof hij de plannen kende van de Onzienlijke. Dan gaat de schrijver verder met het instellen van het eerste pesachfeest door Mozes als feest van de bevrijding uit Egypte. Ook de muren van Jericho vielen door het sterke geloof van het volk. Ook de hoer Rahab krijgt in dit verhaal een pluim van de schrijver en wordt geprezen om haar ontvangst van de verkenners. Ook dit getuigt van geloof. De schrijver merkt dat de verhalen gekend zijn bij de toehoorders en beperkt zich even in zijn uitgebreide verhalen en noemt de namen op van hen die verder in de geschiedenis door hun leven en acties hun geloof bewezen. Bij naam Gideon, Barak, Simson en Jefta, de rechters. De koningen Samuël en David. Verder vermeldt hij de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen en gerechtigheid lieten gelden. Even zonder echter de naam te noemen haalt de schrijver de verhalen van Daniël aan over de leeuwen, het vuur en het zwaard. Ook de tegenkantingen en de helden krijgen een vermelding die ons doet denken aan de verhalen van de boeken van de Makkabeeën en de dood van Jeremia en anderen die door het zwaard werden gedood omwille van hun geloof. Zij waren te goed voor de wereld en dwaalden rond in de bergen, de holen en grotten. Zij hebben de belofte van God niet in vervulling zien gaan maar samen met ons zullen ze nu ook de volmaaktheid kunnen bereiken dank zij hun geloof. Uiteindelijk komt alles goed voor hen zoals Mozes in het vermoeden van de schrijver al aangaf.

 

 

1 Wandelde in de periode tussen Adam en Noach met God en zou de auteur zijn van meer dan honderd en acht hoofdstukken verdeeld over verschillende boeken in vijf delen. Ze hebben een profetisch en apocalyptisch karakter en zijn bekend in de joodse geschriften en de christelijke literatuur. Zijn naam wordt vermeld in Genesis 4,17 en18; Sirach 44,16 en 49,14.


Hebreeën12

 

Heb 12,a richt je ogen op jezus.jpgAl dat getuigenis van geloof moeten ons toch stimuleren ons parcours vastberaden en vrij van zonde te lopen. Laat ons de ogen op Jezus Christus richten die de voltooier is van ons geloof. Met het zicht op de eeuwige vreugde heeft hij zich niet laten afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Neem Jezus als voorbeeld en schuif geen vermaning ter zijde en geef nooit op als je terechtgewezen wordt. De straffen van de Heer, de tegenslagen in je leven, zijn het bewijs van zijn liefde. Het is een leerschool en je bent zijn kinderen. Als we gehoorzamen aan onze aardse vaders hoe meer moeten we dan het gezag aanvaarden van de Vader van alle geesten. Een vermaning maakt niet blij op het moment zelf maar als je er door gevormd wordt ga je in vrede en gerechtigheid leven. Wees daarom niet verder onzeker en kies het rechte pad en genees van je misstappen.

De schrijver wordt nu heel concreet in het toepassen van het geloof in het dagelijkse leven. Leef in vrede en geloof want anders zie je de Heer niet. Sta open voor de genade en laat je niet afleiden door tegenslagen. Pleeg geen overspel en verkoop je belofte van Christus niet voor een bord linzensoep. Een tweede kans kreeg Esau niet.Heb 12,b Hemelse rijk bij wederkomst.jpg

Jullie worden niet zo hard beproefd als het volk van Israël, die zich van de Heer hebben afgewend om het hen allemaal te zwaar werd. Nu sta je al voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. De hemel is in uw bereik.

Wijs de woorden van Jezus niet af. Je hebt de straffen ondervonden door niet te luisteren naar mensen, die gestuurd waren en soms vervolgd werden. Hoeveel temeer kan je onheil verwachten als je niet naar het woord van Jezus Christus luistert. Dit was de laatste vermaning voor het einde van de wereld. Het is best om daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid te aanvaarden en om God te dienen met eerbied en ontzag.

21 oktober 2011

Psalm 37, 38 en 40

Psalm 37

 

psalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,De keuze is duidelijk het gaat in essentie over de rechtvaardige, die steeds vrijgevig is en leent aan wie het vraagt. psalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,Zijn kinderen zijn gezegend het geluk is voor hem. Bezit is geen norm.

Erger je niet, blijf kalm, wind je niet op, wees tevreden met het weinige dat je bezit. En weer wordt de universele ethiek aangevuld met een verwijzing naar de Heer maar dan veel compacter dan in psalm 24. Hier staat alles in twee verzen 27 en 28: Mijd het kwade en doe het goede en je zult voor altijd leven in “het land”1 want de Heer houdt van gerechtigheid en verlaat niet wie hem trouw is

 

 

1 Wij spreken liefst van “het rijk Gods op aarde”

 

Psalm 38psalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,

 

Anders dan Job erkent David in deze psalm zijn zonden en vraagt dat de Heer mild zou zijn in de straf en hem zou helpen en niet verlaten. Hij is al getekend door ellende. Hij gaat gebukt onder de fysische aftakeling en zijn vrienden en verwanten schuwen hem. Ik wordt bedreigd, uitgelachen en gehaat. Heer U bent mijn redding.

 

Psalm 40

 

De Heer redt mij uit het moeras van de vertwijfeling, heeft mij verhoord en geeft mij vaste grond en “nieuwe perspectieven”. Daarvoor moet ik niet offeren maar wel leven naar wat God wil van mij. Diep in mij kan ik jouw droom met de mens ontwaren. Ik ben ook niet bevangen en getuig van uw liefde, goedheid, trouw en hulp. Ik word wel nog door het kwaad bedreigd maar de Heer helpt mij en bevrijdt mij.

Een thema afgeleid uit deze verzen (7-9) is dat de offers niet meer hoeven. In psalm 50,13-15 lezen we over dat onderwerp dat een dankoffer volstaat als je maar je geloften gestand houdt en God eert. Je kunt op Mij rekenen, zegt de Heer, op de dag van benauwdheid. In Psalm 51,16-18 wordt God geloofd maar er worden helemaal geen offers gevraagd. Komt er dan een verandering (Jesaja 1,10-17) in de erg formele Joodse ritten? Hpsalmen,psalm 37,psalm 38, psalm 40,vrije keuze,bezit is geen norm voor beoordeling,gezegende kinderen,erger je niet en blijf kalm,universele ethiek,mijd het kwade,doe het goede,rijk gods op aarde,Job,david,nieuwe perspectieven,getekend door ellende,fysische aftakeling,offers hoeven niet,gelofte gestand doen,mozes,eli,hanna,formele ritten,mentaliteit,proces van vernieuwing,diep in mij koester ik uw wet,micha,jesaja,hosea,dankoffer,et uiterlijke is zeer belangrijk en dat merkten we al bij Mozes als we zien hoeveel aandacht aan de priesterkledij en de rituele handelingen besteed werd. Ook bij het gebed van Hanna werd ze door Eli verweten, dat haar lippen in beweging waren maar dat ze geen klank uitbracht in 2 Samuël 1,13-17.

Doorheen de aangehaalde psalmen wordt echt de nadruk gelegd op de diepere mentaliteit. Zou het te maken hebben met kritiek op de geestelijken (Jesaja 28,7v; Jeremia 23,11-22; Hosea 4,4-10; Micha 2,11 en 3,5-7) door de profeten? Dit wijst eveneens op een niet vastroesten van de bestaande religieuze praktijken en op een “proces van vernieuwing”.

Met vers 18 van Jeremia’s aangehaalde tekst zou de goede houding kunnen samengevat worden zoals in vers 9b van de psalm: diep in mij koester ik uw wet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende