09 november 2011

Psalm 140, 145, 148, 149 en 150

Psalm 140

 

psalmen,psalm 140, psalm 145,psalm 148,psalm 149,pdalm 150,zo staat geschreven,compilatie in de romeinenbrief,een open graf,gif van de adder,geen weg naar vrede,tekst gebruiken,hebreeuwse alfabet,kosmisch halleluja,vijf psalmen met halleluja,een nieuw lied,droon van god met de mensen actualiseren,lofzang,alle instrumenten,climax,slottafereel,tempel,Uit psalm 140 vers 4b samen met de uitdrukkingen van een reeks psalmen (10 verzen7a en 5 verzen 10 c en d en 14 verzen 1c en 2b en tenslotte 36 vers 2b) lezen we in de Romeinenbrief een compilatie van wat geschreven staat. “Zo staat er ook geschreven: Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen ze niet.” Hier leent de schrijver de poëtische taal van de psalmen om een omschrijving te geven van de zondaar.

De zwakke arme en rechtvaardige psalmist smeekt hier om zijn belagers niet te geven wat ze willen, en ze ten slotte te achtervolgen tot de dood.

 

Psalm 145

 

psalmen,psalm 140, psalm 145,psalm 148,psalm 149,pdalm 150,zo staat geschreven,compilatie in de romeinenbrief,een open graf,gif van de adder,geen weg naar vrede,tekst gebruiken,hebreeuwse alfabet,kosmisch halleluja,vijf psalmen met halleluja,een nieuw lied,droon van god met de mensen actualiseren,lofzang,alle instrumenten,climax,slottafereel,tempel,Weer komt het Hebreeuwse alfabet letter na letter aan bod. Normaal dus 22 verzen maar de veertiende letter (noen) ontbreekt. In sommige oude vertalingen en in een Qumran -handschrift lezen we aanvullend: 'Betrouwbaar is de Heer in alles wat hij zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw'.

In deze psalm klinkt dat er reden te over is om God te loven en iedereen daartoe op te roepen.

 

Psalmen 148 149 150

 

De lof voor de Heer is niet beperkt tot de mensen, koning, jong en oud. In ook in een korte schets van de schepping worden alle elementen opgeroepen de Heer te loven. Eenpsalmen,psalm 140, psalm 145,psalm 148,psalm 149,pdalm 150,zo staat geschreven,compilatie in de romeinenbrief,een open graf,gif van de adder,geen weg naar vrede,tekst gebruiken,hebreeuwse alfabet,kosmisch halleluja,vijf psalmen met halleluja,een nieuw lied,droon van god met de mensen actualiseren,lofzang,alle instrumenten,climax,slottafereel,tempel, alomvattend kosmisch eensluidend harmonisch Halleluja klinkt alom. Vijf psalmen lang vanaf psalm 146.

Halleluja is niet uit de lucht bij de laatste psalmen. In psalm 149 horen we weer het nieuwe lied. Op hetpsalmen,psalm 140, psalm 145,psalm 148,psalm 149,pdalm 150,zo staat geschreven,compilatie in de romeinenbrief,een open graf,gif van de adder,geen weg naar vrede,tekst gebruiken,hebreeuwse alfabet,kosmisch halleluja,vijf psalmen met halleluja,een nieuw lied,droon van god met de mensen actualiseren,lofzang,alle instrumenten,climax,slottafereel,tempel, einde van de psalmen een uitnodiging om door te zetten en af te wegen. Steeds moeten we de droom van God met zijn mensen actualiseren in een nieuw lied. Daar roepen enkele 1 psalmen tot op.

De laatste psalm in de reeks is 150 en is een en al lofzang met alle mogelijke instrumenten in de tempel. Het slottafereel is een climax, een orgelpunt in Hallelujaverheerlijking.

 

1 33,3; 40,4; 96,1; 98,1 en 144,9.

08 november 2011

Psalm 121, 136 en 139

Psalm 121

 

God werpt Zich op als bewaarder van Israël.

 

Psalm 136

 

De verlossing uit het kwaad is te danken aan Gods eeuwige trouw. De dichter schetst kort de schepping in vers 8 en volgende. De ordening van de chaos door God wordt weer duidelijk gemaakt zoals bij Job 38,33. In Jeremia 31,35 en 33,20 en 25 komt de schepping van de tijd doorpsalmen,psalm 121,psalm136,psalm 139,bewaarder van Israël,verlossing door gods eeuwige trouw,schepping in beeld,jeremia,job,ordening komt aan bod,genesis,jozua,paleismuur met schaduw, die ordening nog manifester aan bod. De orde van de dagen en seizoenen lezen we in Genesis 1,14-19 en 8,21vv en verder in 9,13-17. Deze ordening van uren, dagen of seizoenen kon door God ook doorbroken worden zoals in Jozua 10,12vv en bij de koning Hizkia die door zijn beter gedrag zijn levens dagen zag toenemen wat hem bewezen werd door de teruglopende schaduw van de trap op zijn paleismuur.

Vers 6 geeft aan dat men in die tijden dacht dat de aarde vlak was. Dit ervaren we ook bij de Psalm 24,1-2. Dan gaat de psalmist verder met een summier overzicht van de geschiedenis van Israël telkens onder Gods eeuwige trouw.

 

Psalm139psalmen,psalm 121,psalm136,psalm 139,bewaarder van Israël,verlossing door gods eeuwige trouw,schepping in beeld,jeremia,job,ordening komt aan bod,genesis,jozua,paleismuur met schaduw,

 

God kent de mens door en door. Uit Exodus 21,22 en volgende verzen leren we dat het leven in de moederschoot waardevol is. Hier leren we dat dit leven daar al zelfs gemaakt en gevormd wordt door Gods zorg (139,13-16). Jeremia 1,4-5 bevestigt dat ook zijn leven als profeet vanaf dan bepaalde was. God is zo belangrijk en ik kan niet vatten hoe kostbaar Zijn gedachten zijn voor mij. De wet is de belichaming van Gods wil en is het woord bij uitstek. In de zin van Deuteronomium 30,14 kunnen we zeggen dat het woord niet ver is, je kunt het opnemen in je hart. Jesaja 65,12 b vertolkt in zijn tekst de andere reactie op het woord. Het is een menselijke vrijheid om als de Heer zijn Woord roept en spreekt niet te luisteren naar dat woord. Dit lezen we achtereenvolgens in vers 8 en vers 20. Het komt er op neer dat we ontvankelijk moeten zijn voor het “Woord”, de Wet en dat is onze keuze. Deze keuze klinkt door in een vers 11 van psalmen 119.

 

In de psalm 139 wordt er in de verzen 19-22 geen blad voor de mond gehouden en krijgen ook haatgevoelens de losse teugel. Daarbij wordt van God nog eens verlangd dat hij de ongerechtigde op een gruwelijke wijze vergeldt. Het inroepen van God om te vergelden vinden we ook in psalmen 58,7-11; 69,23-29; 83,10-19; 137,7-9 we kunnen ze wraakpsalmen noemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 november 2011

Psalm 110 en 118

Psalm 110

 

Melchisidek van Genesis 14,18-20 wordt hier als archetype van priester naar voren psalmen,psalm 110,psalm 118,melchisidek,genesis,achetype van priester,voorzegging en profetie,mooie omschrijving,prachtige taalbeelden,psalm als inspiratie voor andere bijbelse teksten,aan de rechterhand van de heer zitten,joodse geschiedenis,Samuël,david en goliat,mozeshoeksteen,signaal voor de wereld,geschoven. Priester ver voor de tijd van Aäron, priester in hart en nieren, priester in nature voor de tijd van het ingestelde priesterschap. Vaak wordt dit priesterschap vergeleken met dat van Jezus in de context van de psalmen. Dit verbaast ons niet omdat de psalmen al dikwijls gebruikt worden waarvoor ze niet ontworpen zijn: een voorzegging of profetie van het Nieuwe Testament. Wil niet zeggen dat deze teksten geen mooie omschrijving geven voor wat ze willen zeggen en daarom zijn bewijsvoering en voorzegging beter te vervangen door inspiratie. Die omschrijvingen zijn voor het Joodse volkpsalmen,psalm 110,psalm 118,melchisidek,genesis,achetype van priester,voorzegging en profetie,mooie omschrijving,prachtige taalbeelden,psalm als inspiratie voor andere bijbelse teksten,aan de rechterhand van de heer zitten,joodse geschiedenis,Samuël,david en goliat,mozeshoeksteen,signaal voor de wereld, ondubbelzinnig en aanschouwelijk. Met het typevoorbeeld van Melchisidek kunnen we dan dat priesterschap van Jezus interpreteren buiten de officiële Joodse theocratie.

In Handelingen bij de toespraak van Petrus kunnen we er niet omheen en worden eerst in 2,25b-28 enkele verzen uit psalm 16 (8-11) gebruikt als bewijsvoering door David uitgesproken als een voorspelling over Jezus, die niet zou overgeleverd worden aan het dodenrijk. Verder in het betoog van Petrus in Handelingen verzen 34-35 zit de integrale overname van de eerste verzen van deze psalm. Ze werden door hem op Pinksteren als bewijsvoering van de verhevenheid van Jezus Christus, de Messias, te schetsen. Aan de rechterhand van God zitten geeft blijk van absolute macht.

Dit deel van het eerste vers,“aan de rechterhand van God zitten”, wordt ook in de Hebreeënbrief 1,1-3 als begrip, toegepast op Jezus Christus, aangehaald en wordt aangevuld met de Zoon en enige erfgenaam, het evenbeeld van God.

 

Psalm 118

 

In vogelvlucht wpsalmen,psalm 110,psalm 118,melchisidek,genesis,achetype van priester,voorzegging en profetie,mooie omschrijving,prachtige taalbeelden,psalm als inspiratie voor andere bijbelse teksten,aan de rechterhand van de heer zitten,joodse geschiedenis,Samuël,david en goliat,mozeshoeksteen,signaal voor de wereld,orden nog enkele facetten van de Joodse geschiedenis in dit plechtige lied herhaald. Uit 1 Samuël 17,45 wordt het verhaal van David en Goliat verslaat met de woorden van de Heer in drievoud gezongen (10-12). In de verzen 15 en 16 evoqueert David Exodus 15,2 en 6 en laat de lofprijzing van Mozes klinken. Het kleine Israël is de hoeksteen waardoor de Eeuwige een signaal wil geven aan de wereld. Soms is een woord uit eenpsalmen,psalm 110,psalm 118,melchisidek,genesis,achetype van priester,voorzegging en profetie,mooie omschrijving,prachtige taalbeelden,psalm als inspiratie voor andere bijbelse teksten,aan de rechterhand van de heer zitten,joodse geschiedenis,Samuël,david en goliat,mozeshoeksteen,signaal voor de wereld, psalm genoeg om een hele constructie op te zetten. Neem nu de “steen” uit vers 22: “De steen die de bouwers afkeuren is een hoeksteen geworden” gecombineerd met Jesaja 8,14: “Hij zal een heiligdom zijn maar ook de steen waaraan men zich stoot” en met psalmen,psalm 110,psalm 118,melchisidek,genesis,achetype van priester,voorzegging en profetie,mooie omschrijving,prachtige taalbeelden,psalm als inspiratie voor andere bijbelse teksten,aan de rechterhand van de heer zitten,joodse geschiedenis,Samuël,david en goliat,mozeshoeksteen,signaal voor de wereld,28,16: “Maar dit zegt de Heer: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen”. Dit stenen vinden we in het Nieuwe Testament terug in Matteüs 21,421 maar ook in de Romeinenbrief 9,33 2 en de eerste brief van Petrus 2,6-8 3. Het thema van Petrus 2,1-10 is trouwens net zoals in deze psalm de goedheid van de Heer.

 

1 na de parabel van de zoon van de eigenaar van de wijngaard horen we Jezus zeggen dat er in de Schriften staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om het te zien.”

 

2  Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat: “In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.”

 

3  Bij de oproep tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen volgt de motivatie: “In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen omwille van zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.”Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter:”De steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden.” En ”Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende