12 september 2017

Seïr kan groeien door de kennis Israël.

Nu komt Ana, de vierde van de zeven zonen van Seïr, een broer van Sibon, aan bod. In het lijstje van zijn zonen duikt verrassend de naam van een dochter op. Genesis 36,25-28: 25 Zonen van Ana zijn Dison en Oholibama, eigenlijk Ana's dochter. 26 Zonen van Dison zijn Chemdan, Esban, Jitran en Keran. 27 Zonen van Eser zijn Bilhan, Zaawan en Akan. 28 Zonen van Disan zijn Us en Aran. De naam Dison een zoon van Ana verwijst naar antilope. Deze naam werd al gebruikt in vers 21 voor de broer van Ana. Dit is opnieuw een dierennaam uit de omgeving van de Chorieten, die gebruikt wordt als naam voor een persoon. Dan wordt Oholibama genoemd als tweede zoon van Ana. Dit is dezelfde naam als de derde vrouw van Esau die uitgelegd werd als "mijn hoge tent" Wat er ook zou kunnen op wijzen dat zij woonde in het gebergte. Hier meer bepaald het Seïrgebergte. De gelijkenis met de naam merkt de schrijver wellicht ook op en hij verbetert door er op te wijzen dat het eigenlijk een dochter is. We hebben al gemerkt dat belangrijke vrouwen ook een plaats krijgen in de geslachtlijsten van de Bijbel1. Oholibama is inderdaad de vrouw van Esau en is belangrijk in de zin dat ze de schakel vormt tussen de Chorieten en de stam van Esau die nu de gezamenlijke naam van Edomieten zullen krijgen. De naam van de vader van Oholibama is Ana en dit betekent een antwoord geven, getuigen of aankondigen. In de eerste plaats betekent het een gegeven antwoord op een gebed in de zin dat Ana een antwoord geeft op de belofte aan Abraham als vader van vele volken. Hij levert immers een dochter aan Esau. Daardoor zal dus een nieuw volk ontstaan. In die zin kan ook aankondigen begrepen. Er wordt een ana,dison,oholibama,chemdan,esban,us,aran,antilope,seïrgebergte,huwelijk buiten de stam,jitran,keran,verstandig,overvloed,harp,bilhan,zaawan,akan,onrust,droefenis,wilde geit,jagersvolk,stammenverbond edomnieuw volk aangekondigd.

Nu is Dison, de antiloop, de vijfde zoon van Seïr uit vers 21 aan de beurt. Die Dison een oom van de broer van Oholibama, die ook Dison noemt, heeft vier zonen Chemdan, Esban, Jitran en Keran. Chemdan wordt ook Hemdan of Amram maar ook Chamram2 genoemd. Zijn naam zit in de sfeer van het opgewonden zijn, het gisten en het rood aanlopen. De naam wordt wel eens in verband gebracht met het smeden van metaal maar betekent ook aangenaam. Esban kan dan weer doorgaan als verstandig. Jitran staat voor overvloed en Keran voor harp. Opmerkelijk komen er hier enkel positieve kenmerken aan bod voor deze familietak. Dit zijn zonen waarmee kan samengeleefd worden, een familie die waardevol is in een stammenverband.

De zonen van Eser, de zesde van de zeven zonen van Seïr, zijn Bilhan, Zaawan en Akan. Ook de laatse zoon krijgt op een andere plaats3 in de Bijbel de licht afwijkende naam van Jaakan. De oudste Bilhan is bescheiden van het Hebreeuwse "bahal" trillen van schrik betekent. Zaawan is de onrustige terwijl de naaminhoud van Jakan ellende en droefenis uitstraalt. We zouden kunnen denken dat deze familietak gedomineerd werd dor de andere families.

De laatste en zevende zoon van Seïr, Disan, heeft twee zonen. Us of Uz betekent raadplegen of advies vragen. Deze naam verwijst ook naar een afkomst uit Aram4. De tweede zoon is Aran en betekent wilde geit of kracht. Afgeleid van het werkwoord "ranan" zou het ook schreeuwer kunnen beteken. De betekenissen van de namen zijn ook niet steeds eenduidig wat soms een waardevolle beoordeling in de weg kan staan. Maar algemeen genomen hebben we gemerkt dat veel namen verwijzen naar dieren en dat verklapt veel over de geaardheid van de Chorieten en over hun leefwereld. De meerderheid van de namen wijzen naar wilde dieren en daarom kunnen we besluiten dat dit een volk van jagers was. Ze waren geen herders en ook geen landbouwers en daarom weten we dat hun rondtrekken als jagers of plukkers nood had aan inlichtingen van de ervaren ouderen voor het doorgeven van hun kennis aan de jongeren. Ook Esau was een jager maar hij kwam uit een stam die landbouw en veeteelt kende en die dus omwille van de interne regelingen wel over vaste regels moesten beschikken. De meerwaarde van de stam van Esau doet ons realiseren dat een samensmelting met de Chorieten de aanleiding was tot een nieuwe samenleving met een grotere spanwijdte. De afzonderlijke stammen van de Chorieten vielen nu onder het stammenverbond van de Edomieten.

 

1 Genesis 22,20-23.

2 1 Kronieken 1,41.

3 1 Kronieken 1,42.

4 Genesis 10,23.

14 november 2011

Spreuken 1 en 2

Spreuken 1

 

spreuken 1,spreuken 2, spreuk,filosofie en wijsheid,het niet zat worden,overwegen en bezinken,mogelijkheid om te beseffen,eerbied voor God,verstandig,kennis en overleg voor de jeugd,kennis van de wet,luister naar wijze raad,mijn zoon luister naar mij,slechte vrienden mijden,opletten voor misleidende vrouwen,Als je eens alles filosofisch wil benaderen zijn de spreuken een vat vol wijsheid. Uit dit vat met mate drinken maakt je niet zat. Je wordt niet verzadigd en wordt je het niet zat. Overweeg en laat bezinken. Proef de verzen en laat ze langs de smaakpapillen van je geest langzaam binnendringen in de diepte van je denken. Ervaar de mogelijkheid die je kreeg om die hemelse wijsheid te proeven en dank God, dank Hem met heel je wezen. Het begin is eerbied en liefde voor God.

In de inleidende tekst van vers 1 tot 7 lees je verder dat wie al wijs en verstandig is door goed naar de spreuken te luisteren nog wijzer kan worden. De jeugd krijgt er kennis en bezonnenheid door. En dan horen we Deuteronomium even meeklinken1 in dit boek als het gaat over de kennis van de voorschriften van de Heer en de bereidheid deze te volgen.

De vaders en de moeders voeden de zonen (en de dochters) op en raden hen aan zicht te hoeden voor slecht gezelschap, slechte vrienden. Luister naar hen. Ga zeker niet mee met moordenaars en dieven om jezelf te verrijken. Zij die uit zijn op roof, hun pad voert naar de dood (19).

Luister naar wijze raad en roep niet als het ongeluk je treft omdat je niet hebt willen luisteren. Wie onnozel is gaat aan halsstarrigheid ten onder.

 

1  Nog een paar keer krijgen we een verwijzing naar de wet in 9,10 en 15,33 maar voor de rest gaat Spreuken zijn eigen weg, deze van de Wijsheid.

 

Spreuken 2

 

In dit tweede hoofdstuk geeft de vader drie keer een inleiding in de trant van: “Mijn zoon, luister naar mij…” om een nieuw onderwerp van zijn raad tespreuken 1,spreuken 2, spreuk,filosofie en wijsheid,het niet zat worden,overwegen en bezinken,mogelijkheid om te beseffen,eerbied voor God,verstandig,kennis en overleg voor de jeugd,kennis van de wet,luister naar wijze raad,mijn zoon luister naar mij,slechte vrienden mijden,opletten voor misleidende vrouwen, beginnen. Na het eerste vers komt de oproep om zich open te stellen voor de wijsheid omdat het een geschenk van God is. Na vers 9 krijgt de zoon nog eens de raad om slechte vrienden te mijden. Vanaf vers 16 wordt er duidelijk gewaarschuwd voor de misleidende vrouwen1. De raad van de vader eindigt hier met het advies om het rechte pad te bewandelen, rechtvaardig en rechtschapen te zijn.

 

1 De misleiding van die vrouwen wordt door de Joden ook begrepen als het omgaan met vrouwen van andere culturen en zo ontrouw worden aan hun God. Salomo kan daarover getuigen.