04 november 2011

Psalm 101, 104, 106 en 109

psalmen,psalm 101,psalm 104,psalm 106,psalm 109,David,redder van geloof,voorbeeld voor het volk,ode aan de scheppende god,genesis met nadruk op orde in chaos,orde van de dagen en seizoenen,job,jozua,jeremia,spinoza,realiteit en verbeelding in de bijbel,mensen ondankbaar en hardleers,overzicht van geschiedenis,volk van god,tijdsgeest van de dichter,wraakpsalm,verdeeldheid in de wegen naar god,luther,verstokking,anti-joods,tempel vernietigd door eigen kortzichtigheid,Kaïn,Ezau,Christus,rooms-katholiek,turk,satan,Psalm 101

 

Waar in andere psalmen David nederig zijn zondigheid getuigt stelt hij zich in de psalm op als de redder van het geloof en als grote voorbeeld voor zijn volk. Hij smeekt de Heer wanneer hij hem zal komen bijstaan.

 

Psalm 104

 

Een ode aan de scheppende God:

De schepping kan ook anders beschreven worden, de oergeschiedenis vertolkt in het verhaal van Genesis 1 en 2, kan ook opgevat worden als de strijd tegen de chaos. Het scheppen van orde kan zelf in een poëtische ontboezeming gezongenpsalmen,psalm 101,psalm 104,psalm 106,psalm 109,David,redder van geloof,voorbeeld voor het volk,ode aan de scheppende god,genesis met nadruk op orde in chaos,orde van de dagen en seizoenen,job,jozua,jeremia,spinoza,realiteit en verbeelding in de bijbel,mensen ondankbaar en hardleers,overzicht van geschiedenis,volk van god,tijdsgeest van de dichter,wraakpsalm,verdeeldheid in de wegen naar god,luther,verstokking,anti-joods,tempel vernietigd door eigen kortzichtigheid,Kaïn,Ezau,Christus,rooms-katholiek,turk,satan, worden door de psalmist. Zoals in Genesis 8,1-3 wordt hier de veranderingen getekend bij het wegtrekken van het water het scheppen van de ruimte (6-9) en bij het maken van de tijd (19-23). Soms wordt de simplistische beschrijving van natuurlijke fenomenen geïnspireerd op Bijbelse geschriften. De ordening in de schepping, ordening van de chaos zoals bij Job 38,33 is in Gods beheer. Deze ordening kon door Hem ook doorbroken worden (Jozua 10,12v.). De orde van dagen en seizoenen lezen we in Genesis 1,14-19 en 8,21v en verder in 9,13-17. Ook bij Jeremia 31,35 en 33,20 en 25 komt de schepping van de tijd door ordening aanbod.

Spinoza haalt de verzen van deze psalm aan om zijn stelling aan te tonen dat wij zelf onderscheid moeten maken tussen realiteit en verbeelding in de Bijbel: “Wat wonderbaarlijk lijkt in de Schrift, berust in feite op het gebruik van oneigenlijk, poëtisch taalgebruik, hetzij taalgebruik dat ten doel heeft te imponeren”.

 

Psalm 106

 

psalmen,psalm 101,psalm 104,psalm 106,psalm 109,David,redder van geloof,voorbeeld voor het volk,ode aan de scheppende god,genesis met nadruk op orde in chaos,orde van de dagen en seizoenen,job,jozua,jeremia,spinoza,realiteit en verbeelding in de bijbel,mensen ondankbaar en hardleers,overzicht van geschiedenis,volk van god,tijdsgeest van de dichter,wraakpsalm,verdeeldheid in de wegen naar god,luther,verstokking,anti-joods,tempel vernietigd door eigen kortzichtigheid,Kaïn,Ezau,Christus,rooms-katholiek,turk,satan,Wat zijn wij als mensen ondankbaar en hardleers en wat is de Heer God goed voor ons.

Nog eens een psalm met een overzicht van de geschiedenis van God en zijn uitverkoren volk aangepast aan de tijdsgeest van de dichter.

Het zweren van God in vers 26 zet sommige denkers aan zich te ergeren aan deze menselijke manier van doen die inmiddels ook in Genesis 50,24 te vinden was.

 

Psalm 109

 

Eerder hebben we aangetoond het ook hier over een wraakpsalm gaat. Het is droevig dat dergelijke psalmen aangegrepen werden om de verdeeldheid in de wegen naar God kracht bij te zetten.

Luther zegt dat wij in deze psalm niets anders moeten zoeken dan en bede psalmen,psalm 101,psalm 104,psalm 106,psalm 109,David,redder van geloof,voorbeeld voor het volk,ode aan de scheppende god,genesis met nadruk op orde in chaos,orde van de dagen en seizoenen,job,jozua,jeremia,spinoza,realiteit en verbeelding in de bijbel,mensen ondankbaar en hardleers,overzicht van geschiedenis,volk van god,tijdsgeest van de dichter,wraakpsalm,verdeeldheid in de wegen naar god,luther,verstokking,anti-joods,tempel vernietigd door eigen kortzichtigheid,Kaïn,Ezau,Christus,rooms-katholiek,turk,satan,om verstokking (verstarring) en verblinding door satan weg te nemen. Hij geeft het nog een extra anti- joods tintje door te zeggen dat Israël ziende blind is (9-15) en dat daardoor de tempel ook vernietigd is. Dit hebben zij dat aan zichzelf te wijten omdat ze Christus niet aanvaarden. Voor verstokte lieden is er geen barmhartigheid. Satan staat aan hun rechterzijde doceert hij in zijn strijd tegen de andere kerken. Hij typeert in een lange geschiedenislijn vanaf Kaïn, die via Ezau loopt naar hen die de zoon van God aan het kruis geslagen hebben, de rooms-katholieken en de Turken allen als kinderen van Satan.